Dansande människor i ett Pride-tåg. I ena hörnet en stämpel med texten "Framtidens RFSU".

Framtidens RFSU

Just nu pågår ett tvåårigt arbete att tillsammans formulera vad RFSU vill uppnå i Sverige och i världen under åren 2022 till 2033. Processen kallas Framtidens RFSU.

RFSU vill vara relevant för många när vi fyller 100 år 2033. Därför ägnar vi nu två år till att samtala och lyssna på varandra och andra, om framtidens RFSU. Under hösten 2019 inbjuds alla inom RFSU ge sin syn på RFSU:s riktning framåt. 

Uppdraget Framtidens RFSU kommer från RFSU:s förbundsstyrelse och antogs av RFSU:s kongress 2017. Under 2019-2021 pågår arbetet och på nästa kongress ska slutprodukten godkännas.

Det ska Framtidens RFSU uppnå

En gemensamt ägd bild av RFSU:s riktning. 

En tydligare samsyn inom alla delar av RFSU om vad vi ska uppnå i Sverige och världen mellan 2022 och 2033.

En tydlighet hur respektive del av RFSU bidrar till våra gemensamma mål.

En stärkt mångfald/jämlikhet i organisationen.

En utgångspunkt för processen är använda RFSU:s många styrkor. RFSU består av många delar: RFSU:s medlemmar, förtroendevalda, medlemsföreningar, anställda på föreningskanslier, RFSU AB, klinik och förbundskansli. Representanter från alla delar av RFSU behövs i arbetet. För att nå dit är processen och resultatet lika viktig! 

Tidsplan för Framtidens RFSU 

Det händer just nu: Omvärldsanalys och workshops

Det första steget har varit att ta fram en omvärldsanalys genom att undersöka samhällstrender som kan komma att påverka RFSU i framtiden. Omvärldsanalysen går att läsa i rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i framtiden – en omvärlds och organisationsanalys för RFSU (pdf)

Ett andra steg, som pågick under hösten 2019, var att bjuda in alla RFSU:are att bidra med tankar om vad som kännetecknar RFSU idag och ge sin syn på RFSU:s riktning framåt. Inhämtningen gjordes genom en enkät och totalt 17 workshops runt om i organsiationen. Hela 1 300 personer besvarade enkäten. Här går det att läsa om enkätresultaten och om den analys som gjorts. 

I vår fortsätter dialogen då RFSU:s förbundsstyrelse skickar ut ett första förslag på riktning för RFSU åren 2022 och 2033. 

Tidsplanering för Framtidens RFSU

RFSU:s alla delar ska involveras för att gemensamt formulera bland annat vision, strategier och långsiktiga målsättningar.

Vår 2017

RFSU:s kongress fattar beslut om att påbörja arbetet med en gemensamt ägd riktning för åren 2022-2033. 

Vår 2019

RFSU tar extern hjälp att genomföra en omvärldsanalys. Inspel har samlats in från alla delar av organisationen. 

Höst 2019

Perspektivinhämtning. Genom bland annat en enkät och workshops inbjuds alla inom RFSU att bidra till att identifiera RFSU:s styrkor och svagheter och ge sin syn på RFSU:s riktning. 

Vår 2020

Första utkast formuleras och skickas på remissrunda inom RFSU.

Höst 2020-vår 2021

RFSU:s förbundsstyrelse bereder ärendet.

Kongress vår/sommar 2021

Beslut om en gemensamt ägd riktning för RFSU åren 2022-2033. 

Höst 2021

Verksamhetsplanering för 2022. 

Vår 2022

Arbetet med att genomföra kongressens beslut påbörjas.