RFSU:s valkrav 2014

Publicerad 2014-09-14 | Uppdaterad 2014-09-18

För RFSU är sex en fråga om politik, folkhälsa och välfärd. Under valåret 2014 riktar vi in oss på valen till EU-parlamentet, riksdagen och landstingen. För vart och ett av dessa tre val har vi valt ut valkrav som vi arbetar med i våra kontakter med politiker och beslutsfattare. Nedan finns ett utdrag ur dem. Du kan ladda ner hela vår valplattform under brödtexten.

Kommentera | 0 kommentarer
Illustration av två personer som ligger bredvid varandra

Valet till riksdagen

 

Äldres rätt till sin sexualitet ska tillgodoses

Idag är nästan en halv miljon människor i Sverige över 80 år och siffran väntas öka till över en miljon år 2040. Många är de aspekter som diskuteras kring äldre och framtiden, men ingen talar om äldre och sex. Det vill RFSU ändra på.

Sexualiteten är central genom hela människans liv, från barndom till ålderdom. Under livets olika faser uppstår olika frågor och då måste svaren finnas där. Lika viktigt är det för de som drabbas av olika långvariga eller kroniska sjukdomstillstånd.

Sexologi som kunskapsområde är inte obligatoriskt för flertalet yrken inom vård, omsorg och socialtjänst. Det leder till att frågan om sexuell ohälsa och sexuellt välbefinnande sällan lyfts i mötet mellan patient och yrkesutövare.

”Möjligheten och längtan efter att hitta en ny partner på ålderns höst ska också respekteras.”

Många äldre beskriver att de saknar en mottagning dit de kan vända sig för sexualrådgivning. Ett ställe där frågor om sexualitet känns naturligt och tryggt att ta upp och där man vet att den särskilda kompetensen om kroppens förändringar och livsfasen finns. Det kan t ex handla om att hitta vägar för ett aktivt sexliv trots kroppsliga begränsningar, om att finna sexuella hjälpmedel, om att våga närma sig sexualiteten när man kanske levt ensam i många år. Det kan vara frågor om minskad lust, frågor om hur man får en relation att fungera eller vad som väntar efter en separation eller om ens partner bor på särskilt boende.

Äldre ska ha förutsättningar och villkor att uttrycka sin sexualitet oavsett boendeform och vårdbehov.  Det handlar också om att ge fysiska förutsättningar till just sex och närhet. Att ge utrymme för en bredare säng på äldreboendet för en faktiskt möjlighet att utifrån sina förutsättningar vara nära sin partner borde vara en självklarhet. Det handlar om respekt och integritet och att inte avsexualiseras för att man blir äldre. Kanske också något så enkelt som rätten att få hänga ut en skylt med texten ”stör ej” på dörren på äldreboendet.

Möjligheten och längtan efter att hitta en ny partner på ålderns höst ska också respekteras. Tillgången till sexhjälpmedel behöver förbättras och enkelt tillhandahållas samt ingå i läkemedelssubventionen.

Nationell reglering av ungdomsmottagningarna

Ungdomsmottagningarnas uppdrag ska vara nationellt formulerat och reglerat för att säkra hög kvalité, resurser och jämlikhet i hela landet.

”Det avsätts inte tillräckliga resurser för att ungdoms-mottagningarna ska kunna hålla öppet ”

I dag är ungdomsmottagningarna en frivillig verksamhet för landstingen och kommunerna. Därför har utbyggnaden av ungdomsmottagningar varierat i landet. Det innebär att den breda personalsammansättningen som också inkluderar sexologisk kompetens, inte alltid finns för att ge ungdomar den service och stöd de behöver. Inte heller avsätts tillräckliga resurser för att ungdomsmottagningarna ska kunna hålla öppet året om. En stor del i landet stänger ungdomsmottagningarna under sommarmånaderna. Det är mycket olyckligt då även skolorna och elevhälsan är stängd. Att bli hänvisad till Vårdcentralen eller Barnmorskemottagningen kan inte ersätta den service som ungdomsmottagningen kan ge.

Tio procent av biståndet ska gå till SRHR

Det krävs ett större stöd inom särskilt utbildningssektorn och för mänskliga rättigheter mot förtryck av sexuella och reproduktiva rättigheter. En betydligt större andel av biståndet kan avsättas genom att minska de avräkningar som idag görs.

Mödradödlighet, hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, oönskade graviditeter och osäkra aborter är alla olika exempel på sexuell och reproduktiv ohälsa. Det finns en tydlig koppling mellan fattigdom och lågt användande av preventivmedel. I centrala och västra Afrika använder endast 7-9 procent moderna preventivmedel. Satsningar på SRHR är också en förutsättning för en effektiv hivprevention.

Kränkningar av sexuella och reproduktiva rättigheter inkluderar exempelvis barn- och tvångsäktenskap, diskriminering på rund av sexuell läggning eller könsidentitet samt när kvinnor nekas rätten att bestämma över sin egen kropp.

Valet till landstinget

 

Rätten till assisterad befruktning ska vara ickediskriminerande

Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15 % av vuxna befolkningen. Trots att flera studier visar på stora ohälsoproblem och till och med förtida död för de som önskar men inte kan bilda familj, ses behoven som ett lyxproblem. Det finns både ett attitydproblem och ett problem med prioriteringar inom vården. Detta måste förändras.

