Lars Ohly (v) om RFSU:s valkrav

Publicerad 2006-07-06 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU kräver: Säkra rätten att välja medicinsk abort

Bild på Lars OhlyLars Ohly svarar: Medicinsk abort ligger inom barnmorskors kompetensområde – förutsatt att de får en kompletterande utbildning i vaginala ultraljud och fördjupade farmakologiska kunskaper. Vänsterpartiet vill erbjuda sådan vidareutbildning och föreslår att § 5 i abortlagen ändras så att barnmorskor med utökad kompetens får utföra medicinsk abort. Det skulle kunna skynda på processen och möjliggöra att fler fick genomgå medicinsk abort istället för kirurgisk. Det kan också innebära en ökad trygghet att få möta en och samma person under hela förloppet.

RFSU kräver: Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna

Lars Ohly svarar: Vänsterpartiet vill att frågor om sexualitet och samlevnad bör ingå som ett viktigt kunskapsmål i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. Det bör integreras i ämnen som t.ex. samhällskunskap, psykologi, historia, svenska och religion.

Lärare måste ha relevant utbildning för att kunna diskutera kring sexuell läggning, könsidentitet, lust, trygghet, preventivmedel och graviditet likväl som trakasserier och övergrepp. Vänsterpartiet vill vidareutveckla lärarutbildningen med avseende på kunskaper om sex och samlevnad.

RFSU kräver: Säkra tillgången till sexologiska mottagningar

Lars Ohly svarar: Vi ser mycket positivt på en utbyggnad av sexologiska mottagningar i landstingen. Idag fyller ungdomsmottagningarna en viktig funktion bland den yngre delen av befolkningen, men för vuxna behövs det mycket mer stöd i förhållande till olika typer av sexualrelaterade problem. Utbyggnaden av sexologiska mottagningar är något som landstingen själva styr över, men på nationell nivå så kan vi verka för att landstingen ges nödvändiga resurser.

RFSU kräver: Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer

Lars Ohly svarar: Vänsterpartiet har drivit igenom ökade resurser till landets kvinnojourer. Vi kräver att kommunerna tar sitt ansvar, upprättar handlingsplaner och jourer. Vi vill skärpa länsstyrelsernas samverkan och tillsynsansvar över kommunernas arbete. Vi vill se en kompetenshöjning om samkönat partnervåld bland alla instanser som möter våld i nära relationer. Vi föreslår också att det inrättas resursjourer som har kompetens att ta emot missbrukande och psykiskt sjuka kvinnor. Det behövs också en en nationell kostnadsberäkning på de samhällsekonomiska konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor.

RFSU kräver: 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa

Lars Ohly svarar: Det svenska biståndet måste fokusera ytterligare på att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Stärk målen i det undertecknade dokumentet "Programme of action" och ge detta ökad uppmärksamhet i biståndsarbetet.

Vänsterpartiet anser att Sverige i FN och EU måste motverka de konservativa krafter som nu vinner mark och som hotar att minska kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar. Vi vill ge utländska kvinnor möjlighet att göra abort i Sverige.

Lars Ohly om sexualpolitik

För vänsterpartiet är det självklart att alla människors kärlek och sexualitet ska respekteras oavsett vem man väljer att älska. Mångfald är ett viktigt begrepp för oss, liksom respekt för varje människas identitet, sexuella läggning och könstillhörighet.

Vi vill se ett samhälle där ingen ställs utanför eller diskrimineras. Sexualiteten är en viktig drivkraft både för människor och för samhällsutvecklingen. Vi vill ha ett rättvist och jämlikt samhälle för alla, såväl flator, bögar, bisexuella, heterosexuella, transsexuella, transvestiter, transgenderister med flera.

Sexualitet är en källa till livsglädje, gemenskap och lust. Vänsterpartiet verkar för en syn på sexualitet som bygger på jämlikhet och respekt. En central del av vår politik handlar därför om att eliminera alla former av sexualiserat våld. Vi vill verka för allas mänskliga rättigheter och vi vill befria sexualiteten från maktutövning, kontroll, exploatering och förtryck.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt