Sexualitet, relationer och samhälle

Publicerad 2013-09-03 | Uppdaterad 2015-10-23

Bra sexualundervisning ger deltagarna möjlighet att bearbeta egna, omgivningens och samhällets värderingar och föreställningar om sexualitet. Syftet är att förebygga diskriminering, social kontroll och våld och att stärka deltagarna att kräva sina rättigheter och leva som de mår bra av. Detta kapitel ger förslag på metoder och upplägg för hur man kan jobba med detta: genom att visa hur förväntningar på bland annat sexualitet och kön påverkar oss alla, genom att berätta vilka rättigheter vi har som rör sexualitet och reproduktion och genom samtal om hur vi förhåller oss till varandra i olika typer av relationer.

Kommentera | 1 kommentar
Två män tittar på varandra och tänker på kärlek och giftermål.

Illustration: Vendela Hellstrand.

Normer, rättigheter och relationer

Vi som undervisar i sexualkunskap kan arbeta med samhälle och jämlikhet ur två perspektiv. Vi kan för det första titta på samhälleliga förväntningar och värderingar och hur dessa påverkar oss, med syfte att aktivt förändra diskriminerande normer. Tillsammans med del­tagarna kan vi då undersöka vilka konsekvenserna blir för olika människor och hur vi kan tänka och agera på sätt som inte diskriminerar.

Med andra ord hur vi tillsammans kan bidra till ett mer jämlikt samhälle. För det andra kan vi se på hur vi lever tillsammans i relationer och hur relationer behöver vara för att vi ska må bra. Med relationer menas här inte bara kärleksrelationer utan också relationer till vänner, familjemedlemmar, klasskamrater och så vidare.

”Med relationer menas här inte bara kärleksrelationer utan också relationer till vänner, familjemedlemmar, klasskamrater och så vidare.”

Diskriminerande normer och avsaknad av respekt i relationer kan leda till trakasserier, social kontroll och våld. Man behöver både belysa olika former av kontroll och våld och arbeta brett med jämlikhetsfrågor i det förebyggande arbetet. Med hjälp av ett rättighetsperspektiv går det att lyfta dessa tunga frågor på ett positivt sätt. Det handlar om rätten att bestämma över sitt liv och att få uttrycka kön och sexualitet som man själv vill och mår bra av.

Övningarna i detta kapitel berör följande teman: normer och värderingar, rättigheter och lagar, relationer samt kontroll och våld. De olika metoderna har dock olika fokus. De övningar som fokuserar särskilt på normer är framför allt Spelar kön roll? och Budskap om sex, liksom flera av diskussionsfrågorna i Ja nej kanske. För väg­ ledande texter om detta hänvisar vi till kapitlet Antidiskriminerande sexualundervisning (s. 15). Tips på hur man kan arbeta med rättig­ heter och lagstiftning, relationer, kontroll och våld finner du nedan.

Sexuella och reproduktiva rättigheter

Sexuella och reproduktiva rättigheter är mänskliga rättigheter och gäller alla. De finns inte samlade i någon särskilt konvention, utan är tolkningar av de allmänna mänskliga rättigheterna i relation till sexualitet och reproduktion. Flera FN­-dokument tar uttryckligen upp dessa rättigheter. I korthet innebär de rätten att bestämma över den egna kroppen, sexualiteten och reproduktionen, fritt från tvång, diskriminering och våld (IPPF 2008; WHO 2006). En del av dessa rättigheter är i vissa sammanhang kontroversiella, såsom rätten till abort och hbtq­-personers rättigheter (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer). Yogyakartaprinciperna från 2006 klargör vad som gäller rörande sexuell läggning och könsidentitet inom det internationella skyddet för mänskliga rättigheter (yogyakartaprinciples.org).

”Gör en tankekarta tillsammans där ni listar rättigheter som har med sexualitet att göra och exempel på vad de innebär.”

Utgå gärna från de allmänna mänskliga rättigheterna i undervisningen för att sedan gå in på de specifika rättigheter som har med sexualitet och reproduktion att göra. Använd förslagsvis övningen Brev om rättigheter och gör sedan tillsammans en tankekarta med hjälp av övningen där ni listar dessa rättigheter och exempel på vad de innebär. Här ges ett förslag på indelning och viktiga exempel:

Rätten att inte bli diskriminerad
Alla människor är födda fria och lika i värde. De mänskliga rättigheterna gäller alla – oavsett ursprung, tro, hivstatus, kön, könsuttryck, sexuell orientering, om man är fattig eller rik och så vidare. Det innebär till exempel rätten till arbete, utbildning, hälsa och säkerhet.

Rätten att uttrycka sin sexualitet
Alla människor har rätt att njuta sexuellt, uttrycka sexuella känslor och ha sexuella relationer – så länge detta inte inskränker på någon annans rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet. Detta inkluderar rätten att ha sex med vem man vill, oavsett kön. Dessa rättigheter kränks när kvinnor utsätts för sexuella trakasserier för att de antas ha många sexpartner, när personer med samkönad sexualitet trakasseras på grund av sin sexuella orientering eller när ungas sexualitet kontrolleras i syfte att rädda familjens anseende.

