RFSU:n strateginen suuntautuminen vuoteen 2020 ja välitavoitteet 2013-2015

Julkaistu 4.4.2014 | Päivitetty 16.12.2015

Visio 2020 on RFSU:n (Riksförening för sexuell upplysning) yleinen strateginen toimintasuunnitelma. Se kertoo, missä RFSU:n pitäisi olla vuonna 2020 ja antaa suuntaviivat työllemme. Visio hyväksyttiin kongressissa vuonna 2013, ja se määrittelee koko organisaatiollemme yhteiset tavoitteet niin paikallisessa, valtakunnallisessa kuin kansainvälisessäkin toiminnassa. Suunnitelmassa määritellään RFSU:n visio sekä arvot, missio, keskeiset toimet ja tavoitteet. Asiakirjan ovat laatineet paikallisyhdistysten ja jäsenjärjestöjen edustajat, kansallisen toimiston ja klinikan henkilökunta sekä liiton hallitus, kongressin vuonna 2011 tekemän päätöksen mukaisesti. Visio 2020 on Ruotsin RFSU-järjestön muotoilema, ja viittaukset paikalliseen ja valtakunnalliseen toimintaan tarkoittavat Ruotsia.

Kommentoi | 0 kommenttia

Kongressin hyväksymä 2013

RFSU:n strateginen suuntautuminen vuoteen 2020 ja välitavoitteet 2013–2015

Visio 2020 sisältää RFSU:lle viisi päätavoitetta vuodelle 2020, mutta myös välitavoitteet vuodelle 2015. Välitavoitteet kuvailevat, millaista toiminnan tulisi olla 2015, mikäli haluamme saavuttaa päätavoitteemme vuonna 2020.

Suunnitelma ohjaa RFSU:n keskustoimiston ja hallituksen vuosittaisen toiminta- ja talousarvion suunnittelua. Se on myös kytketty pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmaan, jonka avulla visio voidaan saavuttaa. Liiton toimisto ja hallitus seuraavat vuosittain työn edistymistä. Suunnitelma ohjaa myös paikallisten yhdistysten työtä. Organisaatiomme eri yksiköt voivat painottaa erilaisia tavoitteita; paikallisyhdistys saattaa keskittyä yhteen tavoitteeseen, kun taas hallituksen, toimiston ja klinikan tulee toimia kaikkien viiden tavoitteen saavuttamiseksi. Aatteellinen ohjelmamme muodostaa lähtökohdan organisaatiomme kaikille arvoille ja kannanotoille. Visio 2020 kertoo, kuinka saavutamme tavoitteemme.

Mikä on RFSU?

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton jäsenjärjestö, joka työskentelee seksuaalipoliittisten kysymyksien parissa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. RFSU:n lähtökohtana on myönteinen näkemys seksuaalisuudesta. Toimintamme painopiste on ensisijaisesti seksuaalineuvonnassa, seksitautien, ei-toivottujen raskauksien ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyssä, tasa-arvo- ja aborttikysymyksissä sekä homojen, lesbojen, biseksuaalien ja trans-ihmisten (HLBT) oikeuksissa. RFSU omistaa RFSU AB:n, ja osa yhtiön voitosta menee valistustyöhön.

Visio ja toiminta-ajatus

Jokaisella on oikeus olla juuri sitä mitä on, elää niin kuin haluaa elää ja nauttia juuri siten kuin haluaa. RFSU:n perusarvot ja näkemykset on määritelty jo ohjelmassamme ja säännöissämme. Aatteellinen ohjelma ja Visio 2020 muodostavat sääntöjen ohella tärkeimmät dokumentit järjestön toiminnalle.

RFSU painottaa seksuaalisuuden ja parisuhteen keskeistä asemaa sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta ja haluaa edistää tietoon ja avoimuuteen pohjautuvaa asennetta seksuaalisuuteen ja kahdenvälisiin suhteisiin. RFSU tarkastelee seksuaalisuutta vapauden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, mikä perustuu jokaisen vapauteen elää, vapauteen valita ja vapauteen nauttia. RFSU haluaa olla keskustelufoorumina edistettäessä yleistä sitoutumista näihin kolmeen oikeuteen.

Strategisen suuntautumisen tavoitteet 2020

Vuonna 2020 RFSU on vahvistanut asemaansa Ruotsissa seksuaalikasvatuksen tietolähteenä, seksuaalioikeuksien edistäjänä sekä selkeänä, tunnettuna ja kiinnostusta herättävänä keskustelufoorumina, joka mahdollistaa osallistumisen myös valtakunnallisella tasolla.

RFSU haluaa edistää laaja-alaista keskustelua seksuaalisuudesta kutsumalla mukaan ihmisiä sekä järjestön sisältä että sen ulkopuolelta. Organisaatiollamme on merkittävä asema seksuaalipoliittisissa kysymyksissä, ja otamme aktiivisesti kantaa sekä yleisessä keskustelussa että virallisemmissa yhteyksissä. Valvomme myös, että seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksiin liittyvät kysymykset otetaan huomioon kehitysyhteistyössä ja kansainvälisessä vaikuttamistyössä. Niille, jotka haluavat tukea työtämme, on siihen useita kanavia.

(Seuraavat tavoitteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä, mutta numerointi helpottaa niihin viittaamista.)

Yleistavoitteet

- Tavoite 1: RFSU on tunnettu ja luonteva osallistumisfoorumi

- Tavoite 2: RFSU on merkittävä seksuaalipoliittinen vaikuttaja paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla

- Tavoite 3: RFSU on moderni seksuaalikasvattaja koko maassa

- Tavoite 4: RFSU tekee yhteystyötä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien puolesta maailmanlaajuisesti

- Tavoite 5: RFSU on innovatiivinen vaikuttaja, joka avartaa, syventää ja levittää kliinisiin kysymyksiin liittyvää tietoa

- Viestinnän on tuettava näitä tavoitteita ja RFSU:n ydinarvoja (tuotemerkkiä) oikeuksiin perustuvalla ja normit kyseenalaistavalla lähestymistavalla.

TAVOITE 1: RFSU on tunnettu ja luonteva osallistumisfoorumi

Koko maan kattavalla jäsenistöllään RFSU muodostaa merkittävän vaikuttajayhteisön. Jäsenyys kertoo jo itsessään vahvasta sitoutumisesta RFSU:n perusarvoihin ja panostuksiin. Seksuaalipolitiikasta kiinnostuneille ihmisille RFSU:n jäsenyys on itsestään selvää.

Jäsenillämme on erilaiset taustat, kokemukset ja tarpeet. RFSU tarjoaakin monia erilaisia tapoja hyötyä jäsenyydestä. Vapaaehtoiset aktiivit voivat kehittyä osallistumalla erityyppisiin koulutuksiin, tapahtumiin sekä valistus- ja vaikutustyöhön ja tavoittaa näin suuriakin kohderyhmiä esimerkiksi seksuaalineuvojina tai vaikuttajana.

Paikallisyhdistystensä sekä muiden organisaatio- ja toimintamuotojensa ansiosta RFSU on vahvasti mukana myös paikallisesti. Järjestötoimintamme tavoitteena on saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset. Koko organisaation voimavarat ohjataan aktiivista toimintaa ja osallistumista parhaiten edistäviin kohteisiin.

Jäsenyyden lisäksi tarjolla on lukuisia mahdollisuuksia tukea työtämme ja näistä kerromme näkyvästi sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässämme.

Tavoitteet vuodelle 2020:

1.1. RFSU:n jäsenmäärä on kolminkertaistunut vuodesta 2013. Jäsenet ja muut aktiivit ympäri maan tekevät näkyvää valistus- ja seksuaalipoliittista työtä useilla RFSU:n toiminta-alueilla.

1.2 . RFSU koetaan kiinnostavaksi jäsenjärjestöksi, jossa yksilöt pystyvät muuttamaan asioita.

Välitavoitteet. Päätavoitteen 1 saavuttamiseksi toiminnalle on vuonna 2015 ominaista, että

• on useita tapoja tukea ja olla mukana organisaatiossa sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla

• jäsenten mahdollisuudet kokoontua ja tehdä yhteistyötä ovat parantuneet

• jäsenten osaamista ja kokemusta hyödynnetään aktiivisesti RFSU:n sisällä

• RFSU:lla on 5000 maksavaa jäsentä.

