Till sidans huvudinnehåll

Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden (Dagens samhälle)

Vi kan bli generationen som lyckas med att utrota fattigdomen och samtidigt rädda planeten. Men för att klara detta krävs mycket arbete både globalt och lokalt, och ett tydligt ledarskap från regeringens sida, skriver företrädare för 23 organisationer som arbetar med internationell utveckling.

I dag fredag möts världens ledare i FN:s generalförsamling för att anta ett historiskt dokument med 17 universella mål för en global hållbar utveckling. Statsministern deltar i New York tillsammans med utrikesministern, miljö- och klimatministern och biståndsministern.

Tvärtemot en del kritik så är den nya globala agendan för en hållbar utveckling inget urvattnat FN-dokument med en rad orealistiska drömmar eller önskningar. Agendan är en ambitiös och universell plan för de förändringar vi måste göra för att skapa en hållbar, jämställd och säker värld utan fattigdom för alla oavsett var i världen du bor eller vilket kön du har. Målen är realistiska utifrån både vetenskap och erfarenhet.

Att den nya agendan är universell innebär att målen ska uppfyllas även i Sverige. Regeringen har gett departementen i uppdrag att ta fram operationella mål, identifiera vilka analyser som behövs, vilka myndigheter som ska involveras och vilken intern kompetensutveckling som krävs för att varje departement ska kunna leva upp till den svenska politiken för global utveckling (PGU) som antogs redan 2003. Dessa handlingsplaner ska även relatera till den nya globala agendan och de 17 hållbara utvecklingsmålen som nu antas i New York.

Under flera år har vi tillsammans med representanter från regeringar, näringslivet och akademin från hela världen träffats för att diskutera, debattera och slutligen komma överens om det historiska dokument som nu skrivs under i New York; ”Förändra vår värld – Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Miljoner människor från hela världen har varit med och bidragit till den nya agendan i en bred, positiv och inkluderande process.

Vi välkomnar målen som nu antas i New York. Den breda uppslutningen för en fredlig och miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar värld utan fattigdom är helt avgörande för hur bra vi kommer att lyckas med att utrota fattigdom och rädda planeten.

Världens befolkning behöver regeringar som tar fattigdom, mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, jämställdhet, fred och säkerhet på största allvar. De nya målen definierar vad som behöver göras – nästa steg är att se till att samtliga världens länder lever upp till de krav som ställs. Pengar och politisk vilja att förändra kommer att krävas av alla länder.

Vi har skickat med statsminister Stefan Löfven våra rekommendationer om hur Sverige bäst bidrar till den nya agendan. Vi vill att Sverige fortsätter ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller alla länder, att varje land liksom det internationella samfundet måste avsätta tillräckliga resurser och att det kommer behövas tydliga rutiner både globalt och lokalt för att följa att målen nås.

Vi kan bli generationen som lyckas med att utrota fattigdomen och samtidigt rädda planeten. Världens ledare har enats om en ambitiös och universell plan för hållbar utveckling de kommande 15 åren. Den nya agendan kräver mycket arbete både globalt och lokalt. Tillsammans är vi redo att anta utmaningen och vi uppmanar Sveriges regering att ta ledarskap för att uppfylla de nya globala målen både i Sverige och internationellt.

Om vi lyckas blir världen en bättre plats.

Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna

Magnus Falklöf, kanslichef CONCORD Sverige

Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia

Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd

Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp

Olov Berggren, generalsekreterare Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

Rebecka Prentell, ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Tiina Nummi-Södergren, ordförande MyRight

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Jens Orback, generalsekreterare Palmecentret

Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare Plan Sverige

Niclas Lindgren, direktor PMU

Lena Ekroth, ordförande PRO Global

Maria Andersson, generalsekreterare RFSU

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Gunilla Hallonsten, tf internationell chef Svenska Kyrkan

Eva Christina Nilsson, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Kristina Henschen, kanslichef Union to Union

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid

Anneli Rogeman, vd We Effect

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden (WWF)

Fotnot: ”Förändra vår värld – Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

År 2000 åtog sig 191 av världens länder att arbeta för att till 2015 uppnå åtta mätbara mål, millenniemålen, för en bättre värld. Nu utvärderas millenniemålen samtidigt som 17 nya globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska antas och uppnås till 2030.

Den nya agendan bygger vidare på framgången av millenniemålen, som hjälpt mer än 700 miljoner människor ur fattigdom. De 17 nya målen har större fokus än millenniemålen på miljö och hållbarhet, samt frågor som samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Arbete för jämställdhet och mot växande klyftor får också stor prioritet. Målen är universella, de gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Medan fattigare länder ställs inför stora utmaningar som att utrota fattigdom och hunger, kommer det att krävas ansträngningar av de rika länderna för att nå en hållbar konsumtion och att begränsa klimatförändringarna.

Källa; Sida och UNDP.