Till sidans huvudinnehåll

RFSU-kliniken startar familjerådgivning

RFSU-kliniken är sedan länge till stor del finansierad genom ett direktavtal med Stockholms läns landsting. För en tid sedan fattade landstinget beslut om att införa vårdval, det vill säga fri etablering för alla vårdgivare som uppfyller ställda krav. Ett omfattade påverkansarbete gällande innehållet i vårdvalet vidtog från RFSU:s sida men i april kom kallduschen: Landstinget inför ett medicinskt inriktat “Vårdval Sexuell hälsa”.

Det innebär en omvandling av Kliniken mot att bli en provtagningsenhet med rådgivning för enklare sexuella problem. Borta är alltså finansieringen av den terapeutiska verksamheten och därmed möjligheten att ge vård på det holistiska* sätt som länge varit vårt kännetecken och vår framgångsfaktor. Eva Marie Sundberg, verksamhetschef för RFSU-kliniken, insåg att något behövde göras. Tillsammans med sina kollegor ställde hon samman tre scenarier som förbundsstyrelsen fick ta ställning till.
– Förbundsstyrelsen har sedan tidigare tagit beslut om att Kliniken ska starta upp sexologisk Familjerådgivning. Dessutom har vi ju målet i Vision 2020 att förhålla oss till: Att vi ska ligga i framkant vad gäller sexologisk och klinisk kunskap. Jag är därför glad att de valde det tredje, mer omfattande förslaget.

Färre besök frigör tid för terapi

Vad går då det nya upplägget ut på? Jo, som ett första steg så drar vi ner på den delen som är finansierat av landstinget och alltså nu enbart innefattar provtagning och preventivmedelsrådgivning samt enklare kuratorssamtal. Det innebär att vi går från 18.000 besök per år till ca 13.000. Därmed frigörs tid att utveckla den terapeutiska delen. Eva Marie berättar att detta till viss del görs genom ett uppdrag för Stockholms stad.
– Vi startar alltså upp den inplanerade sexologiska Familjerådgivningen. För att klara av detta byggs delar av lokalerna om och vi tillsätter tre nya tjänster (familjerådgivare) från årsskiftet.

Eva Marie Sundberg, verksamhetschef för RFSU-kliniken

Många av de över 11.000 personer som årligen besöker RFSU-kliniken beskriver svårigheter i sina nära relationer. Symptom på bristande lust och förmåga sammanhänger ofta med obalans i samspel och relationer, i nutid eller tidigare i livet. Det kan handla om relationer med partner/partners, men också om de med syskon och föräldrar. Enligt Eva Marie kan listan över mer specifika grupper som skulle gynnas av möjligheterna till relationell rådgivning med spetskompetens på det sexuella området göras lång: En grupp som kan behöva stöd är stjärnfamiljen, som inte alltid möts av öppenhet och kunskap om den söker hjälp kring sex och relation. Det kan också handla om anhöriga till personer som varit utsatta för sexuella övergrepp eller som utsatt andra, som agerar ut fantasier eller missbrukar sex, föräldrar vars barn lever normbrytande, familjer i hederskulturer, transpersoner och deras anhöriga.
– Kliniken och RFSU har länge uppmärksammat att det finns stora brister i förmåga och kunskap inom vård och olika former av social omsorg inom det område som rör de psykologiska aspekterna av den sexuella hälsan. Det finns anledning att tro att också familjerådgivningsverksamhet generellt har en utvecklingspotential, säger Eva Marie.

Från klinik till sexologiskt institut

För att RFSU ska kunna fortsätta bistå samhället med samtalsbehandling för psykosexuell ohälsa tillskjuter RFSU egna medel för psykoterapeutiska insatser. Det innebär att alla fasta tjänster vid Kliniken kan behållas, även om några konsulter måste avsluta sina uppdrag. Till Klinikens psykoterapeuter kommer idag patienter av alla möjliga anledningar. Det kan röra sig om allt från sexuella övergrepp och trauman till lustproblematik. Slutligen tillsätts en halvtidstjänst från och med 2020 för utveckling och innovation. Det rimmar väl med den utbildningssatsning Kliniken planerar tillsammans med Malmö Universitet under 2019. Tillsammans erbjuder de utbildningar i såväl sexologi som andrologi.
– Vi har upplevt ett slags dilemma med Visionsmålet** om att generera ny kunskap. Det är svårt när vi varit överhopade med patientarbete. Men nu blir det alltså möjligt. Jag tror faktiskt att vi är på väg att gå från att vara en klinik till att bli ett sexologiskt institut, säger Eva Marie.

/Ulrika Hammar

* = Holistisk vård innebär att man ser till hela patienten och förstår att knopp och kropp hänger ihop.

** = Visionsmål 5 i RFSU:s Vision 2020 lyder: "RFSU är en nytänkande aktör som vidgar, fördjupar och sprider kunskaper i kliniska frågor."