Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) om RFSU:s krav

Publicerad 2006-07-03 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU kräver: Säkra rätten att välja medicinsk abort

Bild på Chatrine Pålsson AhlgrenChatrine Pålsson Ahlgren svarar: Alla köer inom vården måste bekämpas, de en plåga för den som väntar och de kostar samhället stora pengar som skulle kunna läggas på bättre kvalitet istället för på köer. Detta gäller också köer för att göra en abort. Å andra sidan får en abort aldrig forceras fram utan kvinnan måste ta den tid det krävs att fatta ett beslut, ett beslut som många gånger är oerhört svårt att fatta. Av den anledningen är det naturligt med viss väntetid. Men en kvinna som vet vad hon vill och gör det före vecka nio ska kunna få en medicinsk abort.

RFSU kräver: Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer

Chatrine Pålsson Ahlgren svarar: Kristdemokraterna anser att det måste till mer forskning om vad det är som gör att vissa män misshandlar och de män som utför våld måste få vård. Kristdemokraterna föreslår att statens bidrag till kvinnojourerna ska fördelas direkt till de lokala verksamheterna av Brottsoffermyndigheten. Kristdemokraterna har kritiserat att regeringen har valt att stödja den starkt politiserade centralorganisationen ROKS istället för att stödja de lokala kvinnojourerna. Bara är en tredjedel av statsbidragen som betalas ut via Socialstyrelsen går vidare till den lokala verksamheten som syftar till att hjälpa utsatta kvinnor. Kommunerna ska ha ett ansvar att ekonomiskt stödja kvinnojoursverksamhet och socialtjänstlagen bör skärpas så att det blir obligatoriskt för kommunerna att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Idag drivs kvinnojourerna av ideella föreningar. Vi ser positivt på att det civila samhället tagit så stort ansvar för kvinnojoursverksamheten men vi anser att kommunerna och staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar.

RFSU kräver: Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna

Chatrine Pålsson Ahlgren svarar: Huruvida sex- och samlevnadsundervisningen ska vara obligatorisk på lärarhögskolan har inte Kristdemokraterna tagit ställning till men det bör vara praxis att alla ska få undervisning i ämnet. Det är en klar brist att 94 procent av lärarna inte har utbildning i ämnet. Man borde åtminstone kunna kräva att de som ska undervisa i sex och samlevnad har utbildning vilket långt fler än sex procent av lärarkåren gör. Däremot kan man ställa sig frågan om exempelvis en kemi- eller tyskalärare på gymnasienivå verkligen ska krävas att utbilda sig i sex och samlevnad.

RFSU kräver: Säkra tillgången till sexologiska mottagningar

Chatrine Pålsson Ahlgren svarar: Varje landsting bör tillhandaha någon form av sexologisk mottagning. Exakt hur den ska se ut och exakt i vilken form eller vem som är huvudman måste vara en regional fråga. Vad det gäller ungdomsmottagningar har Kristdemokraterna krävt att det ska finnas i varje i kommun. Vad det gäller väntetiden anser vi det inte vara rimligt att kräva väntetider på maximalt en månad när exempelvis en cancerpatient kan få vänta mer en tre månader för behandling.

RFSU kräver: 10 procent av biståndet gå till sexuell och reproduktiv hälsa

Chatrine Pålsson Ahlgren svarar: Kristdemokraterna har som enda parti föreslagit att minst 10 procent av biståndsbudgeten ska gå till hiv/aids-prevention och sexuell och preventiv hälsa och dess rättigheter (SRHR) Dessa frågor hänger ihop och är en ödesfråga för den fattiga världens överlevnad och är även en viktig fråga utifrån jämställdhetssynpunkt.

Foto: Kristdemokraterna

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt