Till sidans huvudinnehåll

Budgetförslag med fokus på srhr och jämställdhet

RFSU ser med stor tillfredställelse på regeringens ambition att minska klyftorna i ohälsa och välkomnar kommission för jämlik vård. Med utgångspunkt i sexuell hälsa som en del av hälsan, förväntar vi oss att sexuell och reproduktiv hälsa enligt folkhälsans målområde 8 – inkluderas.

Vi ser mycket glädjande på att förlossningsvården får ett ökat anslag och att Barnmorskeupproret som visat på de allvarliga bristerna i svensk förlossningsvård har gett resultat.

Vi ser även glädjande på att Regeringen satsar nya resurser på sexuellt våld genom pengar till kvinnojourerna, men vi efterlyser en mer konkret politik för det förebyggande arbetet. Dessutom behöver vården utvecklas och säkras för de som redan blivit utsatta. Det gäller både i det akuta skedet och senare i bearbetande behandlingar–och gäller oavsett kön och könsidentitet.

Preventell - mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge för de som utövar eller oroas över en oönskad sexualitet omnämns, men regeringen lämnar inget besked om den viktiga verksamheten som bedrivs får fortsätta. Denna viktiga verksamhet riskerar därmed att upphöra vid årsskiftet, vilket vore mycket olyckligt.

Behovet av en nationell srhr-strategi till grund för kunskapsutveckling, samordning och prioriteringar omnämns. En rapport är framtagen under året, men vi saknar konkreta förslag för att den nationella srhr-strategin skall bli verklighet.

Inom folkhälsopolitiken saknar vi fortfarande en prioritering kring Målområde 8 – Sexualitet och reproduktiv hälsa. Sexualitet är en viktig folkhälsofråga men regeringen fortsätter den förra regeringens otydlighet inom detta område

Vi har länge efterfrågat ett ökat stöd till arbetet med hiv och aids, men konstaterar att detta område istället får ett minskat anslag då inte ens en årlig uppräkning föreslås. 

Vi saknar Miljöpartiets vallöfte om gratis preventivmedel för unga upp till 25 år med en bredd av metoder och preparat som ett nationellt åtagande. Hur det ska ske behöver utredas, men ingen sådan är omnämnd.

Familjepolitiken fokuserar fortfarande på dem som redan har barn – inte dem som är ofrivilligt barnlösa. Trots att ofrivllig barnlöshet drabbar 10-15 procent av befolkningen och trots vetskap om ohälsa inom gruppen fortsätter vård och behandling vara oprioriterad och ojämlik i landet.

RFSU ser positivt på att srhr lyfts fram som en biståndspolitisk prioritering och återfinns både som en hälso-och jämställdhetsfråga för en feministisk utrikespolitik. RFSU välkomnar särskilt att Sveriges prioriteringar för post-2015 och EU-biståndet går i samma linje. Det är bra att Sverige kommer vara en tydlig röst för srhr och jämställdhet i styrningen av olika FN-organ. Vi välkomnar också att budgeten tar upp vikten av insatser för att främja hbtq-personers rättigheter inom utvecklingssamarbetet.

Vi utmanar regeringen att säkerställa att dessa prioriteringar också resulterar i ökade biståndsanslag till srhr med fokus på det som regeringen själv beskriver som motvindsfrågor, det vill säga abort, sexualundervisning och tillgång till preventivmedel även för unga kvinnor och män. Vi anser att även hbtq-personer rättigheter hör hit.

Srhr är viktigt i den politiska dialogen men det får inte stanna vid ord. RFSU har länge därför efterfrågat att biståndet till srhr ska ligga på minst 10 procent. Våra granskningar visar att biståndet till srhr år 2012 låg på drygt 7 procent. Mot bakgrund av detta är det oroande att urholkningen av biståndet fortsätter och att vi nu i praktiken ser ett minskat biståndsanslag.