Till sidans huvudinnehåll
Tre elever sitter på varsin stol i ett klassrum. Framför dem står en person och pratar.

Gör er sexläxa, rektorer!

Bara hälften av skolorna sätter upp mål för sexualundervisningen. Knappt en tredjedel har erbjudit lärarna fortbildning det senaste året. Rapporten "Sexualundervisning utan mål – RFSU:s undersökning av kvalitetsarbetet i svenska skolor" visar att långt ifrån alla skolor arbetar systematiskt med sexualundervisningen.

Därför uppmanar RFSU nu landets alla rektorer att göra sin sexläxa: inventera era kunskaper, sätt mål för undervisningen och ge lärarna fortbildning! 

Sexläxan för rektorer – så kan du stötta lärare

Sexläxan för lärare – så kan du förbättra din sexualundervisning

Rapporten Sexualundervisning utan mål visar brister i skolornas kvalitetsarbete 

Under hösten 2020 och våren 2021 skickade RFSU en enkät till landets alla rektorer med frågor om hur de arbetar med sexualundervisningen. Vi ville följa upp Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska skolan från 2018, som visade att undervisningens kvalitet varierar kraftigt mellan olika skolor.

Undersökningen Sexualundervisning utan mål visar att

Knappt hälften av skolorna har satt upp mål för undervisningen.

Drygt hälften av skolorna dokumenterar undervisningen.

Mindre än hälften av skolorna utvärderar de mål de satt upp.

Knappt en tredjedel av skolorna har erbjudit lärarna fortbildning det senaste året. Knappt en tredjedel av skolorna planerar att erbjuda fortbildning det kommande året.

Något mer än en tredjedel har följt upp vilken kompetens lärarna har.

Endast 9 procent av skolorna har inventerat alla lärares kompetens.

Ladda ner: Sexualundervisning utan mål – RFSU:s undersökning av kvalitetsarbetet i svenska skolor (pdf)

Sexläxan för rektorer – så kan du stötta dina lärare

Du som är rektor har ansvar för att eleverna återkommande får sexualundervisning under sin skoltid. Du ska också se till att alla elever på skolan får en lika bra undervisning.

 • Se till att ni jobbar systematiskt med sexualundervisningen och dokumenterar och utvärderar den.
 • Ge skolpersonalen i uppdrag att göra en översiktlig planering för sexualundervisningen.
 • Formulera syfte och mål för hela skolan för att garantera att alla elever på skolan får en bra undervisning.
 • Ge förutsättningar för lärare och elevhälsopersonalen att planera och utveckla sexualundervisningen tillsammans.
 • Se till att lärarna och elevhälsopersonalen har de läromedel de behöver.
 • Inventera och följ upp lärarnas och elevhälsopersonalens kompetens och behov. Finns det frågor som lärarna tycker är svåra eller vill lära sig mer om? RFSU har flera kurser och utbildningar som ni kan ha nytta av. 

Sexläxan för lärare – så kan du förbättra din sexualundervisning 

Som lärare ansvarar du för att dina elever lär sig det de ska när det kommer till sexualitet och relationer. Undervisningen kan se ut på många olika sätt. Här är några tips till dig som ska planera undervisningen! 

 • Behandla sexualitet och relationer som vilket ämne som helst. Se till att ni lärare stämmer av med varandra och formulerar undervisningens mål och innehåll tillsammans. Då kan ni vara säkra på att olika frågor täcks in och att alla elever på skolan får ungefär samma kunskaper.
 • Tänk på att undervisningen ska förmedla en positiv syn på sexualitet och relationer.
 • Se till att eleverna får reflektera och lära sig om olika aspekter och synsätt när det kommer till sexualitet och relationer. Både sådant som handlar om kroppen, och det som rör till exempel normer och attityder.
 • Se till att undervisningen är inkluderande, så att den känns relevant för alla elever och inte befäster stereotypa bilder av kön, identitet, bakgrund eller sexuell läggning.
 • Lär er och läs på om barns och ungas sexualitet och relationer. RFSU har flera kurser och utbildningar för lärare och annan skolpersonal. Folkhälsomyndigheten och Medierådet har kommit med intressanta och lättillgängliga rapporter om unga och sexualitet.
 • Uppfinn inte hjulet! Använd de material och metoder som finns. Det finns massor av bra material och metoder för att undervisa om sexualitet och relationer. Lär av varandra. Längre ner på sidan hittar du länkar.
 • Samverka med elevhälsan! Ta med elevhälsans personal i den övergripande planeringen. Berätta för eleverna att den finns tillgänglig för den som har behov av individuella samtal. Elevhälsan kan också fungera som kunskapsstöd och bidra med sin erfarenhet av vilka frågor som eleverna brukar ställa.