”Bostadsorten blir avgörande”

Möjligheterna till att få hjälp ser olika ut i landet eftersom det är det enskilda landstinget som beslutar om reglerna. Bostadsorten blir avgörande för vilken vård och behandling som erbjuds.

Att kunna bilda en efterlängtad familj riskerar att bli en fråga om individens egna ekonomiska resurser. En högre politisk prioritering ska ges till de som vill bilda familj. Vården ska ges på lika villkor i landet och detta oavsett relationsstatus.

Bättre mottagningsverksamhet för unga vuxna

RFSU vill se fler och olika slags mottagningar som riktar sig till gruppen unga vuxna i hela landet, exempelvis sesammottagningar och studenthälso-mottagningar. Bättre information om var det finns vård och stöd för sexuella och reproduktiva frågor behövs samt en förbättrad tillgänglighet.

”20-25-åringarna toppar statistiken”

Gruppen mellan 20-25 år toppar statistiken både i antalet aborter och STI. Gruppen är mer sexuellt aktiv än tonåringarna och de har flera partners. (Folkhälsomyndighetens Ungdomsbarometer).

Många i åldersgruppen studerar eller är arbetslösa och har därmed en begränsad ekonomi. Därför är det viktigt att det fortsatt ska vara gratis med besök och kostnadsfria preventivmedel.

Kostnadsfria preventivmedel

Tillgång till individuellt utprovade och säkra preventivmedel är en rättighet. Det kräver dels utbyggd mottagningsverksamhet för unga och unga vuxna och dels ett stort utbud av kostnadsfria preventivmedel. Forskningen visar tydligt att bästa sättet att minska antalet oönskade graviditeter bland unga kvinnor, är att subventionera preventivmedel.

Undersökningar visar att unga vill ta ett ansvar för sin sexuella och reproduktiva hälsa, men för att lyckas med det krävs bra förutsättningar. Ett effektivt skydd mot oönskade graviditeter förutsätter tillgång till billiga effektiva preparat och möjligheten till individuell utprovning som passar den egna livsstilen. Olika preparat fungerar olika bra för olika kvinnor. Metoden och preparaten ska kunna fungera effektivt under många högfertila år och kan behöva förändras genom åren.

RFSU anser att subventionen måste omfatta ett brett urval av olika preparat och metoder. Alla ska kunna hitta det som passar bäst med så få biverkningar som möjligt.

Tillgång till vård för alla som utsatts för sexuella övergrepp

Det saknas fortfarande kompetens och rutiner i landet för att ta hand de som utsattas för sexuella övergrepp. Sådana övergrepp kan ske när som helst på dygnet, vem som helst kan bli utsatt och att den som blir utsatt kan komma att söka hjälp var som helst inom vårdkedjan. Behovet av vård är både akut när övergreppet skett, men också i ett senare skede med en bearbetande behandling. Vården ska erbjuda ett kvalificerat omhändertagande av barn, kvinnor, män och transpersoner som utsatts för sexuella övergrepp oavsett när och var denna vård behövs.

”Vården ska erbjuda ett kvalificerat omhändertagande av barn, kvinnor, män och transpersoner.”

Hälso-och sjukvården brister i dag i omhändertagande av offer för sexualbrott. Det visar forskning och nyare undersökningar. Det gäller för såväl barn som kvinnor, män och inte minst transpersoner. Vi vet att män är mindre benägna än kvinnor att polisanmäla denna typ av övergrepp, liksom att kontakta vården. Det innebär att män ofta hänvisade runt mellan vårdcentraler, gynmottagningar eller akutmottagningar och får ännu sämre vård och behandling.

RFSU kräver att hälso- och sjukvården har rutiner för att säkerställa ett korrekt omhändertagande av sexualbrottsoffer, oavsett kön och ålder. Det gäller både i akut omhändertagande och i senare skede. Vi anser också att det inom 1177 Vårdguiden ska finnas kunskap om vart den som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller sexualiserat våld ska vända sig. Det ska ges tydlig information om hur undersökningen kommer att gå till. Detta är några av de åtgärder som krävs för att säkra att offer för sexuella övergrepp får rätt hjälp vid kontakt med vården.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Valåret 2014

Illustration av två personer som ligger bredvid varandra

Våra valkrav

Ofrivillig barnlöshet, ungdomsmottagningar, bistånd och preventivmedel. För RFSU är sex en fråga om politik, folkhälsa och välfärd. Här hittar du våra valkrav under supervalåret 2014.

Läs mer
 
Gör RFSU:s valquiz här.
 

Hur bra är ditt län?

Banner

RFSU har gjort en rikstäckande granskning av p-pillersubventioner, ungdomsmottagningar, aborter, sexologiska mottagningar, sexualbrott, våldtäkter och stödet till dem som utsatts för sexualbrott i Sveriges 21 län och regioner. Rapporten pekar på stora skillnader i service och stöd beroende på var i landet man bor, skillnader som kan vara avgörande för människors hälsa och välbefinnande.

Bli medlem i RFSU
 
Läs mer om Ottar
 
Ladda ner faktablad om sexualpolitik
 

Hitta rätt