Till sidans huvudinnehåll
En sexualupplysare håller upp en kondom för tre elever i ett klassrum.

Åtta sätt att förbättra sexualundervisningen

Alla elever i Sverige har rätt till en bra sexualundervisning. Många lärare gör ett utmärkt jobb – men likvärdigheten brister. Här är RFSU:s förslag för att utveckla undervisningen och ge lärare bättre förutsättningar i sitt arbete.

1. Gör sexualundervisningen till en obligatorisk del i alla lärarutbildningar

Sexualundervisningen har varit obligatorisk i den svenska skolan sedan 1955. Ändå får inte alla blivande lärare de kunskaper de behöver för att undervisa om sex och relationer. Enligt regeringsöverenskommelsen från 2019 ska lärarutbildningen innehålla sexualundervisning från år 2021. RFSU ser fram emot att det förverkligas.

2. Kommuner och friskolor måste ta ett större ansvar för likvärdig sexualundervisning 

Sexualundervisningens kvalitet skiftar mellan och inom skolor. Det innebär att alla elever inte får de kunskaper om sexualitet och relationer de har rätt till. RFSU tycker att skolans huvudmän, det vill säga kommuner och de som driver friskolor, måste ta ett större ansvar för att all sexualundervisning blir lika bra.

3. Låt Skolverket utveckla skolornas sexualundervisning

Sexualundervisning måste utvecklas i takt med tiden och efter elevers och skolpersonals behov. Därför måste det systematiska utvecklingsarbetet förbättras – på varje skola och på nationell nivå. Regeringen behöver ge Skolverket i uppdrag att systematiskt följa upp, utvärdera och stödja sexualundervisningen i alla skolformer.

4. Kunskapsbaserad sexualundervisning

En bra sexualundervisning bygger på forskning och beprövad erfarenhet. RFSU tycker att regeringen ska ge Skolverket och Skolforskningsinstitutet i uppdrag att systematiskt följa, sammanfatta och sprida forskning som kan stärka undervisningen. Ett didaktiskt centrum för sexualundervisning skulle kunna fungera som ett stöd till alla lärarutbildningar.

5. Ge unga på HVB-hem och i institutionsvård samma kunskaper som andra unga

Unga på HVB-hem, i kriminalvården och i institutionsvård har högre sexuell ohälsa och är mer utsatta för hälsorisker än andra unga. Skolinspektionen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har alla konstaterat att sexualundervisningen på hvb-hem och institutionsvård brister. Därför måste personalen snabbt få den kompetens de behöver för att kunna möta frågor och behov.

6. Ge unga nyanlända kunskaper om sexualitet och relationer

Unga nyanlända har behov av och rätt till kunskaper om sexualitet och relationer på samma villkor som unga som vuxit upp i Sverige. Därför kan skolan behöva språk- och metodanpassa undervisningen till denna grupp. Språkintroduktionen på gymnasiet måste innehålla frågor om sexualitet och relationer – inte minst eftersom många inom denna utbildning inte börjar gymnasiet.

7. SFI ska innehålla undervisning i sexualitet och relationer

Många nyanlända vuxna kommer från länder utan eller med mycket begränsad sexualundervisning. Av dessa är många föräldrar som behöver kunskaper för att kunna stötta sina barn i deras utveckling. Sexualundervisning bör därför ingå i SFI-undervisningen.

8. En positiv och främjande undervisning

En bra sexualundervisning utgår från en positiv syn på sex och relationer där hbtq-frågor är en självklar del. Den ger både fakta och möjlighet att diskutera normer och värderingar ur ett genusperspektiv. Framför allt ska undervisningen ske i dialog med eleverna och utgå från deras behov och frågor.