Till sidans huvudinnehåll

Betänkandet Ett effektivare Smittskydd - SOU 2009:55

RFSU:s yttrande.

Inledning

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. Organisationen har allt sedan starten 1933 haft en bred sexualpolitisk ansats. Vår utgångspunkt är att varje människa själv bör få välja hur den vill leva sitt liv, och med vem eller vilka.

Vi lämnar härmed våra synpunkter på betänkandet ”Ett effektivare Smittskydd”, SOU 2009:55.

Kommentarer på betänkandet

Hiv/STI infektion handlar inte enbart om epidemiologisk övervakning utan det krävs stora breda satsningar på prevention inom bland annat hälso- och sjukvården, utbildningssektorn och i socialförsäkringssystemet. Att förebygga hiv/STI kräver således en inter- och multisektoriell samverkan mellan olika organisationer och institutioner. Det är välkomnande att utredningen tar upp betydelsen av ett samlat grepp om smittskydd. Däremot är det både anmärkningsvärt och förvånande att det preventiva arbetet knappt berörs i utredningen. Att förebygga sjukdomar som hiv/STI kräver en väl utbyggd primär, sekundär och tertiär preventiv verksamhet. Därtill behövs kontinuerligt ökad kunskap och information till allmänheten för att kunna förändra negativa attityder och beteenden till hiv/STI.

Det finns svårigheter med diskussionen om under vilken institution ansvaret för hiv/STI bör ligga. Det har nyss skett en omorganisation där ansvaret har flyttats från Folkhälsoinstitutet till Socialstyrelsen och i och med en sådan flytt går viktigt arbete förlorat då fokus hamnar på omorganiseringen. Med tanke på att det nuvarande Smittskyddsinstitutet inte har ett folkhälsovetenskapligt perspektiv med en bredare ansats som beskrivs ovan, så är vi oroliga för att en förflyttning av hiv/STI-ansvaret leder till ett minskat och försämrat preventionsarbete under lång tid. Socialstyrelsen ansvarar idag även för övervakning och förebyggande av oönskade graviditeter och aborter. Detta arbete är starkt förknippat med hiv/STI prevention (information, utbildning etc), och vi är oroade över risken att denna synergi skulle gå förlorad vid en eventuell flytt/omorganisering.

Vi vill också påpeka att det är olyckligt att ideella organisationer, som till stor del utför det preventiva och hälsofrämjande arbetet, inte getts tillfälle att kommentera eller på annat sätt delta i arbetet under utredningens gång såsom vi exempelvis fick då Socialdepartementets arbetsgrupp för förebyggande av oönskade graviditeter arbetade med departementspromemorian "Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet".