Till sidans huvudinnehåll

Avskaffa kyrkornas vigselrätt (SvD)

Åsa Regnér skriver om diskriminerande myndighetsutövning på SvD Brännpunkt. RFSU föreslår en helt ny äktenskapslagstiftning, civilrättslig registrering, som inte gör skillnad på människor.

Att tänka på äktenskapet – att gifta sig – innebär för många människor en känsla av kärlek, framtid och trygghet. Även den som själv inte vill gifta sig brukar kunna glädjas åt sina vänners eufori över bröllopet, festen, pirret, förväntningarna.

Men detta är inte något självklart i dagens Sverige. Alla vuxna svenskar har inte rätt att gifta sig eftersom lagen gör skillnad på människor.

Lagen diskriminerar par av samma kön. 
När Stina gifte sig med Klas gick det bra. Men när hon efter skilsmässan ville gifta om sig med Julia sa staten nej. I lagens ögon är äktenskapet fortfarande bara för man och kvinna, samkönade som vill lagfästa sin relation får registrera sitt partnerskap.

Detta ska nu förändras, regeringen har lovat att komma med ett lagförslag som innebär att även samkönade par har rätt att gifta sig.

Mycket talar för att regeringen kommer att förorda den utredning som i mars 2007 föreslog att alla som vill ska ha rätt att gifta sig med varandra, oavsett könstillhörighet. 
Det är bra, RFSU stödjer en förändring som innebär minskad diskriminering av människor beroende på deras sexualitet. En sådan lagändring är bättre än den situation vi har idag.
Men den har också brister. Till exempel föreslås det att kyrkor och andra religiösa samfund, som idag har vigselrätt själva ska få bestämma om de vill viga par av samma kön.

Den rätt till vigsel som då i praktiken kvarstår för samkönade par är borgerlig vigsel. 
Att gifta sig handlar inte enbart om kärlek, det är också en handling som definierar den enskildes civilrättsliga ställning i samhället. Att viga någon är därmed myndighetsutövning. När kyrkan gör det har staten delegerat denna myndighetsutövning.

Att kyrkan och andra samfund i framtiden ska ha rätt att vägra viga vissa människor, bara för att de älskar en person av samma kön, innebär att myndighetsutövningen blir diskriminerande.

Men myndighetsutövning får aldrig vara diskriminerande. Inte någon annanstans i svensk lagstiftning finns det möjlighet för myndighetsutövare att diskriminera människor på grund av deras sexuella läggning. 
I debatten har det förts fram förslag på att kyrkor och samfund helt enkelt ska tvingas viga alla som vill. Men det är inte en optimal lösning. Den grundlagsfästa religionsfriheten i Sverige är en viktig del av vår demokrati, och den varken bör eller kan man runda så enkelt.
Men om samhället inte vill tvinga trossamfund att agera mot deras övertygelse bör samhället heller inte delegera myndighetsutövning till dem.

Därför föreslår vi nu ett annat system: ta ifrån kyrkan och andra religiösa samfund rätten att viga folk. Återför myndighetsutövningen till staten, där den hör hemma, och sluta göra skillnad på människor. 

Vi kallar det civilrättslig registrering (ja, vi vet att det låter tråkigt och byråkratiskt) och föreslår att det ersätter alla nuvarande former av vigslar, såväl borgerliga som kyrkliga.

Enkelt uttryckt vill vi att länsstyrelserna, Skatteverket eller någon annan statlig myndighet tar emot paret som skriftligen och muntligen snabbt klarar av det juridiska – och sedan är gifta.

I praktiken handlar det om att skilja äktenskapet från kyrkan genom att endast tillåta civilrättslig registrering som juridiskt bindande. Äktenskapslagstiftningens innebörd idag är inte att reglera förhållningssätt eller värderingar gällande parets kärlek, sexualitet eller samlevnad. Den reglerar endast deras lagliga och ekonomiska skyldigheter gentemot varandra.

Självklart kan de par som efter vigseln vill ha en ceremoni, religiös eller inte, arrangera det efter eget (eller församlingens) huvud. I många andra länder, även där religionen har en starkare ställning än i Sverige, gifter man sig först civilrättsligt för att sedan ha en religiös välsignelseceremoni.

Gudstjänsten, riskornen, festen den lilla godispåsen och stampandet på glas är en privatsak som inte har något med myndigheter att göra. 
Vår uppfattning är att många företrädare för de religiösa samfunden skulle välkomna en sådan utveckling. Och vill kyrkan och andra samfund verkligen vara en gemenskap öppen för alla borde de självklart erbjuda alla en ceremoniell välsignelse. Men det blir då en annan fråga.

Leve kärleken och alla männi­skors lika värde – oavsett kön, läggning och tro.