RFSU Västerås styrelse 2016

Publicerad 2012-04-23 | Uppdaterad 2017-08-24

På årsmötet 18 februari valdes en ny styrelse för RFSU Västerås

Vilka är vi som sitter i styrelsen?

Tillförordnad ordförande: Magnus Larsson
Sekreterare: Jonas Bruslind

Vill du veta mer om vad som är på gång i föreningen? Besök vår facebooksida, genom att klicka här.

 

Syfte

RFSU Västerås utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle och vill verka för att sprida en kun-skapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. RFSU Västerås har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.

Verksamhet

Föreningens verksamhet sker framför allt genom information, upplysning och opinionsbildning. Verksamheten regleras och samordnas av årsmöte, styrelse och valberedning.

Stadgan i sin helhet

§1    Föreningens namn - Föreningens namn är RFSU Västerås

§2    Föreningens säte - Styrelsen har sitt säte i Västerås

§3    Föreningsform - RFSU Västerås är en ideell förening. Föreningen är en lokalförening av RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning

§4 Syfte - RFSUVästerås utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle och vill verka för att sprida en kun-skapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. RFSU Västerås har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.

§5 Verksamhet - Föreningens verksamhet sker framför allt genom information, upplysning och opinionsbildning. Verksamheten regleras och samordnas av årsmöte, styrelse och valberedning i enlighet med dessa stadgar.

§6    Oberoende - Föreningen är fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden.

§7 Verksamhets- och räkenskapsår - Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderår.

§8    Medlemskap - Medlemskap kan lösas av enskilda personer som godtar RFSU:s idéprogram och lokala stadgar samt vill stödja föreningens verksamhet. Medlem skall erlägga medlemsavgift. Medlemskap förfaller om avgiften inte betalas efter påminnelse. Avgiftsnivån fastställs av RFSU:kongress. Medlem som bryter mot stadgarna eller motarbetar föreningen kan på styrelsens förslag uteslutas av årsmötet. Årsmötets beslut kan inte överklagas. Den som berörs av ett sådant beslut har rätt att yttra sig före beslutet.

§9    Styrelsen - Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Inför ordinarie årsmöte ska styrelsen avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt yttra sig över motioner. Ordinarie årsmöte väljer ordförande samt minst två ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, beräknad på antalet närvarande ledamöter, i annat fall avgör lotten. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§10    Revisorer - För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer, samt en suppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. Behövs insats av auktoriserad revisor tillfrågas i första hand de av riksförbundet anlitade auktoriserade revisorerna.

§11 Valberedning - Valberedningen ska förbereda de val som förekommer vid ordinarie årsmöte och lämna förslag senast två veckor före mötet. Ordinarie årsmöte väljer valberedning, som ska bestå av ett udda antal ledamöter, varav en sammankallande. Valbar är medlem i föreningen.

§12 Ordinarie årsmöte - Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år före den 1 mars. Varje medlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte. Varje medlem har rösträtt vid årsmöte. Varje medlem har rätt att motionera till ordinarie årsmöte. Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas ut till medlemmar senast fyra veckor före mötet. Till kallelse bifogas förslag till dagordning. Motioner till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag, motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmar och medlemsorganisationer senast en vecka före mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:

- mötets öppnande

- val av mötesordförande och mötessekreterare

- val av två justerare tillika rösträknare

- frågan om mötet har utlysts på rätt sätt

- fastställande av dagordning

- styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

- revisorernas berättelse

- beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

- styrelsens förslag

- motioner

- Val av

ordförande

övriga styrelseledamöter

revisor och revisorssuppleant

valberedning

- övriga val och nomineringar

- övriga frågor

- mötets avslutande

Beslut i frågor som finns upptagna på dagordningen fattas med enkel majoritet, i annat fall avgör lotten. För beslut i ärenden som inte finns upptagna på dagordningen fordras två tredjedels majoritet.

§13 Extra årsmöte - Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna kallar till extra årsmöte eller på begäran av minst en tredjedel av medlemmarna. Samma personer äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt som vid ordinarie årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skall finnas tillgänglig för medlemmar senast två veckor före mötet. Dagordning skall finnas tillgänglig senast en vecka före mötet. Vid extra årsmöte får endast de punkter som är upptagna på dagordningen behandlas.

§14 Firmateckning - Föreningens firma tecknas av tre av styrelsen utsedda personer. Firman tecknas av två av dessa i förening.

§15 Stadgeändring - Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet och punkten finnas upptagen på dagordningen. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§16 Upplösning - För upplösning av föreningen fordras beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning av föreningen ska föreningens handlingar och tillgångar disponeras på sätt som RFSU:s förbundsstyrelse godkänner.

 

Mer från RFSU Västerås

 

Informatörsverksamheten vilande

RFSU Västerås styrelse beslutade våren 2015 att lägga informatörsverksamheten på is tills vidare.

 

Här testar du dig i Västerås

Här hittar du ställen i Västerås där du kan gå och testa dig för sexuellt överförbara infektioner.

Kondom. Bild på en hand som håller i kondomer.
 

Kondomer

På RFSU vill vi så klart slå ett extra slag för kondomer. Därför har vi samlat ihop extra information om just detta preventivmedel.

 

Transammans

Transammans startades som ett projekt för transpersoner och närstående av RFSU Västerås och RFSL Ungdom Västerås (numera RFSL Ungdom Västmanland)...

Vuxna gillar också tecknat!

Tecknat för vuxna är filmer om sköna saker din kropp kan göra och hur du kan få variation i sängen. Hittills har över två miljoner sett våra tecknade filmer. Gör det du också!

Läs mer
 

Sex på kartan

Sex på kartan är en tecknad upplysningsfilm som bygger på ungdomars egna frågor. Till filmen hör en handledning som du kan använda som utgångspunkt i undervisningen.

Läs mer
 

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till 2016 års styrelse

Tillförordnad ordförande Magnus Larsson

magnus.larsson@rfsu.se

Sekreterare Jonas Bruslind
jonas.bruslind@rfsu.se

Kalendarium

  Bli medlem

  För att bli medlem i RFSU Västerås behöver du bara klicka på länken och fylla i anmälan. Glöm inte att ange  Västerås som din lokalförening. 

  Sexualpolitiska nätverket

  RFSU Västerås har sedan 2013 drivit det tvärpolitiska nätverket för sexualpolitiska frågor i Västerås och Västmanland. Nätverket är inte beslutsmässigt, utan ett forum för sexualpolitiska diskussioner.

  Gilla oss på facebook

  På facebook uppdaterar vi om vad som är på gång i RFSU Västerås. Besök gärna vår sida där.

  Hitta rätt