Till sidans huvudinnehåll
RFSU:s generalsekreterare Ingela Holmertz och RFSU:s förbundsordförande Hans Linde

M, KD och L, här är RFSU:s förhoppningar om sexualpolitiken

Hemaborter, ny könstillhörighetslag, globalt arbete för jämställdhet och förstärkt arbete mot våld i nära relationer. Det är några av de viktiga sexualpolitiska frågor som den nya regeringen snabbt måste lämna besked i. Det skriver RFSU:s Ingela Holmertz och Hans Linde i en debattartikel.

I Sverige finns ett starkt stöd för att alla ska vara fria att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, både i befolkningen och bland de folkvalda. Det breda stödet har gjort att Sverige många gånger kunnat vara ett föregångsland när det kommer till jämställdhetsfrågor och hbtqi-personers rättigheter. Vårt land har varit en tydlig röst för sexuella och reproduktiva rättigheter i världen, även när många andra tystnat.

RFSU är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som arbetar för en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet sedan snart 90 år tillbaka. Vi är bekymrade över en valdebatt där människor i vårt land misstänkliggjorts och skuldbelagts på grund av vad de har för hudfärg, var de bor eller vilken sexuell läggning de har. Vi möter en oro i vårt land och bland våra internationella partners över hur regeringsskiftet kommer att påverka Sveriges politik.

Dags att lämna besked om sexualpolitiken

Vi hoppas att den tillträdande regeringen nu använder sin regeringsförklaring och första budget för att ge besked i några centrala sexualpolitiska frågor:

1. Möjliggör hemaborter för dem som vill

Det är hög tid att ändra abortlagen från 1974 så att den som vill ska kunna göra hela aborten hemma. 96 procent av alla aborter idag sker med medicinsk metod, då finns det inga skäl att kräva att alla kvinnor måste uppsöka sjukhus innan aborten kan påbörjas. Under förra mandatperioden uppmanade en enig riksdag regeringen att tillsätta en utredning om hemaborter. Vi ser fram emot att se den nya regeringen gå vidare med detta och att vi får en moderniserad abortlag på plats.

2. Stärk sexualundervisningen i skolan

Alla unga behöver sexualundervisning som utgår från deras egna frågor och funderingar. Men fortfarande ser vi stora skillnader i vilken sexualundervisning eleverna får. Sexualundervisning har nu blivit obligatoriskt på lärarutbildning och från höstterminen i år finns nya skrivningar i läroplanerna som tydliggör vikten av samtal om sexualitet, samtycke och relationer, bland annat med ökat fokus på hedersrelaterat förtryck och våld. För att det ska bli verklighet krävs nu satsningar för att lärare och annan personal får mer kunskap för att för att kunna hålla i sexualundervisning som är relevant för alla elever.

3. Reformera könstillhörighetslagstiftningen

Sverige har en gammal könstillhörighetslag som leder till att unga transpersoner mår dåligt och väntetiderna i transvården är långa. Det krävs både en medicinsk utredning och godkännande av Socialstyrelsen för att få byta juridiskt kön. Så behöver det inte vara. I åtta år har frågan om en ny könstillhörighetslagen utretts och det finns tydliga förslag om att skilja på den medicinska och juridiska processen. Vi hoppas att den nya regeringen lägger fram ett förslag på ny könstillhörighetslag som ökar friheten för transpersoner att själva bestämma över sina kroppar och levnadsvillkor.

4. Var en global ledare för jämställdhet och SRHR

I spåren av pandemin och det ryska anfallskriget mot Ukraina ökar mödradödligheten och våldet i nära relationer. När aborträtten och hbtqi-personers rättigheter utmanas i världen är Sveriges röst och utvecklingssamarbete än viktigare. RFSU vill se modiga och tydliga satsningar på bland annat säker abort, sexualundervisning och hbtqi-personers rättigheter. Detta kräver ett ambitiöst bistånd.

Länder som Kanada, Frankrike, Spanien, Mexiko och Tyskland har de senaste åren följt Sverige och lanserat en feministisk utrikespolitik. Vi hoppas att den nya regeringen kommer utveckla utrikespolitiken med ett uttalat fokus på jämställdhet och SRHR.

5. Ta krafttag mot våldet i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som behöver mötas både akut och långsiktigt. Vi ser ett särskilt behov av synliggöra unga och hbtqi-personer i arbetet mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi hoppas att regeringen utöver satsningar på polis och rättsväsende också prioriterar förebyggande arbete inom såväl offentlig sektor som civilsamhället. Att säkra en stabil och långsiktig finansiering för kvinno-, tjej- och hbtqi-jourer är centralt.

6. Satsa på en bra förlossningsvård för alla

Alla som ska föda barn i Sverige borde kunna känna trygghet och förväntan. Trots att både gravida och barnmorskor larmat i åratal är utmaningarna många i förlossningsvården. Allt fler måste resa allt längre för att föda och utlandsfödda, personer med funktionsnedsättning och hbtqi-personer bemöts sämre i vården. Vi förväntar oss att den nya regeringen gör tydliga satsningar för att komma tillrätta med bristen på barnmorskor och säkra en förlossningsvård som vi kan lita på i hela Sverige.

Fortsätt arbetet för allas rätt till sin kropp och sexualitet

Regeringar har genom åren kunnat skifta i färg och sammansättning, utan att det inneburit tvära skiften i arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter. Under den förra borgerliga regeringen infördes friheten för samkönade par att gifta sig, tvångssteriliseringarna av transpersoner avskaffades, utländska medborgare fick möjlighet att göra abort i Sverige och med Gunilla Carlsson och Hillevi Engström som biståndsministrar stärktes tydligt det internationella arbetet för SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det är vår förhoppning att den tillträdande regeringen kommer kommer bygga vidare på detta arbete och visar att den kommer arbeta för allas frihet att bestämma över sin kropp och sexualitet.

Ingela Holmertz, generalsekreterare RFSU
Hans Linde, förbundsordförande RFSU