Att lägga upp undervisningen

Publicerad 2013-09-03 | Uppdaterad 2015-10-23

I detta kapitel hittar du konkreta råd för hur du kan planera och genomföra undervisningen. Här finns förslag på innehåll och upplägg, men även generella tips om metoder, åldersanpassning, ordval, användning av bilder i undervisningen och hur man kan tänka kring könsuppdelade grupper.

Kommentera | 0 kommentarer
Pojke och flicka håller varandra i handen.

Illustration: Vendela Hellstrand

Studier visar att det är viktigt att sexualundervisningen är återkommande och har en bred ansats (Forsberg 2007; Tikkanen 2007). Att bara fokusera på exempelvis könssjukdomar och graviditet utan att sätta dessa frågor i ett sammanhang och ge möjlighet att reflektera allmänt kring sexualitet har begränsad effekt. Likaså räcker det inte att ha enstaka tillfällen eller en temadag utan undervisningen behöver vara spridd över tid, av flera skäl. Deltagarna behöver tid att bearbeta värderingar och nya kunskaper mellan tillfällena.

”Deltagarna behöver tid att bearbeta värderingar och nya kunskaper mellan tillfällena.”

De kan också vara olika mottagliga för undervisningen under olika perioder på grund av livssituationen, såsom var i migrationsprocessen de befinner sig.

Undervisningen behöver även vara återkommande för att undvika att enskilda deltagare inte får någon sexualkunskap alls på grund av klassbyten eller tillfällig frånvaro.

Det är angeläget att skapa en struktur för undervisningen så att den inte blir avhängig enskilda eldsjälar. För att samtliga elever/studerande ska kunna garanteras likvärdig undervisning, behöver ämnet prioriteras av skolledning och resurser avsättas. Risken är annars att ett ämne som ska integreras i allt istället faller bort. För stöd och reflektionsfrågor inför planeringsarbete och kvalitetssäkring hänvisar vi även till RFSU:s skrift Sexatlas för skolan: Vägvisare för att planera och genomföra sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan och gymnasiet. Skriften är avsedd för grundskolan och gymnasiet, men kan också användas som utgångspunkt inom sfi. Då kan vissa frågor behöva anpassas.

Sexualkunskap rymmer många olika frågor och det kan vara svårt att veta var man ska börja. Varje grupp har så klart sina specifika undervisningsbehov, men här är ett exempel på upplägg som brukar fungera väl.

”Sexualkunskap rymmer många olika frågor och det kan vara svårt att veta var man ska börja.”

Det är ett förslag på ordningsföljd och inte en prioritetsordning. 

Grunderna i följande teman kan tas upp tidigt i språkinlärningsprocessen: (1) introduktion, (3) lustanatomi, (4) könssjukdomar, (5) reproduktion och (8) vart man kan vända sig. Resterande teman blir mer meningsfulla om deltagarna tillägnat sig en del svenska redan. Temaindelningen nedan överensstämmer inte helt med metodmaterialets kapitelindelning, så till varje tema hänvisar vi till berörda kapitel.

1. Introducera ämnet och kolla av behov

Diskutera med deltagarna varför det kan vara bra att prata om och få information om frågor som har med kropp, sexualitet och relationer att göra. Syftet är att skapa en gemensam grund och sätta undervisningen i ett sammanhang. Här ingår också att påbörja inlärningen av nya ord för att kunna prata om sexualitet på svenska. Ta reda på vad deltagarna har för tidigare erfarenheter av sexualupplysning samt vad de själva vill prata om och lära sig mer om. På så sätt kan undervisningen anpassas efter gruppen.

2. Normer och värderingar kring kön och sexualitet

Diskutera normer kring sexuell identitet och praktik, hur föreställningar om kön ger människor olika handlingsutrymme och hur vi tillsammans kan förändra diskriminerande normer. Om svenskkunskaperna tillåter, påbörja gärna detta tema tidigt i sexualundervisningen eftersom det kan underlätta senare moment. Normer och värderingar kan ni sedan med fördel återkomma till flera gånger, även integrerat i de andra områdena.

3. Lustanatomi

Undervisa om kroppskunskap utifrån ett lustperspektiv. Prata om de delar av kroppen som kan vara viktiga för sexualiteten, med fokus på de yttre könsorganen. Hur kan olika kön se ut, både omskurna och oomskurna? Vad händer i kroppen när man blir upphetsad? Hur kan man göra det skönt om man har sex med sig själv eller tillsammans med andra? Och hur är det med slidkransen egentligen – blöder det alltid vid första vaginalsamlaget? Denna grundläggande kunskap och de svenska ord som deltagarna lär sig i samband med temat är bra att grunda med innan ni går vidare till könssjukdomar och graviditet.

4. Könssjukdomar, säkrare sex och testning

Ta upp faktakunskaper om könssjukdomar och säkrare sex. Vilka könssjukdomar finns, hur överförs de och vad kan de leda till? Hur vet man att man har en könssjukdom och vad ska man göra om man fått en? Hur kan man ha sex utan att utsätta sig själv eller andra för risk – både med och utan kondom? Vilka sätt att ha säkrare sex finns för kvinnor som har sex med kvinnor, män och kvinnor som har sex med varandra, och män som har sex med män? Om svenskkunskaperna tillåter är en lika viktig del att diskutera attityder och beteende när det gäller kondomer och testning. Arbeta även med hivstigma och vårt gemensamma ansvar att skapa möjlighet till öppenhet för människor som lever med hiv.

5. Reproduktion

Här tas anatomi upp igen, men denna gång med fokus på reproduktion och de inre könsorganen. Vad är mens egentligen? Hur blir barn till? Temat rör hur man kan undvika oönskad graviditet och vad som gäller kring abort, men lika viktigt är att ta upp olika sätt att bli gravid, inklusive assisterad befruktning.

6. Relationer, ömsesidighet och kommunikation

Relationstemat handlar om hur man kan bli ihop, hur relationer kan se ut och vad som är viktigt för att de ska fungera. I samtal om sex är ömsesidighet centralt. Diskutera rätten att känna in och sätta egna gränser, liksom ansvaret att känna in och respektera andras gränser. Det handlar med andra ord om att kunna säga och visa både ja och nej, liksom att förstå och respektera ett nej.

Samtal om ömsesidighet som en rättighetsfråga kan sedan leda in på bredare diskussioner om sexuella och reproduktiva rättigheter som handlar om att få bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp.

7. Sexuella och reproduktiva rättigheter

Temat handlar om de mänskliga rättigheter som rör sex, relationer och att skaffa barn. Det innefattar bland annat rätten att uttrycka sin sexualitet och välja partner, rätten att slippa bli diskriminerad eller utsatt för våld, och rätten till sexualundervisning. Hur kan det se ut när någons rättigheter kränks, och vad kan vi göra när det sker? Vad kan vi göra för att alla ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda?

Efter att ha pratat om mänskliga rättigheter passar det bra att gå in på hur det ser ut i Sverige. Här ges möjlighet att förmedla information om några centrala lagar om bland annat sexuellt våld, smittskydd, abort, sexköp, omskärelse och äktenskap. Temat kan tas upp relativt tidigt i språkinlärningen, men samtalet ger mer om lagarna kan sättas i ett sammanhang och diskuteras. Vad grundar de sig i för värderingar? Skyddar de våra rättigheter eller inte?

8. Vart man kan vända sig

Det är viktigt att återkommande i undervisningen ta upp var man kan få mer information om sexualitet, var man kan få hjälp eller möjlighet att prata med någon om man har problem och var man kan undersöka sig. Det inkluderar samtal om ungdomsmottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar och barnmorskemottagningar men också hjälplinjer och ideella organisationer där man kan få stöd kring olika frågor.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualundervisning på lättare svenska

Läs mer om materialet Sexualundervisning på lättare svenska
 
Sexualitet berör oss alla
 
Antidiskriminerande sexualundervisning
 
Att lägga upp undervisningen
 
Lägga grunden
 
Kropp lust och sex
 
Könssjukdomar, säkrare sex och testning
 
Graviditet, preventivmedel och abort
 
Sexualitet, relationer och samhälle
 
Repetera
 

Bilder och lektionsunderlag

Ladda ner pdf
 

Beställ i materialbutiken!

Materialet består av en metodbok och ett lektionsunderlag (ca 220 sidor vardera). I metodboken finns övningar, tips och vägledning för undervisningen. Lektionsunderlaget innehåller bilder och texter till övningarna i metodboken. Stort och rikt bildunderlag.

 

Materialet vänder sig framför allt till lärare inom sfi och språkintroduktion men kan med fördel användas även i andra klasser och sammanhang.

 

Författare: Agnes Dahné

 

Pris: 259,00:- Fraktkostnad tillkommer.

Bilder att kopiera!

Här finns konturteckningar för utskrift, som komplement för sid 63-88 i lektionsunderlaget.

Hiv, sex och lust

En lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning.

Tipsa någon om materialet

Vill du att boken "Sexualundervisning på lättare svenska" ska finnas i din skola? Tipsa en lärare, fritidsledare, kompis, rektor, eller kollega om att köpa den. Fyll i personens mailadress i det här fältet och skriv vem tipset kommer ifrån.

 

 
 
 

Hitta rätt