Rätten att bestämma över sin kropp och sexualitet
Alla har rätt till kroppslig integritet och att själva besluta över sin kropp och sexualitet. Det inkluderar rätten att säga nej till sex, även inom en kärleks- relation eller ett äktenskap. Det yttersta hotet mot denna rättighet är verbalt, psykiskt och fysiskt våld. Rätten att inte utsättas för våld omfattar exempelvis sexuellt våld, partnervåld och mäns våld mot kvinnor, kollektivt våld för att rädda familjens anseende och omskärelse/könsstympning.

Rätten att välja partner
Alla har rätt att älska den man vill, välja partner och ingå frivilliga äktenskap. Där ingår rätten att leva i hbtq-relationer utan att utsättas för diskriminering, liksom rätten att inte utsättas för barnäktenskap, tvångsäktenskap eller annan kontroll av partnerval.

Rätten att bestämma om eller när man vill ha barn
Det är en mänsklig rättighet att få bestämma om man vill ha barn och i så fall när, hur många och med vem. Denna rättighet kräver att alla har tillgång till preventivmedel, information och säkra aborter.

Rätt till sexuell och reproduktiv hälsa
En del i rätten till hälsa är att ha tillgång till högsta uppnåeliga sexuella och reproduktiva hälsa. Där ingår rätten att kunna skydda sig mot STI, det vill säga att ha tillgång till kondomer och information om STI, och att inte bli tvingad till osäkert sex. Sexuell och reproduktiv hälsa innebär också tillgång till rådgivning, vård och behandling vid graviditet, förlossning, sexuella problem och STI.

Rätt till sexualupplysning
Alla har rätt till information för att kunna fatta välinformerade och fria val som rör ens sexualitet och reproduktion, till exempel om kroppen, STI, graviditet och rättigheter. Det är också en rättighet att få sprida information om frågor som rör sexualitet.

Rätt till sexuellt privatliv
Det är en rättighet att kunna fatta beslut som rör ens sexualitet utan att andra blandar sig i, liksom att kunna kontrollera hur information om ens sexualitet sprids (vilket inkluderar rätten till sekretess).

Rätt till asyl
Det är en mänsklig rättighet att söka och få asyl i ett annat land när ens stat inte ger skydd vid risk för förföljelse och övergrepp på grund av kön, köns- uttryck, könsidentitet eller sexuell orientering.

Kommentarer

Visar alla 1.  Per sida 


Visst, det är absolut viktigt att lyfta fram rättigheter!! Men mina rättigheter är rimligen andras skyldigheter och vice versa, eller? Måste inte det problematiseras lite mer både ödmjukt och nyfiket? Jag tror inte det kan vara RFSU:s mening att ge sken av att människor kan "ha rättigheter" utan att ha några som helst skyldigheter? Som jag ser det är detta ett sätt att förminska människor, bekräfta att de är offer och ”stackars” och inte kan förväntas bidra med nånting själva, bara sitta med en pappmugg och vänta på att "rättigheterna" skall dimpa ner. Jag är ytterst medveten om att jag hårddrar men jag längtar efter nåt slags balans. nån gång nånstans...på nåt jämlikt vis ... mellan rättigheter och skyldigheter i människors vardag.
Glad påsk i röran från en gamling

Sagt av: Gisela Helmius 2016-03-23 04:08:48

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualundervisning på lättare svenska

Läs mer om materialet Sexualundervisning på lättare svenska
 
Sexualitet berör oss alla
 
Antidiskriminerande sexualundervisning
 
Att lägga upp undervisningen
 
Lägga grunden
 
Kropp lust och sex
 
Könssjukdomar, säkrare sex och testning
 
Graviditet, preventivmedel och abort
 
Sexualitet, relationer och samhälle
 
Repetera
 

Bilder och lektionsunderlag

Ladda ner pdf
 

Beställ i materialbutiken!

Materialet består av en metodbok och ett lektionsunderlag (ca 220 sidor vardera). I metodboken finns övningar, tips och vägledning för undervisningen. Lektionsunderlaget innehåller bilder och texter till övningarna i metodboken. Stort och rikt bildunderlag.

 

Materialet vänder sig framför allt till lärare inom sfi och språkintroduktion men kan med fördel användas även i andra klasser och sammanhang.

 

Författare: Agnes Dahné

 

Pris: 259,00:- Fraktkostnad tillkommer.

Bilder att kopiera!

Här finns konturteckningar för utskrift, som komplement för sid 63-88 i lektionsunderlaget.

Hiv, sex och lust

En lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning.

Tipsa någon om materialet

Vill du att boken "Sexualundervisning på lättare svenska" ska finnas i din skola? Tipsa en lärare, fritidsledare, kompis, rektor, eller kollega om att köpa den. Fyll i personens mailadress i det här fältet och skriv vem tipset kommer ifrån.

 

 
 
 

Hitta rätt