EU-valet 2019

För RFSU är sexualitet en politisk fråga som handlar om folkhälsa och välfärd. Det rör människors hälsa, välbefinnande och lust genom hela livet. Sexualitet handlar om friheter och rättigheter, där rätten till kunskap, alla människors lika värde, jämställdhet och möjlighet att bestämma över sitt liv, sin familjebildning och sin reproduktion är grundläggande existentiella behov.

Bland EU:s medlemsländer finns det en ökande andel partier och regeringar med nationalistisk och/eller extremistisk prägel som har en negativ syn på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Vi ser att rätten till abort, sexualundervisning, arbete för jämställdhet och hbtq-personers rättigheter ifrågasätts. Men vi är också många som står upp för dessa rättigheter. Och vi vill att EU-parlamentet ska fortsätta stå upp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Därför driver vi inför EU-valet i maj några viktiga och avgörande frågor.

#bodyrightsdefender
Läs mer om vad RFSU vill inför EU-valet här.

Jämställdhet

RFSU vill se att:

  • EU antar en femårig jämställdhetsstrategi från och med år 2020.
  • EU och fler av dess medlemsländer ratificerar Istanbulkonventionen.

HBTQ

RFSU vill se att:

  • EU antar en femårig hbtq-strategi från och med år 2020 för att förstärka EU:s arbete för hbtqpersoners rättigheter.

Civilsamhället

RFSU vill se att:

  • EU står upp för civilsamhällets utrymme, frihet, organisering och varande genom att ekonomiskt stöd till civilsamhället säkerställs och att organisationers ackrediteringar till EU:s institutioner bibehålls.

EU:s bistånd

RFSU vill se att:

  • EU antar en förnyad handlingsplan för jämställdhet i utvecklingssamarbetet, en Gender Action Plan III från år 2021. Den ska inkludera ett tydligt fokus på kvinnors och flickors SRHR.
  • EU ökar sitt bistånd till SRHR.