RFSU:s remissyttrande över Folkhälsomyndighetens Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn (02403-2016-3.4.4)

Publicerad 2017-09-07 | Uppdaterad 2017-09-12

Kommentera | 0 kommentarer

Inledning

RFSU tackar för att ha fått möjligheten att lämna kommentarer över rubricerat beslutsunderlag. RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse med uppgift att sprida en positiv, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Vi arbetar med utgångspunkt i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för ett jämlikt och jämställt samhälle där sexualitet är en källa till glädje och njutning i människors liv.

Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet som är nödvändig för utövandet av alla mänskliga rättigheter. Sexuell och reproduktiv hälsa är viktiga och nödvändiga delar i rätten till fysisk och mental hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa kan varken uppnås eller skyddas utan sexuella eller reproduktiva rättigheter. Sexuell och reproduktiv hälsa är mer än frånvaro av sjukdom.

Sexuella rättigheter omfattar mer än bara hälsofrågor. Sexuella rättigheter garanterar var och ens åtnjutande och uttryck för sin sexualitet fritt från tvång, diskriminering och våld. De sexuella rättigheterna bidrar till att förverkliga principer om frihet, jämlikhet, jämställdhet, självbestämmande och värdighet.

Sammanfattning

RFSU välkomnar Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda alla pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn. RFSU ser positivt på att även alla pojkar föreslås ges vaccination mot HPV. RFSU anser det vara hög tid att alla pojkar ges denna möjlighet, både för deras egna skull men även för det flockskydd det kommer att ge, både hos män, och då särskilt män som har sex med män, men även hos ovaccinerade flickor och pojkar. Det är dessutom viktigt ur ett jämställt perspektiv att erbjuda denna åtgärd. Med det beslutsunderlag som Folkhälsomyndigheten nu har tagit fram är det fastslaget att vaccination av pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram. RFSU uppmanar därför regeringen att ta fasta på Folkhälsomyndighetens underlag och besluta att även vaccinera pojkar mot HPV så snart det är möjligt. Att minska sjukdom och lidande måste vara prioriterat och nu också hälsoekonomiskt fastslaget. RFSU hoppas givetvis också, när så är beslutat av regeringen, att landsting och kommuner agerar skyndsamt. RFSU uppmanar landsting och kommuner att erbjuda alla pojkar gratis catch-up-vaccination till 18 års ålder på samma sätt som gjordes för flickor när det påbörjades vaccination av dom år 2012.

RFSU föreslår även att alla män till och med 26 års ålder ges möjlighet till HPV-vaccinering inom primärvården eller på vaccinationsmottagningar och att kostnaden för det ska ingå i högkostnadsskyddet, precis som för kvinnor i många landsting. I det blir det extra viktigt att nå MSM som en utsatt grupp med särskilda informationsinsatser kring HPV och vaccinering av HPV.

RFSU anser också att Folkhälsomyndigheten bör rekommendera att personer som lever med hiv ska erbjudas gratis vaccinering mot HPV då personer som lever med hiv är extra utsatta.

Myndighetens beslutsunderlag och RFSU:s ställningstaganden

Sammanvägd bedömning

RFSU instämmer i Folkhälsomyndighetens bedömning att vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) är uppfyllt enligt smittskyddslagens kriterier om att vaccinet effektivt förhindrar smittspridning eller minskar sjukdomsbördan av smittsamma sjukdomar i befolkningen eller vissa grupper i befolkningen, att vaccinet är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och att vaccinet är hållbart från etiska och humanitära utgångspunkter.

Minskat smittspridning och sjukdomsbörda

RFSU instämmer i Folkhälsomyndighetens bedömning att den HPV-relaterade sjukdomsbördan och effekten av HPV-vaccination på epidemiologi och sjukdomsbörda talar för att införa HPV-vaccination också för pojkar. RFSU ser positivt på att vaccinationsprogrammet för flickor verkar ha lett till minskad förekomst av kondylom bland pojkar via flockimmunitet. Därmed kan även ovaccinerade flickor och pojkar förväntas få ett bättre HPV-relaterat skydd.

Samhällsekonomiskt kostnadseffektivt

RFSU anser likväl som Folkhälsomyndigheten att det är motiverbart ekonomiskt och hälsomässigt att inbegripa pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet för HPV. En beräknad kostnad på cirka 17,6 miljoner kr per år för vaccin och elevhälsans medicinska insats är en låg kostnad i jämförelse med det lidande som annars skulle uppstå.

Etiskt och humanitärt hållbart

RFSU instämmer i att vaccinens nytta-risk är god och att vaccinationen innebär små risker. Det leder förhoppningsvis till att en hög andel vaccinerar sig. Diskussioner om risker med vaccin uppstår emellanåt och RFSU önskar att Folkhälsomyndigheten har en fortsatt god beredskap för dessa diskussioner. Föräldrar behöver lätt kunna få tag på bra och riktig information när så efterfrågas, inte minst genom informationsinsatser från Folkhälsomyndigheten själv.

I sammanhanget är det viktigt att skolsjuksköterskor ges det stöd och de resurser som behövs, både för information och för vaccineringen i sig. Annan viktig hälsofrämjande och förebyggande verksamhet får inte bli lidande på grund av tidsbrist.

Reglering av nationella vaccinationsprogram

RFSU tycker det är bra att det finns nationella vaccinationsprogram som kan nå ut till en bredare del av befolkningen, men att dessa också regleras via föreskrifter för att det ska bli så säkert som möjligt.

Humant papillomvirus

Då infektioner med humant papillomvirus (HPV) anses vara den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen och kan leda till cancer anser RFSU att det är olyckligt att det bara är flickor som hittills har erbjudits vaccination mot det.

Vaccin mot HPV

Folkhälsomyndigheten skriver att det inte är fastställt hur länge skyddet mot HPV-infektion varar, men att en uppföljning under 10 år visar stabilt höga antikroppsnivåer vilket är positivt. RFSU ser fram emot fortsatt uppföljning och forskning som även inkluderar pojkar.

Vaccination av pojkar

Även om Socialstyrelsen utredning från 2008 kom fram till att det vid den tidpunkten inte var motiverat med ett vaccinationsprogram för pojkar kunde Folkhälsomyndigheten ha prioriterat denna fråga tidigare. RFSU anser att det har funnits stöd i forskningen under en tid för att även erbjuda pojkar HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet.

RFSU uppmanar landsting och kommuner att erbjuda alla pojkar gratis catch-up-vaccination till 18 års ålder på samma sätt som gjordes för flickor när det påbörjades vaccination av dom år 2012.

Övrigt

RFSU anser också att Folkhälsomyndigheten bör rekommendera att personer som lever med hiv ska erbjudas gratis vaccinering mot HPV då personer som lever med hiv är extra utsatta.

RFSU föreslår även att alla män till och med 26 års ålder ges möjlighet till HPV-vaccinering inom primärvården eller på vaccinationsmottagningar och att kostnaden för det ska ingå i högkostnadsskyddet, precis som för kvinnor i många landsting. I det blir det extra viktigt att nå MSM som en utsatt grupp med särskilda informationsinsatser kring HPV och vaccinering av HPV.

Hans Linde
Förbundsordförande, RFSU

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt