Till sidans huvudinnehåll

Valet 2018 och våra sexualpolitiska prioriteringar

För RFSU är sex en fråga om politik, folkhälsa och välfärd. Våra sexualpolitiska prioriteringar för 2018-19 handlar om sexualupplysning, god hälso-, sjukvård och omsorg samt om familjepolitik. Inför valet 2018 vill vi sätta förlossningsvården i fokus.

Valet 2018: Förlossningsvården

Vi vill se en förlossningsvård som vi kan lita på, i alla delar av Sverige. Våra valkrav för 2018 är därför:

  • En modern förlossningsvård nära och tillgänglig i hela Sverige.
  • Alla födande ska erbjudas olika vårdformer före, under och efter en förlossning utifrån den gravidas behov och önskemål.
  • Alla gravida ska ha rätt att föda i sitt eget landsting och när värkarna börjar ska den födande veta var förlossningen ska äga rum.
  • Varje födande ska ha rätt till egen barnmorska vid sin sida under förlossningen.
  • Sverige behöver utbilda fler barnmorskor och förbättra deras arbetsvillkor.
  • Förstärk arbetet mot förlossningsskador och psykisk ohälsa. Vård efter förlossning ska utgå från den födandes behov och kunna erbjudas upp till ett år efter förlossningen.
  • Alla födande ska erbjudas hembesök av barnmorskan från Mödravårdscentralen senast två veckor efter förlossning. Hembesöken ska även innehålla samtal om sexualitet och relationer.
  • För att främja ett jämställt föräldraskap ska eventuella partners eller medföräldrar erbjudas lämpliga insatser i samband med vården före, under och efter förlossningen.

Våra sexualpolitiska prioriteringar 2018-19:

Sexualupplysning

En kunskapsbaserad och allsidig sexualupplysning främjar jämlikhet och jämställdhet. En bra sexualupplysning måste ge kunskap om hur kroppen fungerar, njutning, normer kring sexualitet och ömsesidighet och möjliggöra samtal om relationer och känslor bland mycket annat. Skolornas sex- och samlevnadsundervisning är central när det gäller att främja sexuell hälsa och förebygga sexuellt våld, trakasserier och kränkningar.

God hälso- och sjukvård och omsorg

Grundläggande för en god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa genom hela livet är befolkningens rätt till och statens skyldighet att tillgodose tillgången till en god hälso- och sjukvård och omsorg. Den sexuella och reproduktiva hälsan i Sverige är idag ojämlikt fördelad. Kunskap om sexualitet måste vara en central del inom hälso- och sjukvården för att möta de olika behov som finns.

Familjepolitik

Sverige behöver en politik där alla familjer oavsett hur de ser ut, har samma möjligheter och samma skydd i lagen. Så är det inte idag. Mycket återstår för att de familjer som faller utanför den tvåsamma heteronormen ska ha samma rättigheter.

Idag ser RFSU ett ökat motstånd från socialkonservativa, nationalistiska och högerextrema ideologier i Sverige och övriga Europa, där deras mer konservativa syn på familjen leder till att kvinnor och hbtq-personers rättigheter ifrågasätts och inskränks. RFSU vill inte bara försvara dagens familjepolitik. RFSU kommer fortsätta arbeta för en mer progressiv familje- och sexualpolitik.