Till sidans huvudinnehåll

RFSU-klinikens helhetsgrepp belönas med högsta beröm från patienterna

Det finns vård i toppklass! RFSU-kliniken får fantastiska lovord av sina besökare i den senaste patientundersökningen. 98 procent av dem som gjort medicinska besök uppger att de är nöjda med mottagandet och av de som träffat en av klinikens psykoterapeuter är 100 procent nöjda med mottagandet.

- Jag tror att det är vårt sätt att möta och se hela människan och varje individs unika behov som är framgångsrikt, säger Eva Marie Sundberg, verksamhetschef RFSU-kliniken.

Hösten 2016 genomförde RFSU-kliniken, som är en öppenvårdsmottagning för sexologiska frågor och problem, en patientenkät för att undersöka besökarnas upplevelse av tillgänglighet, bemötande, information, delaktighet och nytta. Resultatet visar på en mycket hög grad av nöjdhet. Frågorna i enkäten som rör bemötande och vård får fantastiska resultat.

- Det är viktigt och nödvändigt för oss att inte bara tro, utan verkligen veta, att vår verksamhet håller hög nivå, säger Eva Marie Sundberg. Våra resultat är outstanding och ett resultat av en strävan efter kvalitet i varje enskilt moment under patientens kontakt med oss.

562 enkäter delades ut och 503 besvarades vilket betyder en svarsfrekvens på nära 90 %. Hela 98 % av dem som besökt barnmorska, sjuksköterska eller läkare var mycket nöjda eller nöjda med mottagande. För besök hos mottagningens psykoterapeuter var motsvarande siffra 100%. Över 99 % uppgav att de förstod den information de fick, kände sig delaktiga, och inte minst, att de fick hjälp med det som föranlett kontakten.De allra flesta tyckte också att det fanns tillräckligt med tid under besöket.

- Jag tror att det är vår höga medvetenhet om vikten av att möta och se varje individs behov som är grunden till att våra patienter är så nöjda, säger Eva Marie Sundberg. Vår personal har en mix av kunskap, engagemang, lyhördhet och vana att prata om frågor som kan kännas intima. Sexualiteten berör många olika delar i en människas liv. Kropp, psyke, funktion, relation, förmåga, etc. Därför är en helhetssyn så viktig. Vi möter patienterna på ett respektfullt sätt och har möjlighet att utforma den vård som den enskilda patienten är i behov av.

- En annan del av framgången är det kluster vi bildar tillsammans med RFSU-förbundet som finns i samma hus, fortsätter Eva Marie Sundberg. Kunskapsutbyte, diskussion och fortbildning på alla nivåer bidrar till kompetenshöjning. Att få arbeta i en atmosfär där frågor kring sexualitet kan röra allt från ett enskilt möte med en patient till globalt påverkansarbete skapar ett mervärde på många plan.