Så ser RFSU på den svenska sexköpslagen

Publicerad 2015-02-02 | Uppdaterad 2016-04-29

Kommentera | 15 kommentarer
Bild på en person som går på en gata

RFSU anser att sex mot ersättning är problematiskt på samhälls- och individnivå och ser strukturella orsaker till att vissa individer anser sig kunna köpa tillgång till andras sexuella tjänster och kroppar.

RFSU sympatiserar med intentionerna bakom den lagstiftning vi har i Sverige som bland annat vill minska efterfrågan men konstaterar att evidensen för de påstådda effekterna av den svenska lagstiftningen är svag, vilket även konstateras i Länsstyrelsens rapport från 2015.

Vi konstaterar även att lagstiftningen fört med sig ett antal negativa konsekvenser och ser som RFSU:s uppgift att lyfta dessa.

Vi är kritiska till de negativa konsekvenser som sexköpslagen eller som tillämpningen av den lagstiftningen, och vissa andra brottsbestämmelser har bidragit till. Vi menar att lagar bara är så bra som dess tillämpning är.

Det handlar exempelvis om det bemötande personer som har erfarenheter av sex mot ersättning får från rättsvårdande myndigheter samt om oklarheten om den juridiska ställningen en har i en rättsprocess enligt sexköpslagen.

Det handlar om hot om vräkning från sin bostad på grund av att en haft sex mot ersättning i bostaden, med hänvisning till bestämmelser avseende koppleri och vräkningsregler i hyreslagen,  men också om juridiska oklarheter kring under vilka omständigheter en kan vara sambo med en person som har sex mot ersättning.

Det handlar också om att delar av vården och socialtjänsten inte kan erbjuda den vård eller stöd som behövs, ofta med hänvisning till osäkerhet kring gränsdragningen i lagstiftningen.

Vi är därför kritiska till den svenska sexköpslagen och anser att Sverige bör se över möjligheterna till en förändrad lagstiftning medett tydligt rättighetsperspektiv.

Makt och sexköp

RFSU anser att sex mot ersättning är problematiskt på samhälls- och ofta på individnivå. Vi ser strukturella orsaker till att vissa människor anser sig ha rätt att köpa sig tillgång till andras kroppar och sexuella tjänster.

Ett tydligt exempel är att kvinnor som grupp är underordnade män och att kvinnor, traditionellt sett, därför anses kunna användas för att tillfredsställa mäns sexualitet. Ett annat exempel är att resursstarka personer som grupp utnyttjar personer med brist på resurser.

Slutligen gör heteronormativa värderingar och diskriminering av homo, bi- och transpersoner att exempelvis personer ur dessa grupper i kontexter där diskriminering är vanlig har sex mot ersättning.

Olika maktstrukturer samverkar i olika grad. Exempelvis kan det för en ekonomiskt utsatt transperson i en ojämlik kontext som har sex mot ersättning handla både om brist på resurser vilket gör att hen säljer sex, och att samhällets syn på homo- och bisexualitet samt transpersoner bidrar till att just de ser köp av sex som en utväg för ett sexualliv.

Det är också vanligt att den part som penetrerar är den som köper och att detta beteende, som ses som traditionellt manligt, anses mindre stigmatiserat än motsatsen, dvs att bli penetrerad och ha sex mot ersättning.

RFSU kan inte acceptera dessa maktobalanser.

För att minska efterfrågan av sex mot ersättning är det mycket centralt att dels arbeta för att minska fattigdom dels med ett normkritiskt arbete för ökad jämställdhet, jämlikhet och en förändrad syn på genus och olika sexuella uttryck och identiteter. I det arbetet måste de parter med mindre makt lyssnas till, respekteras och vara en självklar del av det sociala arbetet.

Frågan om sexköpslagens konsekvenser har länge varit debatterad inom RFSU. För några år sedan togs därför ett kongressbeslut om att göra en kunskapssammanställning av sexköpslagens effekter inför kongressen 2015. Kunskapsöversikten som har fått namnet, "Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige – avsedda effekter och oavsedda konsekvenser", har gjorts av Charlotta Holmström fil. dr i sociologi och universitetslektor vid Malmö högskola. Rapporten är en oberoende forskningsrapport och metod och avgränsningar framgår av rapporten.

Rapporten var tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag inför RFSUs kongress i juni 2015 samt som underlag inför förbundets diskussioner kring ställningstaganden vad gäller sex mot ersättning* inför det nya idéprogrammet som ska antas av samma kongress. Rapporten belyser dock viktiga frågor och kan vara av intresse även för personer utanför RFSUs kongress och vi välkomnar ett öppet samtal om frågan genom att göra rapporten offentlig.

I juni 2015 klubbades RFSU:s nya idéprogram. I den finns ett kapitel där vi tydligt redogör för vår hållning i frågan om sex mot ersättning. Idéprogrammet revideras fortfarande och kommer att finnas tillgängligt på hemsidan i mitten av september 2015.

*Vi använder termerna "sex mot ersättning" och "människor som säljer sex" då det ses som mindre stigmatiserande än "prostitution" och "prostituerade".

Foto: Flickr creative commons/Joseph Morris

Kommentarer

Visar 1-3 av 15.  Per sida 

Konstig maktanalys
Sex är antingen något man gör med sig själv eller tillsammans med någon annan. RFSUs maktanalys handlar om den del man gör med andra.

