Mödradödlighet: Ta kampen för mammorna

Publicerad 2008-04-20 | Uppdaterad 2009-11-15

Uttalande från RFSU:s kongress.

Kommentera | 0 kommentarer

Varje år dör en halv miljon kvinnor i samband med en graviditet, förlossning eller osäkert utförd abort. Ytterligare 20 miljoner kvinnor drabbas varje år av skador och sjukdomar i samband med en graviditet. Kvinnor får psykiska och fysiska men för livet, och i många fall dör också barnet.

I Afrika söder om Sahara och i en del asiatiska och latinamerikanska länder är det idag förenat med livsfara att bli gravid. 1 av 7 kvinnor i Afghanistan och Sierra Leone riskerar att dö i samband med graviditet, förlossning eller osäkert utförd abort, jämfört med 1 av 30 000 kvinnor i Sverige. I flera av de länder där RFSU är verksamma, till exempel Kenya, Zambia, Uganda och Tanzania, är mödradödlighet till följd av osäkra aborter ett stort problem. I Kenya beror 40 procent av mödradödligheten på osäkra aborter.

De flesta av dödsfallen och skadorna kan undvikas med tillgång till sexualundervisning, moderna preventivmedel, läkarvård och säkra aborter. Det är inga kostsamma åtgärder. Men det måste finnas en politisk vilja i länderna och bland biståndsgivare att satsa på kvinnors hälsa och rättigheter.

FN:s millenniemål som ska styra utvecklingsinsatserna i världen visar en positiv utveckling på flera områden. Fler barn än någonsin fullföljer grundskolan, fler människor har tillgång till rent vatten, den totala fattigdomen minskar och allt fler kvinnor förvärvsarbetar. Men satsningar på kvinnors reproduktiva rättigheter har uteblivit och det femte målet, som handlar om att minska mödradödligheten med 75 procent till år 2015 sackar ohjälpligt efter. Sexualpolitiska insatser på global nivå är helt nödvändiga för att millenniemålen ska uppnås. RFSU kommer under 2008 att starta en kampanj för att uppmärksamma mödradödligheten i världen.

Sveriges regering har en skyldighet att agera i frågan. Sverige har i biståndspolitiken särskilt lyft fram kvinnors rättigheter och roll i utvecklingsarbetet. Nu vill vi se handlingskraft och solidaritet med de mest utsatta.

RFSU:s kongress 2008 kräver:

  • att minst tio procent av det svenska biståndet går till åtgärder kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • att regeringen särskilt arbetar för att säkra alla kvinnors rätt till säkra och legala aborter samt att frågor som rör sexualitet och reproduktion kopplas till sexualupplysning och preventivmedelsrådgivning.
  • att regeringen arbetar för att den höga mödradödligheten i samband med förlossning och osäkra aborter kraftfullt bekämpas så att internationella överenskommelser om sänkning av mödradödligheten uppfylls.
  • att regeringen under ordförandeskapet i EU 2009 aktivt arbetar för att förstärka kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt