Sofia Karlsson (fi) om RFSU:s valkrav

Publicerad 2006-07-03 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU kräver: Säkra rätten att välja medicinsk abort

Bild på Sofia KarlssonSofia Karlsson svarar: Fi ser rätten till fri abort som nödvändig för att säkra kvinnors hälsa och för att kvinnor ska kunna agera som autonoma individer med oinskränkt rätt till sin kropp. Därför har sjukvården ett stort ansvar att se till att köerna för att göra en abort försvinner. I det arbetet är det en bra lösning att ge barnmorskor möjlighet att handlägga de medicinska aborterna.

RFSU kräver: Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna

Sofia Karlsson svarar: För Feministiskt initiativ är sex- och samlevnadsundervisningen i skolan en viktig fråga. Sexuella känslor och hur man förstår sin sexualitet påverkas av det samhälle man växer upp i. Hur man utvecklas sexuellt, vad som känns rätt och bra, dåligt eller möjligt, hänger samman med de föreställningar som tidigt presenteras för oss under uppväxten. Fi ser därför sex- och samlevnadsundervisningen som viktig ur flera aspekter – både utifrån ett hälsoperspektiv och ett rättighetsperspektiv.

Fi menar att skolan har en viktig roll i skapandet av kulturella normer rörande, genus, identitet och sexualitet. Därför är det oerhört viktigt att skolans personal har ett öppet och normkritiskt förhållningssätt till sexualitet. Fi vill därför verka för att alla utbildningar får obligatoriskt könsmakts-, hbt- och antiraistisktperspektiv och att det i all undervisning även ingår kunskap om funktionshinder. Men ämnet sexualitet behöver dock särskilt fokus för att inte "försvinna" inom de andra större ämnena. Lärarutbildningen är en sådan utbildning där alla studenter borde få kunskap i sex- och samlevnadsfrågor. Det är en viktig väg att gå för att alla elever i grund- och gymnasieskola ska få sex- och samlevnadsundervisning. Fi ska därför verka för att alla elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet får återkommande sex- och samlevnadsundervisning. För att göra detta möjligt ska Fi även verka för att sex- och samlevnadsundervisning ska ingå i lärarutbildningarnas examensmål.

RFSU kräver: Säkra tillgången till sexologiska mottagningar

Sofia Karlsson svarar: Sex är en stor del i de flesta människors liv och sexuellt välbefinnande är en del av en god hälsa. Därför är det positivt att fler människor söker hjälp vid psykiska och fysiska problem med sexualiteten. Det är också viktigt att människor får hjälp och vård för destruktiva beteende, och här borde landsting och kommuner samordna sig mer och koppla ihop den hjälpverksamheten med arbetet mot mäns våld. Det är viktigt att det satsas på utbildning i sexualitet och sexualrelaterade problem inom primärvården och psykiatrin och att den utbildning har ett könsmakts- och genusperspektiv.

RFSU kräver: Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer

Sofia Karlsson svarar: Mäns våld måste upphöra! Mäns våld är ett av våra största samhällsproblem och måste bekämpas på flera fronter samtidigt. Sexualiserat våld, fysiskt våld och hot om våld är många kvinnors vardag. Kvinnor utsätts för våldtäkter och många kvinnor är rädda. Samkönade relationer är inte befriade från våld , däremot är det mer osynligt och hjälpen saknas. Fi ser frågan om att bekämpa mäns våld som en av de viktigaste samhällsfrågorna. Det är viktigt att se att mäns våld är ett strukturellt problem som i grund och botten beror på det ojämnställda patriarkala samhälle vi lever i, därför är allt jämställdhetsarbete också ett arbete för att bekämpa våld. Det finns inga enkla lösningar men arbetet måste bedrivas på flera plan även det individuella. Stat och kommun måste börja ta större och mer övergripande ansvar för att bekämpa mäns våld. Hjälp till män/partners som utövar våld med ett tydligt könsmakts-, antirasistiskt-, och hbtperspektiv måste bedrivas. De ideella jourerna som finns idag bedriver ett arbete som måste få mer ekonomiskt stöd från kommunerna. Fi vill att socialtjänstlagen ändras så att alla kommuner måste ha en kvinnojour.

RFSU kräver: 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa

Sofia Karlsson svarar: Feministiskt initiativ ska verka för att kvinnors och barns sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter blir en prioriterad fråga i svenskt engagemang – i internationella organisationer och vid bistånd. För att världens kvinnor ska kunna åtnjuta grundläggande mänskliga, sociala och politiska rättigheter vill Fi att Sverige tydligare ska verka för att internationella överenskommelser, deklarationer och konventioner som stärker kvinnors rättigheter och säkerhet, såsom CEDAW, Beijing platt form for action och Kairoprotokollet, efterlevs. Dessa internationella överenskommelser är inte bara viktiga i frågor som exempelvis rör säkert barnafödande eller rätten att välja sexuell partner, utan även mycket viktiga i kampen mot hiv.

Feministiskt initiativ ska verka för en mer aktiv insats för uppfyllandet av Millenniuemålen, att enprocentsmålet för bistånd ska uppfyllas och att biståndsarbetet ska genomsyras av ett genusperspektiv där kvinnors, barns och hbt-personers rättigheter främjas. Fi vill poängtera att inte enbart bistånd är viktiga ekonomiska hjälpmedel för fattiga länder. Även exempelvis skuldavskrivningar är viktiga i kampen mot fattigdom. Feministiskt initiativ ska därför verka för att Sverige prioriterar ett skuldavskrivningsprogram ur ett demokrati-, genus- och antirasistiskt perspektiv.

Feministiskt initiativ om sexualpolitik

Feministiskt initiativ sätter frågor som rör sexuella rättigheter och hälsa högt upp på dagordningen. Fi ser detta som en förutsättning för den individuella sexuella friheten och som viktig för jämlikhet – både I Sverige och internationellt. Därför finns sexualpolitik genomgående med i Fi:s handlingsprogram under olika större ämnesområden såsom exempelvis vård och medicin, utbildning och forskning och utrikes- och säkerhetspolitik. Mäns våld, abortfrågan, sex- och samlevnadsundervisningen och sexuella rättigheter i biståndet är frågor som Feministiskt initiativ ser som mycket viktiga.

Foto: Feministiskt initiativ

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt