Våldtäkt

Du har rätt att säga nej till alla typer av sexuella handlingar. Du har också rätt att ändra dig om du börjat ha sex med någon och inte vill fortsätta längre. Den som tar initiativ till sex måste försäkra sig om att du verkligen vill.

Det är också olagligt att utnyttja att någon är väldigt väldigt full, medvetslös eller påverkad, till exempel av droger eller sjukdom.

Man får inte pressa någon att ha sex, till exempel genom att hota om att man ska sprida en avklädd bild eller rykten.

Om du har varit med om ett övergrepp har du rätt att få stöd och hjälp för att bearbeta händelsen. Det är aldrig ditt fel. Alla, oavsett könstillhörighet, kan bli våldtagna.

Vad säger lagen om sexuella övergrepp och våldtäkt?

Lagen om sexualbrott finns i brottsbalken och ändrades 1 juli 2018. Då infördes den så kallade samtyckeslagen. Den nya lagen säger att det är straffbart att ha sex med någon som inte deltar frivilligt. Om du genomför sexuella handlingar mot någons vilja är det ett brott. Brottsrubriceringen beror på vilken sexuell handling det är och mot vem brottet är begånget. Det är aldrig den som blir utsatt som har gjort fel.

Den nya sexualbrottslagstiftningen gäller för alla gärningar som begås efter 1 juli 2018. För saker som hänt innan dess gäller den tidigare lagstiftningen.

Vad är en våldtäkt?

Våldtäkt är när någon gör sexuella handlingar mot någon annan som inte deltar frivilligt. För att räknas som våldtäkt ska den sexuella handlingen innebära samlag eller en typ av sexuell beröring som är allvarlig och där kränkningen går att jämföra med samlag.

De sexuella handlingar som brukar omfattas av våldtäktsparagrafen är

  • vaginalt samlag
  • analsamlag
  • munsex (oralsex)
  • att ha fört in föremål eller fingrar i en annan persons vagina eller analöppning

Lagstiftningen ändrades år 2018, när den så kallade samtyckeslagen infördes. Det krävs inte längre våld eller hot för att något ska klassas som våldtäkt. Det viktiga är om alla är med på sexuella aktiviteten.

Förenklat kan man förklara det som att den som tar initiativ till sex måste försäkra sig om att den eller de andra verkligen vill. Om man är osäker, till exempel om den andra är helt passiv, är det bäst att fråga.

När domstolen ska avgöra om någon deltagit frivilligt ska den särskilt fokusera på om frivilligheten kommit till uttryck på något vis, till exempel genom ord eller handling. 

  • Den som sover kan inte sägas delta frivilligt.
  • Ett "ja" som tvingats fram genom hot eller våld är inte giltigt.
  • Man får inte utnyttja någon som är väldigt full, medvetslös eller påverkad av droger eller sjukdom.
  • Man får inte utpressa någon att ha sex genom att hota om att man ska visa en avklädd bild eller sprida rykten.

 

Frozen fright - att bli passiv under ett övergrepp

Många som blir utsatta för ett övergrepp hamnar i ett tillstånd som kallas för frozen fright. Forskningen visar att av de som söker vård efter en våldtäkt upplever ca 70 procent att de inte kunde göra motstånd och blev passiva. Att bli helt passiv är en reaktion på att bli rädd. Man får inte ha sex med någon som hamnat i frozen fright. Därför ska domstolen bedöma: har man deltagit frivilligt i den sexuella situationen? Har frivilligheten kommunicerats eller uttryckts genom ord eller handling?

Oaktsam våldtäkt - ny brottsrubricering 

I sexuella situationer måste man vara uppmärksam på vad den andra känner och tänker. Den som struntar i det och inte kontrollerar tillräckligt om den andra är med på att ha sex kan bli dömd för oaktsam våldtäkt. För att dömas krävs det att man är grovt oaktsam inför den andra personens frivilliga deltagande.

Alla andra kriterier än gärningsmannens uppsåt (avsikt) för våldtäkt måste vara uppfyllda för att domstolen ska döma för oaktsam våldtäkt. Domstolen prövar då om det fanns något gärningsmannen kunde ha gjort i den situationen. Borde hen ha gjort mer för att vara säker på att den eller de andra verkligen ville ha sex? Om domstolen kommer fram till att gärningsmannen kunde ha gjort mer kan personen dömas för oaktsam våldtäkt. 

Vill du läsa vad det står i lagtexten? Läs i Brottsbalken (1962:700).