Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s kommunikation till medlemmar förbättras

Förbundsstyrelsen gav under våren 2017 förbundskansliet i uppdrag att komma med förslag på hur kommunikationen till medlemmarna kan förbättras. Vid kongressen 2017 fattades det beslut om att RFSU:s intranät Klick skulle läggas ner. Nu har en plan för att utveckla RFSU:s medlemskommunikation sjösatts.

RFSU:s övergripande mål enligt den strategiska planen 2020 är att vara en arena för engagemang. Välfungerande kommunikation till medlemmar är en förutsättning för att nå målet. Information om vad som pågår inom organisationen måste vara lättillgänglig för såväl medlemmar som anställda. Vi vill också att RFSU:s medlemmar upplever det enkelt att göra sina röster hörda och delta i den interna debatten. En genomlysning visade att kommunikationen till medlemmar inom RFSU huvudsak består av dialog mellan medlemmar, information och nyheter om vad som försiggår inom organisationen samt expertiskunskap gällande sexualupplysning och sexualpolitik.

En enkätundersökning skickades hösten 2017 ut till samtliga medlemmar för att bilda en uppfattning av hur behovet av kommunikation såg ut och vad som skulle tänkas ersätta intranätet Klick. Den visade att de kanaler som efterfrågas är medlemssidor på rfsu.se, utökade medlemssidor i Ottar (eller en särskild, tryckt medlemstidning) samt en sluten facebookgrupp för alla medlemmar. Läs mer utförliga svar här.

Utöver detta gjordes en kartläggning av andra organisationers medlemskommunikation för att få inspiration till vad som är framgångsrikt för dessa. Den visade att inloggning till intranät eller särskilda medlemssidor på externwebben utgör en tröskel för användning. Flera av organisationerna har, liksom vi med vårt tidigare intranät Klick, erbjudit en särskild plattform för kommunikationen medlemmar emellan. Det tycks dock som att det enbart är de allra mest aktiva och engagerade medlemmarna som använder dessa tillhandahållna verktyg. Diskussionerna sker istället snarare på facebook. Många av de tillfrågade kommunikatörerna understryker vikten av att föra dialogen där medlemmarna befinner sig. Fysiska möten ses för flera som en viktig kanal.

Åtgärdsplan

Medlemskommunikationen inom RFSU förbättras på följande sätt:
• Lansering av särskilda öppna medlemssidor på nya rfsu.se. Här kommer medlemmar kunna ta del av vad som händer inom RFSU. (Dessa sidor finns med på nya rfsu.se som lanserades nu i maj 2018.)

• Fortsatta, regelbundna nyhetsbrev till alla medlemmar, med såväl gemensamma, centrala nyheter som lokalt anpassade.

• En tryckt medlemstidning som distribueras tillsammans med Ottar ges ut på prov 2018, för att eventuellt etableras efter utvärdering 2019. 


• Vi fortsätter etablera och marknadsföra den slutna facebookgruppen för alla medlemmar. 
Här kan medlemmar, förtroendevalda och i viss mån anställda (förväntas inte göras utanför arbetstid eller via det privata facebookkontot) diskutera, utbyta råd 
och tips samt få löpande information om vad som är på gång inom organisationen. 


• Det kompletteras med andra slutna facebookgrupper för särskilt aktiva medlemmar. 
Dessa finns redan och fungerar bra, exempelvis för informatörer, aborträttsnätverket och 
sexualupplysning på häkten och anstalter. 


• Interna dokument, som till exempel den digitala styrelsepärmen för förtroendevalda, kan utökas med liknande 
sidor för exempelvis informatörer. 


• Den årliga medlemskonferensen samt andra fysiska möten utvecklas och prioriteras.

• Automatiserade och mer grafiskt tilltalande utskick till nya medlemmar och till de som har eller ska förnya sitt medlemskap (möjliggörs med det nya medlemsregistret som lanseras sommaren 2018).

Har du idéer eller synpunkter på hur kommunikationen med medlemmarna kan fortsätta utvecklas och utformas? Kontakta intern- och medlemskommunikatör Ulrika Hammar på förbundskansliet.