Till sidans huvudinnehåll
Dansande människor i ett Pride-tåg. I ena hörnet en stämpel med texten "Framtidens RFSU".

1 316 RFSU:are besvarade enkät!

Hösten 2019 skickades en enkät ut till er: RFSU:s alla medlemmar, förtroendevalda, praktikanter och anställda. Över 1 300 personer från olika delar av RFSU svarade!

Fram till nästa kongress för vi tillsammans en dialog om vad vi vill uppnå i Sverige och i världen åren 2022 till 2033. Enkätsvaren hjälper till att skapa en större förståelse för hur vi upplever vår organisation idag- vad som fungerar bra och var det finns utmaningar. Era bidrag blir nu en viktig pusselbit i RFSU:s fortsatta strategiarbete. Hittills har svaren använts som underlag i höstens workshops om Framtidens RFSU. Under våren 2020 kommer de vara ett viktigt underlag när förbundsstyrelsen ska formulera RFSU:s vision, mission och långsiktiga målsättningar.

Vad visar analysen av enkätsvaren?

Analysen av enkätsvaren visar att vi är eniga om många saker. Vi är överens om att RFSU:s verksamhet gör positiv skillnad för våra målgrupper. Vi tycker att vårt engagemang/arbete inom RFSU bidrar till visionen om allas frihet att Vara, Välja & Njuta. De ord som flest har valt för att beskriva RFSU är Kunskap, Inkluderande, Viktigt, Öppenhet, Engagemang och Lust!

Resultatet visar också på förbättringspotential. Bland annat är medlemmar och förtroendevalda eniga om att det inte är särskilt tydligt vilka möjligheter till engagemang som finns inom RFSU. Det framkommer att många av oss, oavsett var man befinner sig i organisationen, anser att roll- och ansvarsfördelningen mellan RFSU:s delar är ganska otydlig. Samhörighetskänslan är högre med den egna delen av RFSU än med hela organisationen RFSU. 

Vad är nästa steg?

Alla era inspel tar vi med oss i den fortsatta processen med Framtidens RFSU. Ett av målen är att skapa “ETT RFSU”, det vill säga att öka känslan av samhörighet inom organisationens alla delar. Vid kongressen 2021 kommer vi ha en tydlig plan för detta. 

Tryck på knapparna för att läsa analysen och tillhörande bilaga:

Framtidens RFSU- vad tycker du? Analys av enkätsvar (pdf) 
Bilaga till Framtidens RFSU- vad tycker du? (pdf)

Tidsplanering för Framtidens RFSU

RFSU:s alla delar ska involveras för att gemensamt formulera bland annat vision, strategier och långsiktiga målsättningar.

Vår 2017

RFSU:s kongress fattar beslut om att påbörja arbetet med en gemensamt ägd riktning för åren 2022-2033. 

Vår 2019

RFSU tar extern hjälp att genomföra en omvärldsanalys. Inspel har samlats in från alla delar av organisationen. 

Höst 2019

Perspektivinhämtning. Genom bland annat en enkät och workshops inbjuds alla inom RFSU att bidra till att identifiera RFSU:s styrkor och svagheter och ge sin syn på RFSU:s riktning. 

Vår 2020

Första utkast formuleras och skickas på remissrunda inom RFSU.

Höst 2020-vår 2021

RFSU:s förbundsstyrelse bereder ärendet.

Kongress vår/sommar 2021

Beslut om en gemensamt ägd riktning för RFSU åren 2022-2033. 

Höst 2021

Verksamhetsplanering för 2022 inleds i de olika delarna av organisationen. 

Vår 2022

Arbetet med att genomföra kongressens beslut påbörjas.