Utan att egentligen ange varför utgår man från att köparen har makten. Varför då? Det kan ju lika gärna antas att det är säljaren som har något andra inte har och som därför kan sälja det.

Ser man på gruppen säljare är den heterogen. Den består av män, kvinnor, unga, gamla med skilda utseende på sina kroppar. Ser man däremot på gruppen köpare består den enbart (nästan) av män.

Det verkar alltså inte handla om vad vissa har då gruppen säljare inte har något specifikt särskiljande från vad gruppen köpare har. Istället verkar det handla om gruppen köpare då det är den enda som har något avgränsande vilket är att de är män. Vad är det män inte har men är beredda att betala för att få?

Handlar det här ens om sex, kroppar eller något fysiskt? Oavsett så kommer det aldrig sluta förrän vi tagit reda på vad det är gruppen män har brist på som gör att en mindre del av den är beredda att betala för att få det/tro sig få det genom att betala för sex.

Sagt av: Martin 2016-04-04 16:56:20

Allas rätt att egna preferenser
Den svenska debatten om prostitution liknar en predikan i en frikyrka år 1925. Moraliska fördomar tar överhanden hos en liten grupp som vill kunna se ner på andra, mindre moraliska personer.

Varför tar man exempel från de grupper av prostituerade eller torskar som mår sämst? Det finns ju faktiskt de som mår jättedåligt av att arbeta i näringslivet eller på ICA Maxi ochså.

Grundbulten måste vara att vi se på varandra med respekt, oavsett vad man gått genom och oavsett vilka livsval man gör. Och det finns de som väljer att leva inom denna sfär.

Som RFSU så klokt menar borde fokus ligga på att utrota den fattigdom som gör att människor inte har något val, utan tvingas att välja att arbeta på ICA Maxi eller med att sälja sex. Varje människa måste få en chans att hitta sin egen väg i livet, utan att bli drabbad av andras moralpanik. RFSU driver därmed en konsekvent linje; HBT-personer ska inte heller behöva bli drabbad av moral som var fel redan på 20-talet.

Det är bättre att vi har tolerans med varandra. Kanske är det samma reptilreflekter som driver moralpaniska människor som vill befästa sin maktposition över andra människor inom politiska eller våldsamma grupperingar som i slutändan vill att alla ska vara lika, att alla ska ha samma preferenser. Tolerans och mångfald, och låt alla få chans att välja vad som är bäst för just dem.

Sagt av: Robert 2016-03-19 08:50:35

RFSU borde revidera denna pinsamma rapport
Denna rapport är bristfällig på både fakta och argumentation. Jag finner det högst märkligt att RFSU vill göra detta ställningstagande genom denna text då författaren inte ens har tänkt på att presentera konsekvenserna för ett samhälle för prostituerade utan denna lag. Författaren talar lättvindigt om hur det är problematisk att få hyreskontrakt etc. utan att ens ställa sig frågan hur det sett ut om sexköp och sälj hade varit olagligt. Om en våldtäkt sker i samband med ett sexköp kan inte den prpstituerade anmäla den för han/hon har begått ett brott i.o.m försäljningen. Det finns inga trygghetsgarantiter för den prosituterade, och detta om något gör denna redan utsatta grupp ännu mer utsatt så de inte ens kan ta del av rättssamhället i vårt land. En lag som tillåter både köp/sälj av sex är inte moraliskt försvarbart och det är något som de flesta kan komma överrens om.

Prostitution kommer fortsätta att existera hur vi än lagstadgar om det, det är ett faktum. Att den nya lagen inte har "hindrat" sexköp i den utsträckning som man hoppas på kanske (trots att RFSU ger oss godtyckliga källor på detta) så har den uppnått ett långt mycket viktigare mål. Att skydda de kvinnor och män som frivilligt, eller ofrivilligt säljer sexuella tjänster. Att RFSU tar avstånd ifrån detta verkar högst olämpligt och att uttala sig så deterministiskt i en komplex fråga, i tillägg med svävande resonemang och argument som inte grundar sig på fakta eller logik är både pinsamt och oseriöst.

Sagt av: Clara 2016-02-18 21:51:15

Sida:

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Heta frågor

 

Rätten till abort

Aborträtten är en förutsättning för ett hållbart och jämställt samhälle. Här kan du läsa om hur vi ser på rätten till abort - i Sverige och utomlands. Här hittar du bra fakta, siffror, argument och myter.

Bild från RFSU:s sexualupplysningsfilm
 

Sexualundervisning

Sexualundervisning är nödvändigt för att unga människor ska kunna förstå sig själva bättre och göra informerade val när det gäller sex och...

Hiv. En bild på ett öga.
 

Hiv

Sverige åtalar flest hiv-positiva i världen, i förhållande till landets storlek. Vi har nämligen en lag som säger att den som har hiv måste berätta...

Bild på en person som går på en gata
 

Sex mot ersättning

Här är vår kunskapsöversikt och vår ståndpunkt kring sexköpslagen.

Familjepolitik. Bild på ett barn som håller upp en lapp med texten
 

Familjepolitik

Damma av familjepolitiken! Familjer måste kunna se olika ut. Men lagstiftningen sätter käppar i hjulen för många. Familjer kan bestå av en eller...

 

Preventivmedel

Gratis preventivmedel till alla unga! Tillgång till individuellt utprovade och säkra preventivmedel är en rättighet. Det kräver dels utbyggd...

Hitta rätt