Ungern riskerar att vrida klockan tillbaka (SvD Brännpunkt)

Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU, skriver på SvD Brännpunkt om Ungern, EU och abort.

Nyligen publicerade den ungerska regeringskoalitionen utkastet till en ny nationell konstitution där man tar ett avgörande steg mot att strypa rätten till abort. Förslaget innehåller en skrivning om att mänskligt liv ska värnas från tidpunkten för befruktningen. Genom att införa en sådan skrivning skulle Ungern i praktiken kunna göra sig av med kvinnors rätt till abort.

”Om Ungern nu väljer att ytterligare inskränka aborträttigheten innebär det att kvinnor troligen utlämnas till läkare som arbetar i det fördolda, eller till osäkra aborter.”

Svenska Utrikesdepartementet har, i en rapport om mänskliga rättigheter, redan uppmärksammat att tillgången till reproduktiv hälsa är ett problem i Ungern. I dag finns en lagstiftning som tillåter aborter men läkare måste försöka övertala kvinnor att inte fullfölja ingreppet. Om kvinnorna ändå genomför aborten får de ofta betala ur egen ficka.
Om Ungern nu väljer att ytterligare inskränka aborträttigheten innebär det att kvinnor troligen utlämnas till läkare som arbetar i det fördolda, eller till osäkra aborter. Regler och lagar som begränsar tillgången till säker abort minskar inte antalet aborter. FN har, vid ett flertal tillfällen, konstaterat att en begränsad tillgång till abort istället leder till större social och ekonomisk utsatthet för kvinnan.

Det finns även andra delar i konstitutionsutkastet som är oroande. Utkastet innehåller en skrivning att Ungern ska ”skydda äktenskapet som en livslång institution som bygger på ett frivilligt beslut av en kvinna och en man”. Vidare står det att familjen ”garanterar nationens överlevnad”. Ungerns nya konstitution kan alltså begränsa landets definition av ”familj” till fertila, heterosexuella par, förneka skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet och förhindra tillgången till lagliga och säkra aborter.
Den här utvecklingen är extra oroande eftersom Ungern är ordförande för Europeiska Unionen fram till den 1 juli 2011. Som ordförande förväntas Ungern leda interna policydebatter och företräda EU i till exempel FN. Det var inte länge sedan Ungern fick kritik för sin förändrade medielag, som riskerar att begränsa yttrandefriheten. Här kommer ytterligare en negativ signal. Ett ordförandeland i EU måste agera i linje med unionens gemensamma värderingar, vilket innebär förbud mot diskriminering på alla grunder, även sexuell läggning och könsidentitet.

”EU är världens största biståndsgivare och spelar en viktig roll för att minska mödradödligheten i världen. Därför är det så viktigt att EU stödjer sexuella och reproduktiva rättigheter.”

RFSU ingår i den globala organisationen IPPF (International Planned Parenthood Federation). Vi och våra kolleger i Europa ser Ungerns utveckling som en del av en stark abort- och hbt-fientlig trend i Europa. Särskilt organisationerna från centrala och östra Europa, till exempel Slovakien, Litauen och Polen, rapporterar om ökat motstånd mot abort- och hbt-rättigheter. Inte sällan samverkar värdekonservativa politiker, kristna abortmotståndare och främlingsfientliga krafter.
RFSU anser inte att EU bör ha en gemensam abortlagstiftning. Men EU måste vara en försvarare för mänskliga rättigheter såsom kroppslig integritet, rätt till information och icke-diskriminering. De europeiska regeringarna behöver ta sitt ansvar och reagera på liknande utveckling i flera av EU:s medlemsstater.
EU har, de senaste fem åren, varit bakåtsträvande när det gäller sexualundervisning, aborträtt och tillgång till preventivmedel. EU är en viktig global aktör som i FN gång på gång misslyckats att stå upp för kvinnors rätt till sin egen kropp. De länder som främst bromsar och strävar bakåt är Irland, Malta och Polen, som övertar ordförandeskapet den 1 juli 2011.
I ett globalt perspektiv har EU:s svaghet förödande effekter. Mödradödligheten ser ut att vara ett av få millenniemål där FN inte lyckas leva upp till målet år 2015. EU är världens största biståndsgivare och spelar en viktig roll för att minska mödradödligheten i världen. Därför är det så viktigt att EU stödjer sexuella och reproduktiva rättigheter.
Den 18 april ska Ungerns parlament fatta beslut om den nya konstitutionen. Detta är en fråga för landets egna politiker. Det vilar dock ett tungt ansvar på Sveriges regering, och på likasinnade medlemsländer, att kunna svara mot utvecklingen, som den i Ungern, när den får konsekvenser för hela EU.
Sverige har en hög profil när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa i sitt eget bistånd. Det är bra. Men nu är det dags att hitta nya strategier för att försvara rätten till den egna kroppen också inom EU och i EU:s politik mot omvärlden .