Till sidans huvudinnehåll

Våldtäkt

Du har rätt att säga nej till alla typer av sexuella handlingar. Du har också rätt att ändra dig om du börjat ha sex med någon och inte vill fortsätta längre. Den som tar initiativ till sex måste försäkra sig om att du verkligen vill.

Det är också olagligt att utnyttja att någon är väldigt full, medvetslös eller påverkad, till exempel av droger eller sjukdom.

Man får inte pressa någon att ha sex, till exempel genom att hota om att man ska sprida en avklädd bild eller rykten.

Om du har varit med om ett övergrepp har du rätt att få stöd och hjälp för att bearbeta händelsen. Det är aldrig ditt fel. Alla, oavsett könstillhörighet, kan bli våldtagna.

Det säger lagen om sexuella övergrepp och våldtäkt

Lagen om sexualbrott finns i brottsbalken och ändrades 1 juli 2018. Då infördes den så kallade samtyckeslagen. Den nya lagen säger att det är straffbart att ha sex med någon som inte deltar frivilligt. Om du genomför sexuella handlingar mot någons vilja är det ett brott. Brottsrubriceringen beror på vilken sexuell handling det är och mot vem brottet är begånget. Det är aldrig den som blir utsatt som har gjort fel.

Den nya sexualbrottslagstiftningen gäller för alla gärningar som begås efter 1 juli 2018. För saker som hänt innan dess gäller den tidigare lagstiftningen.

Vad är en våldtäkt?

Våldtäkt är när någon gör sexuella handlingar mot någon annan som inte deltar frivilligt. För att räknas som våldtäkt ska den sexuella handlingen innebära samlag eller en typ av sexuell beröring som är allvarlig och där kränkningen går att jämföra med samlag.

De sexuella handlingar som brukar omfattas av våldtäktsparagrafen är

  • vaginalt samlag
  • analsamlag
  • munsex (oralsex)
  • att ha fört in föremål eller fingrar i en annan persons vagina eller analöppning

Lagstiftningen ändrades år 2018, när den så kallade samtyckeslagen infördes. Det krävs inte längre våld eller hot för att något ska klassas som våldtäkt. Det viktiga är om alla är med på sexuella aktiviteten.

Förenklat kan man förklara det som att den som tar initiativ till sex måste försäkra sig om att den eller de andra verkligen vill. Om man är osäker, till exempel om den andra är helt passiv, är det bäst att fråga.

När domstolen ska avgöra om någon deltagit frivilligt ska den särskilt fokusera på om frivilligheten kommit till uttryck på något vis, till exempel genom ord eller handling. 

  • Den som sover kan inte sägas delta frivilligt.
  • Ett "ja" som tvingats fram genom hot eller våld är inte giltigt.
  • Man får inte utnyttja någon som är väldigt full, medvetslös eller påverkad av droger eller sjukdom.
  • Man får inte utpressa någon att ha sex genom att hota om att man ska visa en avklädd bild eller sprida rykten.

Våldtäkt mot barn

Att ha samlag med ett barn under 15 år eller genomföra annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, definieras som våldtäkt mot barn. Det är våldtäkt även om den som är under 15 år har tagit initiativ och sagt att hen vill.

Skyddslagen för barn under 15 år tar inte sikte på att straffa två unga som är ungefär lika gamla från att ha sex med varandra utan att förhindra att barn utsätts för vuxnas sexualitet.

Undantag från 15-årsgränsen

Det finns några undantag från 15-årsgränsen. Ett undantag är om 15-åring och en 14-åring har en kärleksrelation med varandra och de då har ömsesidigt sex med varandra. Då döms den äldre i regel inte för något brott. Ett annat undantag är om en äldre person, som till exempel är 25 år, har sex med någon som är väldigt nära 15-årsgränsen (14 år och 11 månader) och gärningen skulle ha varit straffri en månad senare. Då döms gärningsmannen för ett mildare brott som heter sexuellt utnyttjade av barn.

Det räknas också som våldtäkt mot barn när någon har sexuellt umgänge med ett barn mellan 15 och 18 år och barnet är avkomling, eller om den vuxne har ett särskilt ansvar för dem, som till exempel en styvförälder, personlig assistent eller familjehemsförälder.

Frozen fright – att bli passiv under ett övergrepp

Många som blir utsatta för ett övergrepp hamnar i ett tillstånd som kallas för frozen fright. Forskningen visar att av de som söker vård efter en våldtäkt upplever ca 70 procent att de inte kunde göra motstånd och blev passiva. Att bli helt passiv är en reaktion på att bli rädd. Man får inte ha sex med någon som hamnat i frozen fright. Därför ska domstolen bedöma: har man deltagit frivilligt i den sexuella situationen? Har frivilligheten kommunicerats eller uttryckts genom ord eller handling?

Oaktsam våldtäkt – ny brottsrubricering 

I sexuella situationer måste man vara uppmärksam på vad den andra känner och tänker. Den som struntar i det och inte kontrollerar tillräckligt om den andra är med på att ha sex kan bli dömd för oaktsam våldtäkt. För att dömas krävs det att man är grovt oaktsam inför den andra personens frivilliga deltagande.

Alla andra kriterier än gärningsmannens uppsåt (avsikt) för våldtäkt måste vara uppfyllda för att domstolen ska döma för oaktsam våldtäkt. Domstolen prövar då om det fanns något gärningsmannen kunde ha gjort i den situationen. Borde hen ha gjort mer för att vara säker på att den eller de andra verkligen ville ha sex? Om domstolen kommer fram till att gärningsmannen kunde ha gjort mer kan personen dömas för oaktsam våldtäkt. 

Källa: Brottsbalken (1962:700)

Vem våldtar och var?

Det allra vanligaste är att våldtäkten begås inomhus av någon den utsatta känner. Det kan vara svårt att definiera det som en våldtäkt om förövaren är någon man har ett förhållande med, tycker om eller känner väl.

Det kan för många vara svårt att inse att det var en våldtäkt om det började som ett samlag som man först ville genomföra, men sedan ångrade sig. Många som blir utsatta för sexuella övergrepp varken skriker eller gör fysiskt motstånd. Det kan ibland ge starka skuldkänslor efteråt och att man ifrågasätter om det verkligen var en våldtäkt.

Våldtäkter i hemmet är vanligare än överfallsvåldtäkter

Överfallsvåldtäkter, våldtäkter utomhus av någon man inte känner, är inte lika vanliga som våldtäkter som sker till exempel i hemmet. Ändå är det en överfallsvåldtäkt som de flesta kvinnor är rädda för, och som gör att många tjejer och kvinnor är oroliga att gå själva på kvällar och nätter, vilket hänger samman med medias bild av våldtäkt.

Det är framför allt män som begår sexualbrott

Statistiken visar att det framför allt är män som begår sexualbrott. 98 procent av de som anmäls för sexualbrott är män och 99,5 procent av de som döms är män.

Ansvaret vilar på den som våldtagit

Det är viktigt att komma ihåg att skulden och ansvaret ligger på den som utfört den kränkande handlingen. Det spelar ingen roll vem man är, vem den som våldtog är, eller hur våldtäkten gick till. Det spelar ingen roll hur den som utsattes för våldtäkten var klädd eller betedde sig, eller om hen haft sex med personen vid andra tillfällen, eller om man är gifta eller sambor eller sa ja först och sedan nej och blev tvingad. Man har rätt till sin kropp och att det ska kännas bra och man har alltid rätt att ångra sig.

Reaktioner efter en våldtäkt

Alla reagerar olika på ett övergrepp som våldtäkt. Rädsla, chock och förvirring är mycket vanliga känslor. Det är vanligt att en person som blivit utsatt för våldtäkt lägger skuld och ansvar på sig själv. Många försöker glömma det som hänt och leva vidare som om det inte påverkar ens liv. Reaktioner kan komma långt efter en våldtäkt, ibland flera år efteråt.
Det är för många viktigt att få prata om det som hänt. Det hjälper, även om det har gått lång tid. Man har rätt att få hjälp och stöd om man har blivit utsatt för en våldtäkt.

Polisanmäla våldtäkt

De flesta våldtäkter polisanmäls aldrig. Många som blivit våldtagna är rädda för att anmäla, särskilt om de levt tillsammans med den som våldtagit dem. Det går att polisanmäla våldtäkt flera år efter att den begicks.