Till sidans huvudinnehåll

RFSU välkomnar SRHR-relaterade satsningar i statsbudgeten

I ett läge där global samverkan är viktigare än någonsin fortsätter regeringen och samarbetspartierna att genom utvecklingssamarbete ge stöd till svaga hälsosystem, jämställdhet, utbildning och demokrati i låg- och medelinkomstländer. Jättebra tycker vi på RFSU.

Mänskliga rättigheter

Presentationen av statsbudgeten innehöll en efterlängtad nyhet: den sedan länge utlovade institutionen för mänskliga rättigheter har från och med 2021 en budget. Än så länge ligger budgetposten inte i nivå med de summor som fanns i det ursprungliga förslaget, år 2022 föreslås nu 50 miljoner istället för 72, men RFSU välkomnar det steg framåt som nu tagits i och med budgetpropositionen. För 2021 föreslår regeringen 25 miljoner för institutionen. Enligt regeringen ska institutionen ha som “uppgift att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. Institutet ska utifrån författningsreglerade uppgifter undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs i Sverige”. RFSU kommer att fortsätta bevaka och följa upp frågan.

Cancervården

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att cancervården stärks genom en ökning med 100 miljoner kronor per år 2021–2023. Cancervården är ett av många områden som har påverkats under hanteringen av covid-19. Flera verksamheter rapporterar lägre antal fall av nydiagnostiserad cancer och färre patienter söker vård för symtom som kan bero på cancer. 

Tillgängligheten, kvaliteten och jämlikheten i cancervården ska öka, och de regionala skillnaderna minska. Områden som särskilt ska prioriteras under 2021 är tidig upptäckt av cancer, exempelvis screening av livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer, barncancer samt rehabilitering. RFSU välkomnar det särskilda omnämnandet av livmoderhalscancer och kommer att följa upp bröstcancer screeningen.

Biståndssamarbeten 

Ett starkt bistånd behövs i dessa tider då pandemin slår hårt – inte minst mot de som redan är utsatta. Regeringen väljer också att fortsatt prioritera sexuella och reproduktiva rättigheter. Det behövs! COVID-19 har redan ökat förtrycket av de grupper som redan innan pandemin utsattes för våld, diskriminering och som bortprioterats i politiska beslut.

Vård, service och utbildning kopplat till SRHR har åsidosatts när länder varit tvungna att fördela resurser till åtgärder mot pandemin. Detta har lett till ökning av könsbaserat våld, minskad tillgång till preventivmedel och mödrahälsovård. I detta läge är en extra satsning på SRHR särskilt välkommen. En graviditet ska inte vara ett dödshot och ingen ska behöva vara för rädd att visa vem du är genom att vara öppen med sin sexualitet.

Heder

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att det nationella kompetensteam som finns vid Länsstyrelsen i Östergötland ska utvecklas och permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslår också en satsning för att öka kompetensen hos yrkesverksamma. RFSU välkomnar denna satsning och ser fram emot att framöver kunna samarbeta med kompetenscentret.

Förlossningsvården

Regeringen satsar på ökad tillgänglighet och kvalitet i vården till kvinnor och i förlossningsvården. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medlen till förlossningsvården och kvinnors hälsa ska öka med 500 miljoner kronor för 2021 och beräknar att avsätta 500 miljoner kronor 2022. RFSU välkomnar denna utökade satsning och kommer också fortsätta att följa upp vårt krav på en utredning av förlossningsvården nationellt.