Många användare på ”Bilddagboken” har erfarenhet av webcamsex

Publicerad 2011-02-14 | Uppdaterad 2011-02-14

Kommentera | 0 kommentarer

Kompetenscentrum Prostitution i Malmö stad gjorde under 2010 en större undersökning av sexhandel på internet. Rapporten ”Handlar det om val? Sexhandel via community, chatt och portal” består av tre enkätundersökningar, varav en handlar om ungas sexvanor med webbkameror (webcam) på internet. Syftet var att visa hur och i vilken omfattning unga använder webcam i sexuella sammanhang med eller utan ersättning.

1015 personer – varav majoriteten kvinnor – besvarade den enkät som sändes ut till ungdomar på nätforumet Bilddagboken*. Andelen män som svarade var färre men av den omfattningen att jämförelser mellan könen kunde göras. (I frågan om kön fanns även med ”Annat” som svarsalternativ och möjlighet för respondenten att själv på en öppen fråga skriva vad man definierade sig som. Kategorier som ”transsexuell”, ”shemale” och ”både och” var återkommande, 17 personer uppgav detta.)

Majoriteten av dem som har profil/inloggning på Bilddagboken är i åldrarna 15-17 år. 55 procent av dem som besvarade enkäten var under 18 år, 24 procent var 15 år eller yngre. Inga större skillnader fanns mellan könen vad gäller ålder, utom i kategorin ”annat” där det var en större andel som markerat att de var 22 år eller äldre.

Ungdomarna fick svara på frågan om sina erfarenheter av webcamsex, vilket också inkluderade om de gjort sexuella saker själv i webcam, tittat på någon som gör sexuella saker i webcam och vilka erfarenheter man hade av olika former av ersättning.

Resultatet av studien visar att nästan tre fjärdedelar av dem som svarat har erfarenhet av webcamsex. Ett resultat som går emot tidigare studier. Men enligt projektledaren Niclas Olsson har de som svarat på enkäten hämtats från nätsajten Bilddagboken, ett forum som är inriktat på utseende och att visa upp sig, och antas därmed ha större erfarenhet av webcam och webcamsex än unga i allmänhet.

Av de 985 ungdomar som besvarade frågan hade en övervägande majoritet, 715 personer, i åldersgruppen 16-17 år uppgett att de haft webcamsex. 29 procent av kvinnorna och 22 procent av männen har bara tittat på andra, inte visat upp sig själva. Så här svarade några vad de hade gjort:

”Sett killar runka i cam, sugit av min pojkvän framför några andra killar.” (Kvinna 18 år)

”Runkat, tagit del av en brud med dildo.” (Man 16 år)

”Onanerat, haft sex med flickvännen, även tittat på andra som gjort samma sak.” (Man 23 år)

Varför gör man det?

Nästan en tredjedel uppgav att webcam är ett verktyg för att sudda ut geografiska gränser.

Webcam möjliggör ett aktivt sexliv vid exempelvis ett distansförhållande:

”Ger en möjlighet att ha ett förhållande med partners som inte bor i närheten av mig själv.”

Näst flest markeringar fick alternativet ”Det ger möjlighet att testa vad jag gillar sexuellt”:

”Man blir mer vågad och kan inte utsättas för övergrepp.” (Kvinna 19 år)

”Bra runkmaterial” (Transsexuell 22 år)

En frekvent kategori, som framförallt kvinnor markerade, var ”Det ger möjlighet att få bekräftelse”:

”Upphetsande att veta att någon annan tittar, upphetsande att se andra.” (Kvinna 18 år)

Fler män än kvinnor positiva

Alternativet om bekräftelse är tillsammans med svarsalternativet ”Ser inget positivt” det enda där kvinnor markerat mer frekvent än männen. Det framkommer alltså en tydlig könsskillnad i upplevelsen bland dem som provat webcamsex. Kvinnorna i undersökningen är betydligt mer negativt inställda än män.

”Ångrar det enormt faktiskt, har visat mig för folk som jag inte känner, och har insett att det enda positiva med att visa sig eller att någon visar sig i webcam är om man har ett förhållande med någon långt borta!” (Kvinna 16 år)

11 procent av kvinnorna har markerat ”Ser inget positivt” samtidigt som endast 4 procent av männen har markerat detta alternativ. I rapporten resonerar man:

”… har männen betydligt mer positiva upplevelser av webcamsex än kvinnorna. De kan antas att de fått vad de sökt, när de i sina svar i större omfattning än kvinnorna markerat alternativ som ’att testa vad de gillar sexuellt’, ’ger möjlighet att testa fler partners’ och ’samtidigt behålla sin anonymitet’. (…) Innebörden kan bli att tjejers och killars behov och avsikter med webcam kan komma i konflikt med varandra.”

Vilken relation vill man ha när det gäller webcamsex

På alternativet att visa upp sig själv ansåg både kvinnor, 27 procent, och män 29 procent, att det var viktigt att känna personen de visar sig för. Betydligt färre, både män och kvinnor, markerade att de inte ville känna personen de visar sig för.

”Man ska helst känna den andra, man vet inte om det är en pedofil eller någon som filmar och lägger ut på nätet.” (Man 15 år)

Funderat på att få ersättning

Av de 715 respondenter som haft webcamsex hade en tredjedel, eller 219 personer, funderat på att de kunde tjäna pengar eller få en annan ersättning genom att visa upp sig i webcam. Av dem är drygt en femtedel kvinnor medan ett mindre antal män markerat att de funderat kring ersättning, vilket innebär att det utifrån könstillhörighet finns en skillnad kring hur respondenterna tänkt och resonerat. I gruppen ”Annat”, vilken inkluderar bl.a. transsexuell och shemale eller de som inte valt att svara på frågan om kön, har över hälften av respondenterna funderat på att få ersättning.

Det finns även skillnader när det gäller ålder och inställningen till betalning för webcamsex. Det är den äldre ålderskategorin, som är 22 år eller äldre, som funderat mest kring ersättning.

Flest kvinnor som tagit emot ersättning

Av den tredjedel som svarat ja på frågan om de någon gång funderat på att de kan tjäna pengar eller få annan ersättning genom webcamsex var det cirka hälften, 103 personer, som svarat att de tagit emot ersättning i form av pengar eller annat, vilket innebär 10 procent av totalpopulationen. Av dessa 103 personer var 60 personer kvinnor. Endast 22 var män. Resterande, 21 personer definierade sig som ”Annat” (definition, se ovan).

Resultatet, att flest kvinnor har erfarenhet av att ta emot betalning, går emot ett flertal andra nordiska undersökningar. Enligt projektledaren, Niclas Olsson, visar dessa att pojkar har störst erfarenhet. Olsson understryker dock att övriga studier har ett allmänt fokus på sex mot betalning i fler sammanhang än bara webcam.

Varför vill man sälja webcamsex?

Flera personer uppger i kommentarerna att möjligheten till snabba pengar och statusprylar kan vara drivkrafterna när man väljer att sälja sex i webcam:

”Jag ville först ha en iPhone, men sen fortsatte det. Nu har jag råd till allt möjligt, en Macbook , iPad, you name it ;)” (Kvinna 19 år)

”Man kan få jättemycket pengar. Speciellt om du är student som jag. Det räcker till allt möjligt :)” (Kvinna, 19 år)

Text: Anna Knöfel Magnusson

*Bildagboken är ett så kallat ungdomscommunity och har i Skåne 94 000 registrerade medlemmar i åldern 15-23 år. Den 25 november 2010 innehöll den totalt 1 420 000 bilddagböcker.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt