Till sidans huvudinnehåll
RFSU:are pekar ut en riktning för två personer.

RFSU:s vägval – så tyckte vi

Under senhösten 2019 deltog drygt 150 RFSU:are på 18 workshops om Framtidens RFSU. Svaren blir ännu en viktig pusselbit i RFSU:s fortsatta strategiarbete.

Fram till nästa kongress pågår en dialog om vad vi i RFSU vill uppnå i Sverige och i världen när vi fyller 100 år 2033. Därför hölls workshops för att samla in tankar från hela organisationen om viktiga vägval för Framtidens RFSU. Vägvalen handlade om hur RFSU ska prioritera att arbeta i framtiden och vilken typ av organisation RFSU behöver vara för att möta framtida utmaningar.

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i lokalföreningar, förbundsstyrelsen, anställda på RFSU:s förbundskansli och klinik, RFSU AB och RFSU:s medlemsorganisationer fick ta ställning till vägvalen. Alla svar har nu sammanställts och analyserats. De är nu ett viktigt underlag i det pågående arbetet att arbeta fram ett första förslag inom Framtidens RFSU. Här kan du läsa sammanställningen i helhet: RFSU:s vägval. En sammanställning av workshopsvar (pdf)

Det visar deltagarsvaren

Deltagarna har en samsyn i flera av vägvalen för Framtidens RFSU. Ett av syftena med nuvarande process är att bidra till en mer samlad organisation, det vill säga “Ett RFSU”. Kanske är vi närmare “Ett RFSU” än vad vi tror?

Deltagarna fick drömma om var vilka segrar RFSU ska fira år 2033. De svaren synliggör vad RFSU:are tycker är viktiga sakfrågor att prioritera. Tre tydliga teman återkom: Abort, sexualundervisning och hbtqi-rättigheter. De segrar som vi hoppas fira handlar både om Sverige och världen och är kopplade både till normer/stigma och till juridiska rättigheter. Det är glädjande är att det finns en enighet kring vad RFSU ska arbeta för. Däremot är det inte lika tydligt av svaren hur vi ska arbeta.

Det finns två vägval där det finns en betydligt större bredd i svaren och där en fortsatt dialog behövs. Den ena frågan rör hur vi tänker kring engagemang år 2033. Hur ska vi balansera mellan att stärka RFSU:s egna medlemsrörelse och bygga ett brett engagemang i samhället kring våra frågor? Den andra frågan rör hur RFSU ska bli en relevant organisation för fler, hur vi ska nå större mångfald. Var börjar vi ett sådant arbete - genom representation i medlemsorganisationen, genom att arbeta med andra perspektiv, genom att välja vilka frågor vi ska driva eller genom samverkan med andra? Arbetet med att besvara dessa viktiga frågeställningar fortsätter under året.

Det händer nu

I början av april kommer förbundsstyrelsens första förslag på vision, mål och strategier för Framtidens RFSU. Det skickas ut på remissrunda till lokalföreningar och anställda med möjlighet att lämna synpunkter fram till den 17 maj. Som en del av remissrundan ordnar RFSU den 25 april en Framtidsverkstad, där olika delar av organisationen träffas och diskuterar förslaget. Det slutgiltiga förslaget kommer att tas fram under hösten 2020 för att sedan presenteras för beslut till kongressen våren 2021. 

RFSU:s vägval. En sammanställning av workshopsvar (pdf)