Nils Lundgren (jl) om RFSU:s valkrav

Publicerad 2006-07-05 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU kräver: Säkra rätten att välja medicinsk abort

Bild på Nils LundgrenNils Lundgren svarar: Vårt program för sjukvård innebär stora förändringar mot dagens system. Alla medborgare kan inte garanteras total tillgänglighet för alla önskemål. Därför måste en koncentration ske till livsavgörande frågor. Det ter sig rimligt att om en enkel förändring i hanteringen av gravida kan leda till resultat som inte bara är i linje med kvinnornas önskemål utan också är medicinskt klokt och ekonomiskt, bör denna förändring göras. Vi har dock inte möjlighet att bedöma om RFSL:s analys är korrekt.

RFSU kräver: Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna

Nils Lundgren svarar: Alla särintressen vill alltid få in sina områden i utbildningssektorn. Om allas krav tillgodoses har vi lärare och undervisning som blir fragmentiserad. Vad som däremot självklart skall ingår i en lärarutbildning är förmågan att bedöma varje elev och dess behov så att alla elever får samma möjlighet att tillgodogöra sig undervisning och nå bästa möjliga resultat. I stället för att alla skall lära sig om allt leder en specialisering förmodligen till bättre resultat. Därför tror vi att den undervisning som vi antar att ni önskar sker bäst genom att alla skolor får besök av föreläsare inom området.

RFSU kräver: Säkra tillgången till sexologiska mottagningar

Nils Lundgren svarar: Alla människors önskemål om vård och billiga läkemedel kan aldrig tillfredsställas. Därför måste prioriteringar ske. Junilistan vill i första hand prioritera livshotande vård. Vad övriga sjukvårdsresurser skall gå till menar vi är en diskussion som måste föras där olika grupper arbetar för att vinna gehör för sitt synsätt, som RFSL just nu gör. Det är inte självklart att politikerna skall besluta om dessa prioriteringar. Vissa kanske skall beslutas efter folkomröstningar, andra i lokala val.

RFSU kräver: Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer

Nils Lundgren svarar: Det faktum att alla inte bemöts på samma sätt inom vård- och rättssamhället måste självklart förändras. Det som kommunerna ska ansvara för ska inte beslutas över huvudet på kommunerna. Däremot ska kommuninnevånarna ha stort inflytande på vad kommunen satsar på.

RFSU kräver: 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa

Nils Lundgren svarar: Det svenska biståndet skall under den kommande mandatperioden utvärderas och SIDA:s framtid utredas förutsättningslöst. Mot bakgrund av denna analys skall biståndet diskuteras. Vi vill därför inte i nuläget utpeka vart och hur mycket som skall gå till olika områden, förutom att vi idag pekar på att biståndsmedel kan användas för att hjälpa Polen och de baltiska republikerna att ta sin del av ansvaret för Östersjöns framtid. Det bör också övervägas om inte kostnader för fredsbevarande insatser av svensk trupp ska tas ur biståndspengar. Kvinnors och barns utsatthet hänger många gånger samman med att det råder ofred.

Junilistan om sexualpolitik

Junilistans grundläggande värderingar utgår från alla människors lika värde. Härav följer att Junilistan står för demokrati som styrelseform och tar bestämt avstånd från varje form av rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Utifrån denna värdegrund formar vi vår politik. Junilistan måste också förbli ett parti som är obundet av olika särintressen, som inte ser som sin uppgift att gynna speciella grupper utan sätter allmänintresset i centrum. Vår bas grundar sig på EU-politiken och till den lägger vi nu att utkräva ansvar av den politiska eliten, reformera demokratin och riktiga jobb åt alla. Vår särart ligger alltså i att vi är ett tvärpolitiskt parti som driver vissa bestämda tvärpolitiska frågor, ett parti som är obundet av olika särintressen, som inte ser som sin uppgift att gynna speciella grupper utan sätter allmänintresset i centrum. Till allmänintresset hör att alla behandlas på ett likvärdigt sätt, inte bara allmänt utan också ur rättslig synvinkel.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt