Till sidans huvudinnehåll

Skolan klarar inte att stoppa kränkningar (Sydsvenska dagbladet)

Anne-Marie Bergström, JämO, Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU i en debattartikel kring trakasserier i skolan.

Våren 2006 hade en sjätteklass på en skola i norra Sverige en temadag om sex och samlevnad. Dagen avslutades med att elever och lärare sov över på skolan. En flicka lämnades att sova ensam i ett klassrum med nio pojkar. Under natten utsattes hon för sexuella kränkningar av tre av pojkarna.

När skolans rektor senare utredde saken fick han intrycket att flickan hade varit med på det hela. Men hon mådde allt sämre och varje dag tvingades hon möta pojkarna i skolan. Ett år efter händelsen anmälde hon skolan till JämO. Utredningen slutade med att kommunen fick betala 40 000 kronor i skadestånd till flickan.

Den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Lagen säger bland annat att skolan ska förebygga och förhindra trakasserier. Om det kommer till skolans kännedom att en elev utsätts för trakasserier, måste skolan ta reda på vad som hänt och göra vad som krävs för att stoppa det. Om skolan inte lever upp till kravet kan skolans huvudman bli skadeståndsskyldig.

Idag har lagen varit i kraft i två år. Under den perioden har Jämo fått in 22 anmälningar. 19 av dessa har handlat om sexuella trakasserier. I de flesta fallen har förövarna varit andra barn eller ungdomar på skolan. Det är fall där barn eller elever upplever att skolan inte förmått skydda dem mot sexuella trakasserier.

Vi vet också att kränkande könsord hör till vardagen för många skolelever. Trots att skolorna sällan lyckas stoppa det, får vi alltså få anmälningar.

Lagen säger att skolorna ska arbeta aktivt för att främja alla barns lika rättigheter, oberoende av kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Varje år ska skolan – i samverkan med eleverna – upprätta en likabehandlingsplan. Där ska det bland annat framgå hur man förebygger trakasserier och annan kränkande behandling.

Av det dussin likabehandlingsplaner som JämO hittills granskat har ingen levt upp till lagens krav. Det statistiska underlaget är litet, men intrycket är entydigt: skolorna har stora brister i sitt förebyggande arbete. Det gäller inte minst riktlinjer och handlingsplaner mot sexuella trakasserier.

Efter två år med barn- och elevskyddslagen klarar skolorna inte att stoppa kränkningar av eleverna. Vi menar att det till stora delar är ett kunskapsproblem. Skolorna brister i kunskap om lagens innebörd. Men skolorna brister också i kunskap om hur de aktivt ska förebygga trakasserier och kränkningar.

Vi menar att det finns en självklar koppling mellan arbetet med att förebygga sexuella trakasserier genom likabehandlingsplanen och undervisningen i sex och samlevnad: en bra och mångsidig undervisning i sex och samlevnad är ett av de bästa verktygen för att förebygga sexuella trakasserier. Genom att samtala med elever om värderingar, relationer, könsroller och sexualitet kan lärare bidra till att skapa en trygg skolmiljö där elever behandlar varandra med respekt. Ytterst är det en del av skolornas jämställdhetspedagogiska uppdrag.

Barn- och elevskyddslagen kräver att all skolpersonal är insatt i diskrimineringsgrunderna, varav två direkt berör sex och samlevnad: kön och sexuell läggning. I dag förväntas av lärare att de ska klara den uppgiften utan utbildning. Undervisning i sex och samlevnad har varit obligatorisk i svensk skola under 50 år. Ändå ingår inte sex och samlevnad som obligatorium på lärarutbildningen. Resultatet blir att skolan har en svag grund att stå på.

I en modern sex och samlevnadsundervisning måste frågan om allas lika värde stå i fokus. Undervisningen måste tydligt ta ställning mot trakasserier och innehålla diskussioner om vardagliga situationer och var gränserna för kränkningar går.

Vårt inledande exempel, om flickan som kränktes efter en temadag om sex och samlevnad, visar att god vilja inte är nog. Det krävs kunskap, medvetenhet och insikt hos de vuxna på skolan för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier.

Anne-Marie Bergström, JämO

Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU