Till sidans huvudinnehåll
Dansande människor i ett Pride-tåg. I ena hörnet en stämpel med texten "Framtidens RFSU".

Framtidens RFSU och Sextanten

Just nu pågår ett tvåårigt arbete att tillsammans formulera vad RFSU vill uppnå i Sverige och i världen under åren 2022 till 2033.

RFSU vill vara relevant för många när vi fyller 100 år 2033. Därför ägnar vi nu två år till att samtala och lyssna på varandra och andra, om framtidens RFSU. Processen kallas Framtidens RFSU. 

Uppdraget kommer från RFSU:s förbundsstyrelse och antogs av RFSU:s kongress 2017. Under 2019-2021 pågår arbetet. I slutet av  december 2020 lades det slutgiltiga förslaget fram som proposition till kongressen 2021. Propositionen finns tillgänglig för nedladdning i facebookgruppen RFSU:s kongress 2021. Vill en få propositionen förklarad finns en e-utbildning om propositionen tillgänglig här.

Det ska Framtidens RFSU uppnå

En gemensamt ägd bild av RFSU:s riktning. 

En tydligare samsyn inom alla delar av RFSU om vad vi ska uppnå i Sverige och världen mellan 2022 och 2033.

En tydlighet hur respektive del av RFSU bidrar till våra gemensamma mål.

En stärkt mångfald/jämlikhet i organisationen.

En utgångspunkt för processen är använda RFSU:s många styrkor. RFSU består av många delar: RFSU:s medlemmar, förtroendevalda, medlemsföreningar, anställda på föreningskanslier, RFSU AB, klinik och förbundskansli. Representanter från alla delar av RFSU behövs i arbetet. För att nå dit är processen och resultatet lika viktig! 

Tidsplan för Framtidens RFSU 

Steg i processen: Omvärldsanalys och inhämtning

Det första steget i processen var att beställa en omvärldsanalys som undersöker hur samhällstrender kan komma att påverka RFSU i framtiden. Omvärldsanalysen blev klar 2019 och går att läsa i rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i framtiden – en omvärlds och organisationsanalys för RFSU (pdf)

Hösten 2019 bjöds alla RFSU:are att bidra med tankar om vad som kännetecknar RFSU och ge sin syn på RFSU:s riktning framåt. Inhämtningen gjordes genom en enkät och workshops runt om i organsiationen. Hela 1 300 personer av oss besvarade enkäten som handlar om hur vi uppfattar RFSU idag. Här går det att läsa om enkätresultaten och om den analys som gjorts

Cirka 150 personer deltog också i någon av höstens arton workshops. Syftet med dessa var att samla in tankar från hela organisationen om viktiga vägval för Framtidens RFSU. Vägvalen handlade om hur RFSU ska prioritera att arbeta i framtiden och vilken typ av organisation RFSU behöver vara för att möta framtida utmaningar. Här går det att läsa om workshops kring RFSU:s vägval och om den analys som gjorts

Sextanten – Remissrundor och Framtidsverkstad

Utifrån alla inspel har förbundsstyrelsen gjort ett utkast på ny vision, nya mål och strategier. Förslaget heter Sextanten - RFSU:s väg till 2033. Den har varit på remissrunda i organisationen våren 2020- då höll FS digitala frågestunder för alla intresserade, anställda deltog i workshops och RFSU  genomförde en digital Framtidsverkstad där representanter från hela organsiationen samlades. Fler än 200 RFSU:are har tagit del av förslaget och många kloka inspel har inkommit! 

Vad händer nu?

Nu har förbundsstyrelsen färdigställt propositionen för Sextanten till kongressen 2021. Fram till 11 mars finns möjlighet för medlemmar, lokalföreningar och organisationsmedlemmar att lämna motioner i mötesverktyget VoteIT. För mer detaljerad information samt tillgång till propositionen om Sextanten - besök Facebooksidan RFSU:s kongress 2021.

Tidsplanering för Framtidens RFSU

RFSU:s alla delar ska involveras för att gemensamt formulera bland annat vision, strategier och långsiktiga målsättningar.

Vår 2017

RFSU:s kongress fattar beslut om att påbörja arbetet med en gemensamt ägd riktning för åren 2022-2033. 

Vår 2019

RFSU tar extern hjälp att genomföra en omvärldsanalys. Inspel har samlats in från alla delar av organisationen. 

Höst 2019

Perspektivinhämtning. Genom bland annat en enkät och workshops inbjuds alla inom RFSU att bidra till att identifiera RFSU:s styrkor och svagheter och ge sin syn på RFSU:s riktning. 

Vår 2020

Första utkast formuleras och skickas på remissrunda inom RFSU.

Höst 2020-vår 2021

RFSU:s förbundsstyrelse bereder ärendet.

Kongress vår/sommar 2021

Beslut om en gemensamt ägd riktning för RFSU åren 2022-2033. 

Höst 2021

Verksamhetsplanering för 2022 inleds i de olika delarna av organisationen. 

Vår 2022

Arbetet med att genomföra kongressens beslut påbörjas.