Till sidans huvudinnehåll
Person med glasögon och mörkt hår står med armarna i kors och ler.
Anette Grander är projektledare på RFSU Malmö.

RFSU undersöker och stöttar elevhälsan

Hallå där Anette Grander, projektledare på RFSU Malmö! Du har nyligen fått en forskningsartikel publicerad i tidskriften Sexual and Reproductive Healthcare. Grattis!

Vad handlar den om?

Artikeln är skriven utifrån en forskningsstudie vi gjorde i samverkan med Malmö universitet och på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien baseras på djupintervjuer med 33 skolsköterskor, kuratorer, enhetschefer och rektorer. Vi ville se om elevhälsan arbetar med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i mötet med elever och även hur samverkan med bland annat övrig skolpersonal ser ut i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer.

Vad kom ni fram till?

– Att personal inom elevhälsan tycker att SRHR är ett angeläget ämne att lyfta i mötet med elever, men att de ändå tyvärr sällan gör det. När frågorna kommer upp är det oftast på initiativ av eleverna. Det kan dels bero på att rutiner och struktur saknas, dels på att personalen själva känner att de saknar kompetens. Dessutom såg samverkan med övrig skolpersonal väldigt olika ut gällande undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Några elevhälsoteam var en integrerad del av undervisningen medan det i andra fall var det upp till varje lärare om elevhälsan skulle inkluderas eller inte.

Vad är nästa steg i ditt arbete?

– Jag ska, tillsammans med Hans Olsson på förbundskansliet, undersöka vilken typ av kompetenshöjning elevhälsan konkret behöver för att bli bättre på att prata om SRHR. Det görs bland annat genom fokusgruppsamtal med skolkuratorer och skolsköterskor samt i samverkan med verksamheter som arbetar strategiskt med frågorna såsom Pedagogisk inspiration i Malmö stad. Vi planerar också att möta skolsköterskor på deras kongress i maj.

Hur ska RFSU sedan ta slutsatserna från detta vidare?

– Beroende på vad vår kartläggning kommer fram till hoppas vi kunna ta fram ett behovsanpassat stöd för elevhälsan, men också kunna visa för beslutsfattare vad de behöver göra för att stärka arbetet. Förhoppningsvis kan det bidra till ett långsiktigt och strukturerat arbete med att lyfta frågor kring sexualitet och relationer i skolhälsans möten med elever.