Till sidans huvudinnehåll

Sextanten

Sextanten är förslaget på RFSUs övergripande inriktning för åren 2022-2033, dvs vilka frågor vi ska fokusera på, hur vi ska arbeta och hur vi ska prioritera våra resurser.

År 2033 fyller RFSU 100 år. Vi kommer då att kunna fira ett sekel av hårt arbete och viktiga  segrar. Samtidigt behöver vi hela tiden utveckla vårt arbete och utmana oss själva för att  kunna fortsätta vara en kraft för en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och  sexualiet. Kongressen 2017 beslutade därför att inleda en dialog i organisationen om hur  RFSU kan vara en relevant organisation när vi frar 100 år.  

Sedan kongressen 2017 har hundratals personer i och utanför RFSU deltagit i workshops,  frågestunder, enkäter och remissrundor för att tillsammans formulera vilken värld RFSU  vill vara med och skapa, vilka frågor som är viktigast för oss och vilken organisation vi vill vara – idag och imorgon. Sextanten är förbundsstyrelsens förslag på hur vi ska vara en relevant 100-åring. Med hjälp  av detta styrdokument samlar vi hela RFSU för vår vision och våra gemensamma mål.

Varför heter styrdokumentet Sextanten?

Jo, Sextanten är en stjärnbild vid ekvatorn  och ett instrument som används för att navigera till sjöss genom att mäta solens eller andra  himlakroppars höjd över horisonten. Namnet associerar alltså till att hitta vägen framåt –  och självklart ska namnet på RFSU:s styrdokument innehålla ordet ”sex”.

Hur har Sextanten tagits fram?

Processen med att ta fram Sextanten har involverat hela RFSU. Förbundsstyrelsen har ansvarat för och noga följt processen. Det direkta arbetet med  att ta fram Sextanten har letts av en arbetsgrupp i förbundsstyrelsen som har gett uppdrag  till förbundskansliet. Det har också funnits en referensgrupp som bestått av representanter  från ordförandekonferensen, ungdomsnätverket, lokalföreningarnas kanslichefer,  förbundskansliets ledningsgrupp, RFSU AB samt tidigare förbundsstyrelseledamöter.  Dessutom har hela RFSU getts möjlighet att delta i framtagandet av Sextanten genom  bland annat workshops och remissrundor. I propositionens bilaga 2 finns en mer utförlig beskrivning av de olika stegen  och hur de inspel som gjorts tagit tillvara under arbetets gång. 

Learnifier

Den här webbaserade utbildningen syftar till att ge kunskap om förbundsstyrelsens proposition om Sextanten. Kursinnehållet är en förkortad version av innehållet i propositionen för Sextanten. 

Klicka här för att registrera dig till utbildningen! 

Propositionen

Här kan du läsa hela propositionen. Där beskrivs mer utförligt hur Sextanten togs fram, hur den kommer användas, vilka förändringar den innebär, förklaringar till målområden, förslag till beslut, bakgrundsmaterial såsom omvärldsanalys mm

Tillhörande dokument

RFSU har tre huvudsakliga dokument som styr organisationen. Dessa beslutas av kongressen och gäller hela RFSU. Stadgarna lägger grunden för RFSU och anger vårt uppdrag,  vem som är medlem och hur vi tillsammans fattar beslut. Idéprogrammet beskriver  RFSU:s grundsyn och värderingar. I vår grundsyn ingår en positiv syn på sexualitet, en  feministisk och intersektionell analys och principer för hur vi samverkar med andra organisationer och partners. Sextanten beskriver vår riktning – vår vision för världen och hur vi  ska ta oss dit. Sextanten ersätter Vision 2020 som gällde fram till och med 2021.