Göran Persson (s) om RFSU:s valkrav

Publicerad 2006-07-02 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU kräver: Säkra rätten att välja medicinsk abort

Bild på Göran Persson

Göran Persson svarar: Det är viktigt att säkra varje abortsökande kvinnas rätt till en medicinskt säker abort och ett gott psykosocialt omhändertagande inom vården. Vi ser det därför som ett allvarligt problem om kvinnors rätt att välja abortmetod varierar kraftigt över landet. Det är dock svårt att i nuläget säga hur pass utbrett problemet är eller om det finns en anledning att ändra lagstiftningen. Den socialdemokratiska regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över frågan.

En abort kan vara en god lösning för många kvinnor vid en oplanerad graviditet. Samtidigt är det viktigt att arbeta med preventiva åtgärder för att minska antalet oönskade graviditeter. För många människor innebär en oönskad graviditet och abort en form av livskris, dels på grund av egna etiska värderingar, dels på grund av det omgivande samhällets syn. Vi vill se mer satsningar på rådgivning och tillgång till preventivmedel, samt tydliggöra sex- och samlevnadsundervisningen i skolans läroplaner och kursplaner.

RFSU kräver: Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna

Göran Persson svarar: Högskoleförordningen är idag väldigt tydlig i det avseendet att lärarna utbildas enligt de måldokument som finns för skolan. Dessa måldokument ska förtydligas för sex- och samlevnadsundervisningen. Vi är inte främmande för att hitta sätt att sprida goda exempel på sex- och samlevnadsundervisningen i lärarutbildningen. Ett område som hänger intimt samman med sex- och samlevnad är jämställdhet. Vår syn på jämställdhetspolitik på detta område är tydlig. Skolans jämställdhetsarbete måste inriktas mot att förändra könsmönster och bryta rådande maktordning.

RFSU kräver: Säkra tillgången till sexologiska mottagningar

Göran Persson svarar: Möjligheten till en trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att vården kan möta behovet av stöd och hjälp kring sexuella problem. I en del landsting finns redan fungerande sexologiska mottagningar som har utvecklats i takt med de ökade behoven. Det är en positiv utveckling, men hur man väljer att organisera och utforma verksamheten kring sexualrådgivning måste landstingen själva få besluta över.

RFSU kräver: Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer

Göran Persson svarar: Det är en otroligt viktig fråga och det pågår en utredning som ska kartlägga och analysera hur kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn ser ut och i vilken utsträckning kvinnorna får hjälp, samt lämna förslag på hur socialtjänstens stöd till utsatta kvinnor och deras barn bör utformas för att motsvara kommunernas ansvar, samt till hur stödet kan stärkas och förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2006.

Stöd till kvinnojourer ingår i den särskilda satsning på våldsutsatta kvinnor och deras barn som aviserades i budgetpropositionen för 2006. Under år 2006 kommer kommunerna att tillsammans med ideella kvinno-, tjej- och brottsofferjourer kunna ansöka om medel hos länsstyrelsen för att utveckla omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och deras barn. Även ideella jourer i kommuner som inte är villiga att göra en gemensam ansökan kan efter en prövning av länsstyrelsen beviljas medel. En kommun där det saknas verksamhet för våldsutsatta kvinnor kan också på egen hand ansöka om medel för uppbyggnad av sådan verksamhet.

RFSU kräver: 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa

Göran Persson svarar: Bristen på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en mycket stor faktor bakom fattigdom, ohälsa och brist på makt i världen idag. Det svenska biståndet har ett övergripande mål, att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Utifrån detta mål har den vi tagit fram fem särskilt prioriterade områden, där ett är jämställdhet och SRHR. Eftersom kvinnor är de fattigaste av de fattiga och eftersom kvinnor i dag är dem som i störst utsträckning drabbas av hiv/aids och eftersom kvinnor är de mest maktlösa i samhället och familjen är SRHR ett område som är självklart för Sverige att arbeta med. Vi har ett mål om en procent av BNI i bistånd. Det är ett viktigt mål som vi också når i år 2006. Inom biståndsbudgeten har vi däremot inga kvantitativa mål utan arbetar utifrån politiska prioriteringar. Det viktiga är inte att vi kan säga att just 10 eller 15 procent av årets 28 miljarder används specifikt till SRHR-insatser. Det viktiga är att vi gör många och bra SRHR-insatser.

Foto: Socialdemokraterna

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt