Till sidans huvudinnehåll

Inrätta en het linje för personer i riskzonen - Ett samtal kan stoppa sexbrottet (Aftonbladet)

Under de senaste tio åren har antalet polisanmälningar om sexuella övergrepp ökat med nästan 50 procent i Sverige.
2007 polisanmäldes nästan 12 500 stycken. Inrätta en het linje för personer i riskzonen - Ett samtal kan stoppa sexbrott

Den kraftfulla ökningen kan enligt Brottsförebyggande rådet bero på att både anmälningsbenägenheten och den faktiska sexualbrottsligheten ökar.

För att minska antalet sexuella övergrepp krävs både behandling av dömda sexualbrottslingar och förebyggande åtgärder för att hindra att övergrepp begås.

Regeringen presenterade i höstas en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta är positivt. Vi anser dock att planen inte bemöter sexuellt våld tillräckligt bra.

Trots att anmälningarna om sexualbrott ökar är de aviserade insatserna utspridda, osammanhängande och utan prislapp. Att exempelvis kriminalvården får i uppdrag att öka insatserna för behandling av sexualbrottslingar är naturligtvis bra, men vi vet fortfarande ingenting om omfattningen av satsningen. Ett forskningsprogram ska inrättas, men vilka medel anslås?

Vi menar att arbetet mot sexuella övergrepp måste lyftas fram och få tydligare fokus och högre grad av konkretion.

Alla som lagförs för sexualbrott, även den majoritet som inte får fängelsepåföljd, måste bedömas beträffande risk för återfall i brott. De som har en förhöjd risk för återfall skall erbjudas strukturerad träning i att styra sitt liv och inte kränka andra på nytt.

I dag är möjligheterna till sexualbrottsspecifik återfallsförebyggande behandling olika beroende på var och hur den dömde avtjänar sitt straff och hur långt straffet är. För att en effektiv behandling ska kunna genomföras krävs tillgänglighet, motivationsarbete, kvalitet och ihärdighet. Forskningsöversikter visar att om man använder rätt metoder, som kognitiv beteendeterapi, i vissa fall med tillägg av lustsänkande läkemedel, kan brottsåterfallen minska med 30–40 procent.

Men för att minska det sexuella våldet räcker det inte att riskbedöma och behandla dömda för­övare. Vi måste också jobba förebyggande.

I Sverige saknas i dag tillräckliga resurser att fånga upp personer i riskzonen för att begå sexuella övergrepp. Det finns mycket små möjligheter till förebyggande insatser för personer som inte redan är lagförda eller dömda.

De instanser som i dag tar emot män i riskzonen för att begå övergrepp är för få, har begränsade resurser och är ofta storstadsbaserade. Även om det finns kompetens och mottagningar i Stockholmsområdet är trycket hårt från män som vill få hjälp med sitt potentiellt farliga sexuella beteende och köerna långa.

I stora delar av landet finns det ingen struktur alls för att möta dem på rätt sätt.

Vi föreslår därför att en nationell hotline inrättas för män i riskzonen för att begå sexuella övergrepp mot kvinnor, barn och andra män.

Till en sådan hotline skulle människor kunna ringa anonymt när de känner sig oroade för tankar, fantasier och beteenden som gränsar till eller innebär faktiska sexuella övergrepp. Antingen för att få akut hjälp att bryta ett riskfyllt eller destruktivt beteendemönster eller för att slussas vidare till behandling inom landstingets ramar, till exempel på sexologiska mottagningar.

Telefonlinjen bör också kunna bemöta personer som riskerar att begå barnpornografibrott.

Bemanningen bör bestå av beteendevetare och psykologer med särskild utbildning och god praktisk erfarenhet av arbete med sexuellt övergreppsbeteende. Handledning och forskning bör kopplas till denna hotline.

Ska vi kunna minska antalet offer för sexualbrott – främst kvinnor och barn – krävs bättre förebyggande insatser. Att fånga upp potentiella förövare innan brotten begås är avgörande om vi ska kunna bryta den oroande utvecklingen när det gäller sexualbrott i Sverige.

Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU.

Niklas Långström, psykiater, sexbrottsforskare
och docent vid Centrum för våldsprevention,
Karolinska institutet.