Snäva riktlinjer slår mot psykisk hälsa (Svenska dagbladet)

Publicerad 2017-03-24 | Uppdaterad 2017-03-24

Socialstyrelsens nya riktlinjer innebär att många patienter inte kommer att få den vård de efterfrågar och behöver. För oss som arbetar med sexualiteten i fokus är det tydligt hur vården brister i att möta människor ur ett helhetsperspektiv, skriver flera psykoterapeuter.

Kommentera | 0 kommentarer

Socialstyrelsen förhindrar patienter med depression och ångest att tillvarata sin lagstiftade rätt till inflytande över sin vård. Det är upprörande och allvarligt att den statliga myndighet som har att värna allas lika tillgång till vård och omsorg utesluter erkända psykoterapeutiska inriktningar i behandlingen. Många patienter kommer inte att få den vård de efterfrågar och behöver.

Socialstyrelsen har lagt sina förslag till nya riktlinjer för behandling av depression och ångest. Dessa förordar psykofarmaka och kognitiv beteendeterapi (KBT) och utesluter helt psykodynamisk terapi (PDT) och andra erkänt verksamma metoder.

Kritiken från forskare, terapeuter och patienter har varit kraftig och omfattande. Starka argument om partiskhet och snedvärdering av forskning har uttalats på debattsidor i flera svenska tidningar. Men Socialstyrelsen står envist fast vid sina slutsatser.

Många som söker hjälp hos oss på RFSU-kliniken har upplevt sexuella övergrepp, andra lider av svåra problem med att hantera sina sexuella impulser. Vissa är djupt förvirrade kring sin sexualitet, sin sexuella identitet eller har olika sorters svårigheter med att få till välfungerande sexuella relationer. Många skulle uppfylla diagnostiska kriterier på ångest, depression, tvångssyndrom och/eller posttraumatiskt stressymtom (PTSD). Under symtomen finns komplexa mönster av relationsproblem, kroppsliga symtom, svårigheter med intimitet och sexualitet som påverkar självbild och identitet.

När man arbetar med sexualiteten i fokus blir man varse hur vården brister i att möta människor ur ett helhetsperspektiv. Sexualiteten är ett exempel på människans komplexitet eftersom den berör såväl, kropp och själ som relationer och samhälleliga värderingar. De patienter vi möter berättar ofta om hur den bristen hos vården drabbat dem.

Socialstyrelsens förslag till riktlinjer bortser från varje människas mångfald och komplexitet. Riktlinjerna bygger på en kategorisering av mänskligt lidande i termer av diagnoser. Psykiatrisk diagnostik kan visserligen bidra till att gömda lidanden syns och att forskning blir mer preciserad och genomförbar men samtidigt bidrar psykiatrisk diagnostik till en förminskning och avhumanisering av varje individs unika och komplexa liv.

Diagnoser säger inget om orsakssamband eller de komplexa behandlingsbehov som människor med psykisk ohälsa har. Socialstyrelsens trångsynta fokus på diagnoser innebär att mångfald och helhetssyn går förlorade. Fokus hamnar på tillämpning av en metod som anses passa alla istället för reflektioner kring den enskildes unika liv, lidande och förutsättningar för förändring. Behandlingsinterventioner behöver anpassas till den enskildes behov och tillåta en flexibilitet utifrån en förståelse som omfattar hela människan i sitt sammanhang.

Socialstyrelsens nya riktlinjer innebär att de nonchalerar kunskapen om att olika patienter behöver olika slags hjälp och att relationen mellan terapeut och patient har betydelse för behandlingens framgång, oavsett terapeutisk teknik.

Det finns gott om bevis för andra metoder än psykofarmaka och KBT i behandling av psykisk ohälsa. Vi anser att Socialstyrelsen behöver beakta och begrunda de starka reaktioner som rekommendationerna väckt bland forskare, professionella och drabbade av psykisk ohälsa. RFSU vill att landets tongivande myndighet står upp för ett synsätt där man betraktar människan utifrån ett helhetsperspektiv och där behandlingen anpassas till den enskilda människans behov.

Eva Marie Sundberg
leg psykoterapeut och verksamhetschef RFSU-kliniken

Anna Kandell
leg psykoterapeut

Annika Mörner
leg psykoterapeut

Bertil Berg
leg psykoterapeut

David Clinton
docent och leg psykoterapeut

Inger Björklund
leg psykoterapeut

Salar Shalmashi
leg psykotreapeut

Suzanna Boman
leg psykoterapeut

Fotnot: Här kan du själv ta del av Socialstyrelsens arbete med riktlinjerna.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt