Sexualitet berör oss alla

Publicerad 2013-09-03 | Uppdaterad 2016-01-07

De flesta människor har frågor om sexualitet som de vill ha svar på. Det gör att du som undervisar i sexualkunskap har medvind redan från början. RFSU får ofta höra att undervisningen skapar en bra gruppkänsla och dynamik i klassrummet som dessutom påverkar den övriga undervisningen positivt. Bra sexualundervisning engage­rar och stärker människor. Det är ett roligt ämne att jobba med!

Kommentera | 0 kommentarer

Illustrationer: Vendela Hellstrand

Sexualitet berör oss alla, om än på olika sätt. För att kunna fatta beslut som rör sex och relationer behöver vi människor kunskap om kropp och sexualitet och få möjlighet att föra samtal om dessa frågor med andra. Det är viktigt för såväl vuxna som unga. Har man dessutom flyttat till ett nytt land och håller på att lära sig ett nytt språk behöver man ord för att kunna delta i sådana samtal.

”Kunskap om kropp och sexualitet är en mänsklig rättighet.”

Kunskap om kropp och sexualitet är en mänsklig rättighet. Som lärare har du alltså en mycket viktig roll för att möjliggöra samtal och ökad kunskap.

Sexualundervisning kan innefatta oerhört mycket. Vi kan lära oss om lust och hur kroppen fungerar, om hur vi kan ha sex med oss själva och med andra, om hiv, könssjukdomar och graviditet, om känslor och om att leva tillsammans med andra och må bra. En röd tråd i detta metodmaterial är förutom faktakunskaper  även normer, värderingar, jämlikhet, ömsesidighet, identitet och rättigheter. Målet är att alla ska kunna känna igen sig i under­ visningen och känna att de får vara så som de själva mår bra av

att vara. Det ska inte spela någon roll vad vi har för kön, hur vi uttrycker vårt kön, vem eller vilka vi blir kära i, om eller hur vi gillar att ha sex eller hur våra relationer ser ut. Metodmaterialet ger dig förslag på upplägg, förhållningssätt och metoder för hur du och din klass kan ta er an  sexualkunskapstemat.

Materialet vänder sig framför allt till pedagoger inom språk­ introduktion i gymnasieskolan och sfi (svenskundervisning för invandrare). Det är ett resultat av ett treårigt projekt där RFSU i samarbete med pedagoger utvecklat och testat upplägg och metoder för undervisning om sexualitet i grupper där deltagarna håller på  att lära sig svenska. Men materialet kan med fördel användas även i många andra sammanhang där sexualundervisning kan bedrivas och behöver göras mer lättillgänglig.

Sexualundervisning på SFI och Språkintroduktion - varför då?

Rätten till sexuell hälsa och rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla män­niskor i hela världen. För att kunna åberopa sin rätt behöver man känna till sina rättigheter och ha kunskap om sexualitet. Det råder i dagsläget stor ojämlikhet när det gäller att tillgodose rätten till denna kunskap. En del unga och vuxna som nyligen flyttat till Sve­ rige från andra länder har med sig goda kunskaper sedan tidigare, men inte alla. Väl i Sverige dyker fler hinder upp. Brist på språklig tillänglighet är ett sådant, inte minst eftersom ord om sexualitet sällan är en självklar del i svenskundervisningen. Ett annat hinder är föreställningar, både bland pedagoger och i samhället i stort, om att det skulle finnas starka tabun mot att prata om sex. Dessa före­ ställningar gör att många drar sig för att hålla i sexualundervisning. RFSU:s erfarenhet är tvärtom att det inte är svårare att bedriva sexualundervisning i sfi­ och språkintroduktionsklasser än i andra grupper, men att det – som alltid – är viktigt att den görs tillgänglig och relevant för den specifika klassen.

Migranter, invandrare, nyanlända, personer med utländsk bakgrund, människor som har svenska som andraspråk, utrikesfödda och personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Vanliga begrepp, men vad står de egentligen för och hur används de? Varifrån behöver vi ha migrerat för att räknas som migranter? Hur länge (eller i hur många generationer) ska vi ha bott i Sverige för att sluta ”vandra in”? Är det relevant att poängtera att svenska är någons andraspråk om personen talar och förstår det obehindrat?

Ofta kategoriseras människor slentrianmässigt och kan bli en del av ett vi och de-resonemang där människor förväntas vara på olika sätt beroende på vilken grupp de anses tillhöra. Bakom begreppen ovan döljer sig inte sällan stereotypa föreställningar om kultur, nationali­ tet, hudfärg och religion.

”Vi har anpassat övningar och utvecklat nya som inte kräver så mycket svenskkunskaper”

RFSU:s ambition är att försöka komma bort från detta resone­ mang. Vi säger därför istället människor som flyttat till Sverige och som håller på att lära sig svenska, sfi­studerande och språkintroduk­ tionselever. Även inom dessa grupper finns så klart människor med olika nationalitet, språk, trosuppfattning, värderingar, sexualitet, utbildningsbakgrund, erfarenhet och så vidare. Men ur ett rättig­hets­- och tillgänglighetsperspektiv har det varit relevant att göra ett metodmaterial som i första hand riktar sig till pedagoger inom sfi och språkintroduktion.

Vi har anpassat övningar och utvecklat nya som inte kräver så mycket svenskkunskaper, bland annat genom att använda bilder och ha lättlästa texter. Tillgänglighet handlar dock inte bara om språk. För att undervisningen ska vara relevant för deltagarna behö­ ver den vara inkluderande och motverka diskriminerande normer och föreställningar om exempelvis kön, nationalitet, sexualitet och religion. Att möjliggöra en antidiskriminerande undervisning är ett viktigt och utmanande arbete, och vi har därför ägnat hela första kapitlet åt detta.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualundervisning på lättare svenska

Läs mer om materialet Sexualundervisning på lättare svenska
 
Sexualitet berör oss alla
 
Antidiskriminerande sexualundervisning
 
Att lägga upp undervisningen
 
Lägga grunden
 
Kropp lust och sex
 
Könssjukdomar, säkrare sex och testning
 
Graviditet, preventivmedel och abort
 
Sexualitet, relationer och samhälle
 
Repetera
 

Bilder och lektionsunderlag

Ladda ner pdf
 

Beställ i materialbutiken!

Materialet består av en metodbok och ett lektionsunderlag (ca 220 sidor vardera). I metodboken finns övningar, tips och vägledning för undervisningen. Lektionsunderlaget innehåller bilder och texter till övningarna i metodboken. Stort och rikt bildunderlag.

 

Materialet vänder sig framför allt till lärare inom sfi och språkintroduktion men kan med fördel användas även i andra klasser och sammanhang.

 

Författare: Agnes Dahné

 

Pris: 259,00:- Fraktkostnad tillkommer.

Bilder att kopiera!

Här finns konturteckningar för utskrift, som komplement för sid 63-88 i lektionsunderlaget.

Hiv, sex och lust

En lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning.

Tipsa någon om materialet

Vill du att boken "Sexualundervisning på lättare svenska" ska finnas i din skola? Tipsa en lärare, fritidsledare, kompis, rektor, eller kollega om att köpa den. Fyll i personens mailadress i det här fältet och skriv vem tipset kommer ifrån.

 

 
 
 

Hitta rätt