Till sidans huvudinnehåll

På med kondomen – Knull de Luxe

Med Knull de Luxe vill vi medverka till en förbättrad attityd till kondomen som ett säkert skydd, skriver Christer G Wennerholm, ordförande Nationella Hivrådet (i vilket RFSU ingår).

40 procent av alla ungdomar mellan 15 och 24 år använder sällan eller aldrig kondom när de har sex. Det visar en nyligen genomförd undersökning ”Ungdomar och sexualitet 2011- Ungdomsbarometern” beställd av Smittskyddsinstitutet.* Detta samtidigt som 40 procent i undersökningen bedömer att ingen risk föreligger för att smittas av exempelvis klamydia. 53 procent bedömer även att det inte föreligger någon risk att smittas av hiv. Så ser verkligheten ut bland landets ungdomar och unga vuxna.

Smittskyddsinstitutet (SMI) startar nu i samverkan med Nationella Hivrådet och Sveriges alla landsting och regioner en informationsinsats med fokus på kondomen. Knull de Luxe. Med insatserna vill vi medverka till en förbättrad attityd till kondomen som ett säkert skydd.

Färska siffror från SMI för 2010 visar att det anmäldes 36 814 fall av klamydiainfektion i Sverige vilket visserligen är en minskning med 2,6 procent jämfört med 2009 då 37 782 fall rapporterades. Även om färre fall rapporterades ses en uppåtgående trend för antalet klamydiainfektioner sedan 1997, både bland män och kvinnor.

465 fall med hivinfektion anmäldes under 2010 i Sverige vilket är ungefär lika många som rapporterades året innan (4,9 fall per 100 000 invånare och år). Även om det inte varit en ökning av antalet rapporterade fall 2010 jämfört med 2009 ses även här en långsam uppåtgående trend för antal rapporterade hivfall sedan början av 2000-talet.

I Stockholms läns landsting rapporterades totalt 220 fall av hivinfektion 2010. Av dessa var 171 personer nyinfekterade. Vad gäller klamydia rapporterades 8950 fall förra året, vilket är en stadig ökning jämfört med år 2000 då drygt 4500 fall rapporterades.

Mot bakgrund av att närmare 40 000 personer förra året rapporterades infekterade med klamydia och nära 500 med hiv, måste vi arbeta mer effektivt med att få unga att tala om kondomen helst innan de har sex.

En nyligen publicerad enkätstudie, ”UngKAB09 - kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga”, visar att många unga personer inte använder kondom då man har samlag med en ny partner. I studien som Göteborgs Universitet tagit fram i samarbete med Smittskyddsinstitutet svarade 15 000 unga mellan 15–29 år från hela landet.*

Precis som Ungdomsbarometern visar studien att trots en medvetenhet om olika könssjukdomar, är det bara i ungefär hälften av de gånger då man har sex med en ny eller tillfällig partner som unga använder kondom.

Det finns många anledningar till att man inte tar upp ämnet kondom. Vid frågan om varför man inte använder kondom framkommer det att ungdomar tror sig kunna bedöma om en person har en STI, eller inte. En del uppger också att man inte vill fråga eftersom man tror att den andra personen tar illa upp. I själva verket är det precis tvärtom.

Budskapet i informationsinsatsen Knull de Luxe är att den som föreslår kondom blir betraktad som en ansvarstagande och bra person. Det är den kunskapen vi måste sprida till våra ungdomar. Insatsen ska uppmuntra till fler kondomanvändare genom information på knulldeluxe.se. Även kondomutdelning sker på utvalda krogar i hela Sverige och en reklamfilm finns på nätet.

Dessutom lanseras appen ”De Luxe” som är en kondomfinnare för smarta telefoner. Appen är Sveriges och Europas första kondomfinnare.

Det viktiga är att ungdomar och unga vuxna ser kondom som en självklarhet. På samma sätt som cykelhjälm har blivit en självklarhet, eller bilbälte. På med kondomen.

Christer G Wennerholm
Ordförande i Nationella Hivrådet