FN

Publicerad 2009-12-22 | Uppdaterad 2015-08-28

Kommentera | 0 kommentarer
Bild från FN:s generalförsamling

RFSU arbetar med att påverka den svenska regeringen att driva frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i olika FN-sammanhang. Vid internationella toppmöten så som Kvinnokommissionens årliga möten i mars och Befolkningskommissionens årliga möten i april brukar RFSU vara med som en del i den svenska delegationen och bidra med expertis och kunskap när Sverige förhandlar om nya texter.

RFSU samarbetar också med olika länders delegationer till den FN-instans där länder granskar varandras åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter. Denna instans ligger i Geneve.

Viktiga globala överenskommelser

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna

FN:s deklaration för mänskliga rättigheter antogs 1948. Där slås fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter och där räknas de flesta grundläggande mänskliga rättigheterna upp. Den allmänna förklaringen är grunden för de flesta konventioner och andra texter om mänskliga rättigheter som världens länder har kommit överens om de senaste sextio åren.

CEDAW-konventionen

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW-konventionen) från 1979 är till för att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor och kom till sedan man konstaterat att de överenskommelser på rättighetsområdet som fanns inte räckte till för att försäkra kvinnors rättigheter.

International Conference on Population and Developement, ICPD

På FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994 beslutade 179 länder om en handlingsplan som fastställde alla människors rätt till sin kropp och sexualitet. Handlingsplanen från ICPD var banbrytande i sin syn på sexualitet och rättigheter.

FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking

1995 antogs den så kallade Peking-handlingsplanen av 189 av världens länder. Handlingsplanen bekräftar besluten tagna vid ICPD, men fastslår också att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är en förutsättning för jämställdhet och deltagande i samhällslivet.

Millenniemålen

År 2000 antog FN:s medlemsländer Millenniedeklarationen, en gemensam agenda för global fattigdomsbekämpning och för att genomföra deklarationen utformades åtta millenniemål som skulle vara uppfyllda till 2015. Inget av millenniemålen handlar specifikt om att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, men millenniemål 5 har fokus på att förbättra mödrahälsan och mål 6 att minska spridningen av hiv och aids. RFSU tillsammans med tusentals andra organisationer världen över har följt processen med att uppfylla milenniemålen och kämpat för att frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska inkluderas. Millenniemålen har inte uppfyllts 2015 även om mycket av utvecklingen varit positiv. För att fortsätta kampen för att utrota fattigdomen globalt har en ny utvecklingsagenda Post 2015 arbetats fram. RFSU har arbetat hårt för att säkerställa att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inkluderas i denna.

Post- ICPD

Inför 20-årsmarkeringen av FNs internationella konferens om befolkning och utveckling som ägde rum i Kairo 1994 (ICPD) gjordes en stor utvärdering av hur långt länder kommit och hur mycket som finns kvar att göra för att alla människor ska få tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa. Utvärderingen visade att det finns mycket kvar att göra för att säkerställa SRHR för alla och det beslutades att handlingsplanen fick fortsatt mandat tillsvidare.

De nya hållbarhetsmålen

RFSU har varit mycket aktiva, tillsammans med samarbetsorganisationer från hela världen i arbetet med uppföljningen av Millenniemålen och framtagandet av en ny utvecklingsagenda efter 2015. I september 2015 antas de 17 nya utvecklingsmål som ersätter millenniemålen och som ska försäkra en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppfyllda 2030.

De nya utvecklingsmålen och den tillhörande politiska deklarationen sätter ett tydligt fokus på mänskliga rättigheter, icke-diskriminering, jämställdhet och kvinnor och flickors stärkta egenmakt. Sexuell och reproduktiv finns med i målen genom exempelvis förnyade åtaganden kring reproduktiv hälsa, att stoppa mödradödligheten och aidsepidemin, ökad tillgång till preventivmedel och information, stärkta hälsosystem och universell tillgång till hälsovård.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

Sittande Kvinnor

Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet

800 kvinnor dör varje dag för att de blivit gravida. Barnvagnsmarschen är RFSU:s kampanj mot mödradödlighet.

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Toppmöte om millenniemålen

Två kvinnor med marmelad.

Milleniemålen är de åtta mål som världens länder tagit beslut om och som ska uppnås senast 2015. Målen handlar om fattigdomsminskning, utbildning, jämställdhet, barnadödlighet, mödrahälsa, hiv och aids samt hållbar utveckling.

Den 20-22 september 2010 möttes världens ledare i New York för att för att se vad som behöver göras för att säkerställa att målen nås om fem år.  RFSU var där och jobbade framförallt med att uppmärksamma millenniemål 5, som handlar om att minska mödradödligheten.

Hitta rätt