Almedalen 2006

Publicerad 2006-07-15 | Uppdaterad 2010-01-03

Inför valet 2006 har RFSU valt att lyfta fem sexualpolitiska krav. Lagom till Almedalsveckan i början av juli bad vi alla riksdagspartier samt Feministiskt Initiativ, Junilistan och Vänsterdemokraterna att kommentera kraven. Samtliga partier utom Folkpartiet tog chansen att profilera sig sexualpolitiskt på rfsu.se. Vi ville ha besked huruvida partierna är beredda att flytta fram positionerna i frågor som rör abort, sex- och samlevnadsundervisning, våld i nära relationer, sexologiska mottagningar och svenskt bistånd. Kommentarerna publicerades löpande under Almedalsveckan.

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU:s fem krav inför valet

  • Säkra rätten att välja medicinsk abort.
  • Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna.
  • Säkra tillgången till sexologiska mottagningar.
  • Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer.
  • 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa.

Säkra rätten att välja medicinsk abort

Enligt svensk lag har abortsökande kvinnor rätt att välja mellan medicinsk och kirurgisk abort fram till den nionde graviditetsveckan, vilket är gränsen för när man kan göra en medicinsk abort. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort (SOSFF 2004:4) står det att ”När kvinnan har bestämt sig för abort bör den utföras snarast möjligt.”

Men verkligheten är en annan. Väntetiden från den första kontakten med vården till det att aborten genomförs kan ibland vara flera veckor. Det betyder att alternativet med medicinsk abort försvinner för väldigt många kvinnor. Den främsta orsaken till fördröjningen är att det är lång väntetid för att göra det obligatoriska ultraljudet. Det görs för att fastställa att det är en normal graviditet. Sådana ultraljud får idag bara göras av läkare.

RFSU kräver att politiker aktivt arbetar för att vården organiseras så att abortköerna försvinner. RFSU menar att ett bra sätt att garantera kvinnor tillgång till medicinsk abort är att barnmorskor, efter adekvat utbildning, ges möjlighet att handlägga de medicinska aborterna.

RFSU kräver att köerna till abort på detta sätt kortas och att kvinnor också i verkligheten får göra det val som de har rätt till enligt lag.

Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna

Valåret 2006 är det femtioförsta året med obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Det är ett världsrekord och något att vara stolt över.

I det offentliga samtalet, i utredningar och i debatter sägs ofta att sex och samlevnadsundervisningen är viktig för att förebygga problem kopplade till sexualitet, våld och sjukdom. Den är också viktig för att öka kunskapen och stärka självförtroendet och skapa en positiv, bejakande syn på den egna sexualiteten i alla dess uttryck.

Trots förhoppningar om vad lärare ska göra, och trots den välvilliga inställningen till sex- och samlevnadsundervisningen är inte detta ämne obligatoriskt på lärarhögskolan. RFSU har gjort en studie som visar att 94 % av lärarna saknar undervisning i sex och samlevnad! Där ligger Sverige tyvärr långt ifrån världsrekord.

Konsekvenserna av detta blir en mycket skiftande kvalitet på den undervisning eleverna får. Kvaliteten är helt beroende av rektorns engagemang och den enskilde lärarens intresse. Det är en situation som inte accepteras i några andra skolämnen.

RFSU kräver att sex- och samlevnadsundervisning blir obligatorisk på alla lärarutbildningar.

Säkra tillgången till sexologiska mottagningar

Det är svårt att få hjälp med sexologiska problem. Sexualiteten har ett stort egenvärde i människors liv och nära relationer. Sexuellt välbefinnande är också enligt Världshälsoorganisationen (WHO) en del av en god hälsa.

Mycket av skamstämpeln runt sexualiteten och de sexuella problemen håller på att försvinna. Allt fler människor söker idag hjälp för fysiska och psykiska problem som hör ihop med sexualiteten, det kan vara smärta vid samlag, svårigheter att få erektion, bristande lust, men det kan också handla om behov av stöd och behandling relaterat till sexuella övergrepp. Fler sexologiska mottagningar kan bidra till att människor får hjälp med sexuella frågor och problem och destruktiva beteenden.

Idag vet vi att förövare och personer som är oroliga för att de själva ska begå övergrepp bara undantagsvis kan få hjälp med att bryta sitt destruktiva beteende. Bristen på möjligheter till behandling utgör ett allvarligt hot mot barn och vuxna i samhället.

Behoven är stora, trots det har flera av det fåtal sexologiska mottagningarna som finns i landet, hotats av nedläggning eller lagts ned. Att behandla förövare och offer för sexuellt våld bör vara angeläget för samhället då detta våld får allvarliga konsekvenser för individen.

RFSU kräver att politiker arbetar för att varje landsting ska ha en sexologisk mottagning som inte har mer än en månads väntetid.

RFSU vill se en satsning på utbildning i sexualitet och sexualrelaterade problem inom primärvården och psykiatrin. Mediciner som t.ex. Viagra, samt sexhjälpmedel, som kan hjälpa människor med sexuella problem måste klassas som läkemedel och subventioneras.

Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer

Ett av vårt samhälles verkligt stora problem är det sexuella våldet, samt det våld som utövas i nära relationer. Oftast handlar det om mäns våld mot kvinnor. Men våld som utövas i samkönade relationer uppmärksammas mindre. Det kan till exempel få som effekt att lesbiska kvinnor inte är välkomna på kvinnojourer. Det finns inte heller några skyddade boenden för män.

Våldets utlösande orsaker är oftast individuella, men syns även tydligt i de strukturer som de ojämlika maktförhållandena mellan män och kvinnor är ett resultat av. Vi vet att klassklyftor och arbetslöshet ökar förekomsten av våld i nära relationer. I svensk lagstiftning har medvetenheten om de ojämlika maktförhållandena mellan könen fått genomslag. Men i kommuners engagemang och budget är åtgärder mot våld i nära relationer fortfarande ofta osynliga. Trots att det är kommunens skyldighet att ta ansvar för den som misshandlas i en nära relation, litar de flesta kommuner fortfarande till att det arbetet utförs av frivilliga krafter.

RFSU kräver att kommunerna tar ansvar för och bekostar kvinnojourernas verksamhet så att den som misshandlas i en nära relation får kvalificerad och omedelbar hjälp.

RFSU anser också att det måste avsättas ordentligt med medel för forskning om våld i nära relationer, också samkönade. Särskilt måste det sexuella våldet uppmärksammas.

10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa

Brist på makt att besluta om var, när, hur och med vem man vill ha sexuella relationer och/eller barn med hotar arbetet mot fattigdom och kampen för jämlikhet och jämställdhet. Det är i första hand kvinnor - särskilt unga kvinnor - som saknar makt att styra över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Livshotande graviditeter, farliga och olagliga aborter, bristande möjligheter att kräva kondom, sexuellt våld och infektioner som leder till infertilitet, hänger ihop med avsaknad av makt att bestämma över sin sexualitet. Sjukdom, osäkert utförda aborter och aids måste mötas med goda förebyggande insatser.

Frågor kopplade till sexualitet och barnafödande har fortfarande låg prioritet hos många av världens biståndsgivare. Här är Sverige ett föregångsland. Den svenska biståndspolitiken måste stärka människors rättigheter att fatta beslut rörande sin sexualitet. En sådan politik måste ha ett starkt jämställdhetsperspektiv eftersom kvinnor, särskilt unga kvinnor, drabbas hårdast.

RFSU kräver att den svenska politiken för global utveckling tydligt ska visa det svenska engagemanget i dessa frågor genom att minst tio procent av biståndsbudgeten går till arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt