Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Publicerad 2017-02-01 | Uppdaterad 2017-03-27

15 högskolepoäng, avancerad nivå. Höstterminen 2017 till och med vårterminen 2018. Denna kurs ges i samarbete med Ersta Sköndal högskolas uppdragsutbildningsenhet (www.esh.se).

Kommentera | 0 kommentarer

Inledning

Kursen ger fördjupad kunskap om olika sexuella problem hos individer och i parrelationer. Den tar bland annat upp sexualfysiologi, sexuella avvikelser såsom tvångsmässig sexualitet, övergreppsproblematik, d v s följdverkningar för offer och drivkrafter bakom brotten. Kursen syftar till att fördjupa såväl kliniska som terapeutiska kunskaper i sexologi ur ett psykodynamiskt perspektiv.

Målgrupp

Läkare, barnmorskor, psykologer, socionomer eller motsvarande.

Förkunskapsnivå

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg eller motsvarande, samt att deltagaren är yrkesverksam inom klinisk verksamhet.

Kursinnehåll

Kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem. Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet. Det analytiska psykoterapeutiska arbetet ligger som grund, men då det sexologiska fältet är komplext innefattar och avspeglar kursen även andra synsätt som till exempel medicinska och kulturella perspektiv.

Kursen kommer bland annat att belysa hur man möter sexuella frågor och problem, sexualfysiologi, mäns och kvinnors sexualitet, den homosexuella identitetsutvecklingen, den psykosexuella utvecklingen, metodfrågor, sexuella problem i parrelationen, sexuell beroendeproblematik, sexuell övergreppsproblematik: drivkrafter bakom brotten och följdverkningar för offren. Dessa kunskaper ska i hög grad passa in i landstingets eller kommunens befintliga verksamheter och arbetsgrupper samt i privatpraktiserande verksamheter där man möter sexuella frågor och problem.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:

  • besitta grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi
  • kunna överföra teoretiska tankar till praktiskt kliniskt arbete
  • ha en förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka
  • erhållit användbara verktyg i form av modeller och metoder för att möta sexuella frågor och problem
  • utvecklats i sitt kliniska arbete genom diskussioner och falldragningar samt genom ett holistiskt synsätt.

Undervisningsformer

Utbildningen omfattar två terminer, 15 heldagar. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning och till erfarenhetsutbyte samt till reflektioner runt fallbeskrivningar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 20 deltagare.

Examinationsformer

Examination sker både muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Kursen innehåller ett individuellt arbete med en skriftlig fördjupningsuppgift, där essäform för skrivande introduceras och tillämpas. Arbetet med den skriftliga fördjupningsuppgiften pågår under hela kursen, och slutförs under vårterminen 2017. För att bli godkänd på kursen krävs dessutom obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända grupparbeten. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart

Kursen startar den 15 september 2017. Övriga kursdagar under hösten är den 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november och 8 december. Vår terminens kursdagar är 12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 mars och 23 mars (2018) plus två examinationsdagar Examination 3 och 4 maj.

Alla kursdagar pågår mellan kl. 09.00-15.00 med undantag av examinationsdagarna som sträcker sig till kl. 16.00.

Plats

Kursen hålls på RFSU-kliniken i Stockholm, Medborgarplatsen 3 (Söderhallarna), plan 7, Södermalm, Stockholm.

Kursansvarig

Kursansvarig Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut, RFSU-kliniken i Stockholm

Övriga föreläsare

Stefan Arver, docent, överläkare, enhetschef Andrologiskt Centrum, Karolinska Sjukhuset
Bertil Berg, leg psykoterapeut
Charlotta Björklind, psykolog
Inger Björklund, leg psykoterapeut, RFSU-kliniken i Stockholm
Axel Brattberg, med lic, leg läk, specialist i neurologi, rehab medicin, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Cecilia Dhejne, psykiater, överläkare, Enheten för könsidentitetsutredningar
Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker
Ulf Hammare, socionom, fil. dr. i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Bo Johansson, fil lic, religionshistoriker

Anna Kandell, leg psykoterapeut

Annika Mörner, leg psykoterapeut, BUP Traumaenhet

Susanne von Schreeb, med lic, specialist i gynekologi, obstretik, biträdande överläkare, Karolinska Sjukhuset Huddinge
Jakob Staberg, fil dr litteraturvetenskap, Södertörns Högskola
Martin Gunnarsson, fil. dr, Södertörns högskola

Kostnad

14 500 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under två terminer. Litteraturkostnader tillkommer. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Information

Kursansvariga: Suzanna Boman, RFSU-kliniken i Stockholm, tel 08-692 07 86, e-post suzanna.boman@rfsu.se
Studierektor Ersta Sköndal högskola: Ulf Hammare, tel 08-555 051 09, e-post ulf.hammare@esh.se. Hemsida: www.esh.se/uppdragsutbildning

För information kring anmälan och administration:
tel 08-555 051 19, e-post uppdrag@esh.se.

Hemsida: www.esh.se/uppdrag

Anmälan

Anmälningsblankett (i pdf nedan) sändes till: Ersta Sköndal Högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441, 128 06 Sköndal eller faxas in på nr 08-555 051 65.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen för arbetsgivaren. Ersta Sköndal högskola och RFSU-kliniken i Stockholm förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Kurser och utbildningar

 

Högskolekurser

RFSU-klinikens arbete är grunden för en omfattande utbildningsverksamhet. Kurserna ger 7,5 högskolepoäng.

Bild på en whiteboard med ord som rör sexualitet.
 

Metodkurser

För dig som arbetar inom till exempel skolan, vården eller sociala sektorn erbjuder RFSU återkommande kurser om sexualitet. Aktuella kurser hittar...

Hitta rätt