Till sidans huvudinnehåll
En mamma som sitter i rullstol håller ett litet barn i handen och ler mot barnet. Barnet har en napp i munnen och tittar tillbaka på mamman

Ny rapport om funktionsnedsättning och föräldraskap

Samhället är otillgängligt och bitvis exkluderande när det gäller föräldraskap. Det vittnar personer med funktionsnedsättning om i en ny rapport som släpps av Funktionsrätt Sverige och RFSU.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Föräldrar på (o)lika villkor – föräldraskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige

Genom intervjuer och samtal med personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom lyfter den nya rapporten “Föräldrar på (o)lika villkor” erfarenheter och tankar av att bilda familj och skaffa barn – eller valet att avstå när samhällsinsatser och information brister. Rapporten är skriven av juristen och författaren Hanna Gerdes inom projektet Min sexualitet – min rätt som drivs av Funktionsrätt Sverige och RFSU.

Ladda ner rapporten Föräldrar på (o)lika villkor (pdf) 

Rapporten visar bland annat följande

  • Samhället är inte utformat så att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara föräldrar.
  • Brist på kunskap om olika funktionsnedsättningar gör att samhället inte sätter in rätt insatser.
  • Det finns upplevelser av diskriminering och strukturell diskriminering på grund av funktionsnedsättning.
  • Det finns upplevelser av att närstående och det offentliga Sverige förväntar sig att personer med funktionsnedsättning ska avstå föräldraskap.
  • Det finns upplevelser av att inte bli tagen på allvar som förälder när man har en funktionsnedsättning.
  • Samhällets norm om hur en förälder ska vara och vad den ska klara av leder till känsla av skuld och skam hos den som inte passar in.
  • Föräldrar med funktionsnedsättning utvecklar egna strategier för att klara av sitt föräldraskap.
  • Att bli sedd som individ och förälder är viktigt för både föräldrar och barn.

Rekommendationer från rapporten

Säkerställ att frågor om föräldraskap och funktionsnedsättning inkluderas i utbildning av personal som i sin roll möter personer med funktionsnedsättning, såsom vårdutbildning, socionomutbildning och lärarutbildning.

Säkerställ att en samordnad individuell plan (SIP) erbjuds varje person med funktionsnedsättning som är eller planerar att bli förälder, för att skapa goda möjligheter till ett likvärdigt föräldraskap.

Öka den universella utformningen inom mödra- och barnhälsovård för att säkerställa ett likvärdigt bemötande.

Uppdra åt en offentlig instans att ansvara för kompetenshöjande insatser inom vård och offentlig sektor avseende hjälpmedel kopplat till föräldraskap och funktionsnedsättning. Denna instans bör även ansvara för information till den enskilde.

Se över hjälpmedelssortimentet, till exempel vad som inkluderas och vilken kostnad det innebär, för att säkerställa att tillgången till hjälpmedel utgår från ett personcentrerat förhållningssätt som omfattar alla delar av livet och är jämlik oberoende av bostadsort.

Tillsätt en utredning som ser över stödsystemen, och eventuella behov av förändring av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kopplat till föräldraskap, i syfte att göra det mer likvärdigt. Stödsystem som färdtjänst och ledsagning måste ta hänsyn till hela människans livssituation och anpassas för att fungera för både barn och förälder - enskilt och gemensamt.

Uppdra åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att med en särskild satsning granska förekomsten av diskriminering av personer med funktionsnedsättning kopplat till föräldraskap inom hälso- och sjukvården, barn- och mödravården samt socialtjänsten. Det offentliga Sverige, såsom regioner och kommuner, bör säkerställa att föräldrar inte särbehandlas på osaklig grund eller diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning.

En mamma som sitter i rullstol och har ett barn i knäet. Barnet och mamman kramas och tittar på varandra.

Lättläst sammanfattning av rapporten

Det här är en rapport
från projektet ”Min sexualitet – min rätt”.

Rapporten bygger på
intervjuer med
personer med
funktionsnedsättning
och kronisk sjukdom.

Intervjuerna handlade om
erfarenheter av
att bilda familj,
och skaffa barn.
Och tankar om
att inte skaffa barn.

Rapporten berättar om
människors upplevelser
och ger förslag
på vad som
kan bli bättre.

De tre viktigaste
resultaten
från rapporten är:
Samhällsinsatser
till föräldrar
är inte tillgängliga
för personer med
funktionsnedsättning.

Många tror
att personer med
funktionsnedsättning
inte vill eller kan
bli föräldrar.

Många personer med
funktionsnedsättning
och kronisk sjukdom
mår dålig för att
de inte blir
tagna på allvar.
Och får inte
rätt stöd.