Till sidans huvudinnehåll

Grattis alla elever, idag fattade regeringen beslut om att sexualundervisningen är ett av skolans viktigaste uppdrag!

RFSU välkomnar att regeringen idag fattat beslut om nya skrivningar i läroplanen för sexualundervisningen. Det innebär, i kombination med att sexualundervsining blir obligatoriskt på lärarutbildningarna, stora steg mot en sexualundervisning som ger eleverna kunskap och trygghet om sin kropp, sin sexualitet och sina gränser.

- Idag firar RFSU! Vi har sedan 1933 kämpat för att alla elever ska få en bred sexualundervisning som utgår från ungas egna frågor och behov. Äntligen finns det förutsättningar för att det ska bli verklighet med den förändrade läroplanen i kombination med de förändringar som görs av lärarutbildningen, säger Hans Linde.

Flera positiva delar i den nya läroplanen

Det tydliggörs att sexualundervisningen ska främja elevernas hälsa och välbefinnande och stärka elevernas förmåga att göra medvetna och självständiga val. RFSU:s erfarenhet och forskningen visar att en positiv syn på sexualitet är centralt för att sexualundervisningen ska upplevas som relevant av eleverna och verkligen svara upp på deras frågor. Det tydliggörs också att sexualundervisningen ska vara återkommande under hela skoltiden vilket RFSU anser är avgörande. 

Skolornas och rektorernas ansvar för att sexualundervisningen förtydligas också. Tidigare har det många gånger varit upp till eldsjälar till lärare att bära ansvaret. RFSU välkomnar även detta förtydligande. 

RFSU ser positivt på att det också står uttalat att eleverna ska utveckla förståelse för egna och andras rättigheter, kroppslig integritet och samtycke. Det ser RFSU skapar goda förutsättningar för viktiga samtal om kommunikation, gränser, lust och ömsesidighet. Skolan ska också arbeta med normmedvetet och synliggöra och belysa hur normer påverkar människor.

Sexualundervisningen byter namn från sex och samlevnad till "Sexualitet, samtycke och relationer". Det tycker RFSU är bra. Det innebär ett mer modernt namn på undervisningen som bättre beskriver den bredd av frågor som sexualundervisningen ska innehålla. Det framgår också i själva kurs- och ämnesplanerna för skolans olika ämnen.

- Vi vet att sexualundervisningen är avgörande för att alla ska få kunskap och möjlighet att själva fatta beslut om sin kropp och sexualitet. Den nya läroplanen understryker att sexualundervisningen måste rymma den mångfald av funderingar som vi vet att unga har. Det kommer stärka fler unga att kunna uttrycka sin sexualitet och ha relationer på ett lustfyllt, ömsesidigt och jämställt sätt, säger Hans Linde Förbundsordförande på RFSU.

Vill du veta mer eller få fler kommentarer, kontakta: 

Matilda Ström, pressansvarig RFSU
Mobil: 076-160 33 07
Mejl: matilda.strom@rfsu.se

Fakta

2018 fick Skolverket i uppdrag att se över läroplanens skrivningar om sexualundervisningen. Skolverket presenterade ett förslag 2019 till regeringen, efter en process där de haft dialog med RFSU och ett flertal organisationer i civila samhället. Det har därefter beretts av regeringen fram till nu. Beslutet innebär att man förtydligar sexualundervisningen i läroplanen för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.