Till sidans huvudinnehåll

Viktigt att ha en dialog med föräldrarna (DN)

Artikel i samband med en debattartikel på DN Debatt 6/3 2008 "Tvinga invandrarflickor att delta i sexundervisning".

Utbildningsminister Jan Björklund, jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och partisekreterade Erik Ullenhag tar på DN Debatt 6 mars 2008 upp frågan om elevers möjlighet att få befrielse från skolplikten, det vill säga att avstå från vissa utbildningsmoment i skolan. De anger bland annat sex- och samlevnadsundervisningen som ett sådant inslag. Nu vill de avskaffa den möjligheten.

Självklart är sex- och samlevnadsundervisningen något som alla elever ska delta i. Så långt välkomnar RFSU givetvis en skärpning av möjligheten att beviljas dispens. RFSU ser det som en rättighet för barn och ungdomar att få kunskap om kroppen, sexuell hälsa och sexuella rättigheter. Alla, oavsett kön, klass eller ursprung, ska kunna välja, vara och njuta – det som är RFSU:s tre friheter.

De siffror Björklund med flera hänvisar till ska tas på allvar. Situationen är inte bra. Vad som inte framgår i debattartikeln är dock hur skolorna gör när problem uppstår och om eleverna tvingas avstå från hela sex- och samlevnadsundervisningen eller enstaka inslag. I den av folkpartisterna refererade avhandlingen, som bygger på en enkät i fyra skolor respektive intervjuer med rektorerna, visar det sig nämligen att skolorna bemöter föräldrarna på helt olika sätt.

RFSU:s erfarenhet är att det inte finns något stort motstånd mot sex- och samlevnadsundervisning bland föräldrar som kommer från andra länder, exempelvis länder i Mellanösternregionen. De lärare vi mött genom åren menar inte heller att det är något stort problem – om man talar med och informerar föräldrarna om vad undervisningen handlar om och syftar till. Det verkar inte heller i första hand handla om ursprung utan om två andra saker; hur länge man har bott i Sverige och inte minst graden av religiositet. Det senare oavsett vilken tro man bekänner sig till. Det är sålunda giltigt även för elever med helsvensk bakgrund. RFSU:s erfarenheter från att möta vuxna på SFI (Svenska för invandrare), vuxna som ofta också är föräldrar, är att de tycker att det är bra med sexualundervisning i skolan. Och att de gärna vill ha samma kunskaper själva.

Vad vi dock har erfarenhet av är att elever/föräldrar ber om att få avstå från vissa inslag, till exempel att slippa se en film där nakna kroppar visas. På en del skolor löser man det genom att låta eleverna läsa en bok på samma tema i stället. Det är ett enkelt och respektfullt sätt. Och lärarna säger att det är oerhört viktigt att sex och samlevnad finns med i läro- och kursplanerna, att det är obligatoriskt. Om de kan hänvisa till dokument som omfattar alla underlättar det för eleverna att vara med och för lärarna att föra en dialog med föräldrarna.

För det är genom dialog med föräldrarna som vi underlättar för eleverna att delta i sex- och samlevnadsundervisningen. På många håll i världen är just sex- och samlevnadsundervisning i skolan oerhört känsligt och kontroversiellt. Många föräldrar har inte någon egen erfarenhet av sexualundervisning från sin skoltid. Det gör att en del är frågande eller kritiska till undervisningen. Det förekommer ibland vanföreställningar om vad sex- och samlevnadsundervisningen innehåller. Därför är det viktigt med dialogen. RFSU:s styrelseledamot Nabila Al-Fakir har exempelvis skrivit en bok om hur skolan kan föra en dialog med föräldrar – se artikel på RFSU:s skolsajt: "Dialog med föräldrarna gynnar undervisningen". Nabila Al-Fakir berättar där om en förälder som trodde att undervisningen gick ut på att uppmana barnen att ha sex. När hon fick reda på vad den handlade om ändrade hon uppfattning och tyckte tvärtom att det var bra.

RFSU kommer också under året att ta fram ett informationsmaterial om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan som vänder sig till föräldrar och som kommer att finnas på olika språk.

Det finns ytterligare en sak, som dessutom är lätt att genomföra, för att ändra på det problem våra ministrar uppmärksammar: Inför sex- och samlevnadskunskap på SFI. Där går föräldrar och blivande föräldrar. Utöver rätten som förälder att få vetskap om vad skolan ger för undervisning till ens barn, behöver många vuxna en likartad information och kunskap som den deras barn får i skolan. Många vuxna som invandrat har själva bristande kunskap i frågor som rör sexualitet, och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, kunskapsbrister som riskerar att skapa ohälsa.

Gapet mellan föräldrars och barns kunskaper om sexualitet riskerar att leda till konflikter mellan generationerna. Här kan SFI fylla en viktig funktion för att minska detta gap. SFI kan bidra till att skapa förståelsenycklar. Här kan en väl genomtänkt SFI-undervisning med tydliga inslag av frågor om sexualitet, samlevnad och samhälle ingår, spela en betydande roll