Till sidans huvudinnehåll
Kvinnor väntar på att bli undersökta på en mödravårdscentral i Tororo, Uganda. Foto: Jonathan Torgovnik.

Stöd RFSU:s arbete

RFSU arbetar för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Du kan stödja detta arbete med en gåva till RFSU:s arbete mot mödradödlighet och för säkra aborter.

Rättigheter åt alla

RFSU:s utgångspunkt är att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, gäller alla individer oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, ekonomisk ställning, funktionsnedsättning, hiv-status eller var i världen man lever. Det inbegriper RFSU:s tre friheter: allas rätt att vara, välja och njuta och förutsätter en fördomsfri och öppen syn på sexualfrågor liksom ett genus- och rättighetsperspektiv.

Genusperspektiv

Med ett genusperspektiv pekar RFSU på att normer baserade på kön inskränker människors handlingsutrymme och möjligheter att styra sina liv. Kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck kan direkt påverka tillgången till makt, hälsa och individuella val. Män har över hela världen oftast mer makt än kvinnor – både över politiken, sina liv och sin sexualitet. Män, liksom kvinnor, måste vara med och förändra detta.

Rättighetsperspektiv

Med ett rättighetsperspektiv utgår RFSU från att frihet att vara, välja och njuta och tillgång till hälso- och sjukvård, information med mera förutsätter vissa grundläggande rättigheter. Dessa finns beskrivna och utvecklade i olika konventioner och deklarationer och gäller varje individ. I detta arbete verkar RFSU för och följer upp hur dessa rättigheter tillgodoses genom policyers och lagar.

Makt att förändra

Rättigheter och kunskap är grunden för att kunna göra egna fria val. SRHR ökar individers möjligheter att förverkliga sina rättigheter och är en förutsättning för individers och samhällens möjligheter att utvecklas. Därmed bidrar det till både minskad fattigdom och diskriminering.

Detta är vad RFSU arbetar för, och samlar in pengar till. Hoppas ni vill vara med oss. 

 
             

 

 

Stöd våra projekt över hela världen