Ottarfonden

Publicerad 2009-12-17 | Uppdaterad 2017-10-18

Kommentera | 0 kommentarer
Bild på Elise Ottesen Jensen

Ottarfonden är en en fristående stiftelse vars ändamål ska vara att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering. Fonden ska även, då behov föreligger, kunna bedriva och stödja allmän och enskild verksamhet för ensamma blivande mödrar. Under senare år har fondens styrelse vid bidragsbeviljandet givit denna paragraf en vid tolkning för att kunna stödja de mycket olikartade initiativ som numera förekommer på den sexologiska området. Styrelsen har ansett att alla framsteg på detta område indirekt kan främja ett rationellt handlande när det gäller familjeplanering.

Två ansökningstillfällen per år

Fonden har två fasta ansökningstillfällen per år, den 15 april och den 15 oktober. Styrelsen träffas två gånger per år, mitten av maj och mitten av november. Beslut meddelas tidigast en månad efter dessa möten.

Styrelse

Fondens angelägenheter handhas av en styrelse som består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Nuvarande ledamöter är Axel Brattberg (ordförande), Lotti Helström och Erik Centerwall. Suppleant är Katarina Görts Öberg. Sekreterare är Henrik Hirseland och löpande ekonomiskt arbete sköts av Mia Wiklund, båda från RFSU:s förbundskansli.

Stadgar

Stadgar för Stiftelsen Elise Ottesen-Jensens fond för familjeplanering, Ottarfonden

Antagna av RFSU:s förbundsstyrelse den 7 april 1973

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) har beslutat att fonden skall förvaltas av en stiftelse och därvid förordnat, att följande stadgar skall gälla för stiftelsen.

§ 1. Stiftelsens benämning skall vara: Stiftelsen Elise Ottesen-Jensens fond för familjeplanering.

§ 2. Stiftelsens ändamål skall vara att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering. Fonden skall även då behov föreligger kunna bedriva och stödja allmän och enskild verksamhet för ensamma blivande mödrar.

§ 3. Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse, som består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Elise Ottesen-Jensen skall så länge hon önskar vara självskriven ledamot av styrelsen. Övriga ledamöter och suppleant skall utses av RFSU:s förbundsstyrelse. Sedan Elise Ottesen-Jensen utträtt ur styrelsen, skall jämväl i hennes ställe ledamot utses av RFSU:s förbundsstyrelse. Styrelseledamöter och suppleant skall utses för en tid av två år varje gång.

§ 4. Fonden tecknas av den eller de personer som fondstyrelsen därtill utser.

§ 5. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6. Stiftelsen skall genom stipendier och anslag främja enskilda och organisationer i överensstämmelse med stiftelsens ändamål.

§ 7. Stiftelsen skall bedriva insamlingsverksamhet av penningmedel. Styrelsens ekonomiska förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor som utsetts av RFSU:s förbundsstyrelse för en tid av två år varje gång. Det åligger styrelsen att senast den 15 februari till revisorn överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning vid senaste årsskifte ävensom för revisionen nödiga böcker och handlingar.

§ 8. Fondens värde- och säkerhetshandlingar skola placeras i bankfack eller dylikt.

§ 9. Fondens räkenskaper, som i bokslut sammanföras per den 31 december varje år, skola vara avslutade senast i mars påföljande år och reviderade senast 15 april. Räkenskaperna och förvaltningen skola granskas av tre revisorer varav åtminstone en skall vara auktoriserad och vilka till styrelsen skola angiva skriftligt utlåtande. Revisorerna utses för påföljande år av RFSU:s förbundsstyrelse vid sista sammanträdet för året.

§ 10. Styrelse- och revisionsberättelserna för senaste räkenskapsåret skola föredragas på Riksförbundets första ordinarie styrelsemöte efter det räkenskaperna reviderats, och äger mötet besluta rörande balansräkningen samt ifråga om decharge.

§ 11. Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två efter varandra följande ordinarie möten med RFSU:s förbundsstyrelse och kräver två tredjedelars majoritet. Förslag till stadgeändring bör vara inlämnade till styrelsen senast en månad före styrelsemötet.

§ 12. Upplöses RFSU och förefinnes ej möjlighet för föreningen att bestämma under vilka former kontrollen över fonden för framtiden skall ske kompletterar fondens styrelse sig själv och utövas kontrollen över fonden i övrigt av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ansök

Ansökan ska innehålla:

•    En tydlig projektbeskrivning (max 7000 tecken, inklusive blanksteg).
•    En överskådlig budget som redogör för hur de sökta medlen ska användas, gärna i relation till andra sökta och/eller befintliga medel.
•    Den/de sökandes CV eller organisationens verksamhetsberättelse.
•    Relevanta bilagor (exempelvis manus, synopsis, webblänkar).

Ottarfonden ger ej bidrag till projekt och delmoment under akademiska grundutbildningar. Undantag kan göras för skrifter om ett för RFSU mycket relevant område som kan få stor spridning. Privatekonomiskt stöd ges ej.

Enbart ansökningar inkomna via e-post behandlas. Samtliga dokument ska vara i pdf-format.

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Vårt ansvar

Se en minut lång film om RFSU

Det här är RFSU - se filmen

Det tar en minut att se filmen om vad RFSU gör och kämpar för.

Se filmen om RFSU här.
 
Flicka vid dator
 

100% socialt ansvar

Idag är det många företag som vill ta ett samhällsansvar, till exempel genom att göra verksamheten mer miljövänlig eller stödja behjärtansvärda...

Informatör pratar om fittan
 

Att prata sex och samlevnad

RFSU är experter på sexualitet och har sedan länge vågat säga det ingen annan säger. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap och en...

Flickor på stranden på Zanzibar
 

RFSU i världen

På många platser i världen är tillgången till preventivmedel såväl som kunskapen om sexualitet mycket dålig. Särskilt fattiga, kvinnor, unga och...

Kondomtestning
 

Säkrare blir det inte

Står det RFSU på en produkt – vare sig det är en kondom, en sexleksak eller hemtester – kan du vara säker på kvaliteten. Vår standard för kondomer...

banner-ideprogram
 
banner-lokalföreningar
 

Hitta rätt