Tavoite 2: RFSU on merkittävä seksuaalipoliittinen vaikuttaja paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla

RFSU on seksuaalipoliittinen organisaatio, joka työskentelee seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien puolesta niin

Ruotsissa kuin kansainvälisestikin. Toimintaa suunnitellaan sekä paikallisella, valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla. Kutsumme ihmisiä aktiivisesti mukaan asennekasvatus- ja vaikutustyöhömme.

RFSU toimii monenlaisten seksuaalipoliittisten kysymysten parissa: osa niistä koskee valtaväestöä, osa pienempien ryhmien seksuaalipoliittisia kysymyksiä. Pystymme löytämään konkreettisia ratkaisuja sekä toimintamalleja ja teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa edistääksemme seksuaalipoliittista työtä. Meillä on selkeä ideologinen ja poliittinen tuki vaikuttamistyöllemme, toimimme usein käytännönläheisesti ja ilmiöitä seuraten, mutta myös aloitteentekijöinä ja edelläkävijöinä. Tämä näkyy hyvin vaatimuksissamme ja ratkaisuissa, niin yksilön kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. RFSU:lla on hyvä ja luotettava maine edunvalvojana, mielipidejohtajana ja yhteistyökumppanina sekä tietenkin seksuaalikysymysten asiantuntijaorganisaationa.

Kansainvälisessä vaikuttamistyössä meillä on suuri määrä yhteistyökumppaneita ja esimerkiksi IPPF:n (International Planned Parenthood Federation) jäsenenä työskentelemme aktiivisesti edistääksemme seksuaalipoliittisia tavoitteita kansainvälisellä tasolla.

Tavoitteet vuodelle 2020:

2.1. RFSU on vaikuttanut siihen, että seksuaalipolitiikasta on tullut vakiintunut käsite ja poliittisen keskustelun aihe Ruotsissa

2.2. RFSU:n aatteellinen ohjelma on vaikuttanut valtakunnalliseen, alueelliseen ja paikalliseen politiikkaan

2.3. Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet kuuluvat selkeänä osana ruotsalaiseen ulko- ja kehitysapupolitiikkaan ja keskusteluun.

Välitavoitteet. Päätavoitteen 2 saavuttamiseksi toiminnalle on vuonna 2015 ominaista, että

• organisaation eri osilla on riittävät seksuaalipolitiikan perustiedot

sekä menetelmät asennekasvatukseen ja vaikuttamiseen eri tasoilla

• teemme menestyksellisesti paikallista asennekasvatus- ja vaikuttamistyötä useilla paikkakunnilla

• teemme menestyksellisesti valtakunnallista ja kansainvälistä asennekasvatus- ja vaikuttamistyötä.

Tavoite 3: RFSU on moderni seksuaalikasvattaja koko maassa

RFSU puhuu myönteisesti seksuaalisuudesta eri ikäkausina ja nostaa esiin sekä arkisia että kiistanalaisia kysymyksiä. Tämän edellytyksenä on laaja ja väestönmukainen kohderyhmä. On selvää, että puolustamme kaikkien ihmisten seksuaalista vapautta ja oikeuksia koko elämän ajan ja kiinnitämme samalla huomiota myös niihin ryhmiin, joiden oikeuksia usein laiminlyödään.

Seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä on luonnollista kääntyä juuri RFSU:n puoleen, siksi osallistumme seksuaalikasvatukseen myös tiedotusvälineissä ja muissa vaikuttavissa kanavissa.

Työmme on innovatiivista, normikriittistä ja innostavaa. Oman klinikkamme, kysymyslaatikon ja hoitoa hakevien avulla saamme tietoa ihmisten tarpeista ja huolenaiheista, mutta perustan muodostavat kuitenkin yhteydet tutkimukseen ja näyttöihin. Meidät tunnetaan oikeista menetelmistä, osaamisesta ja seksuaalisuutta koskevista näkemyksistä, joita etenkin koulutus-, terveys- ja hoitoalan ammattilaiset arvostavat. Koulujen kohdalla pyrimme helpottamaan opettajien tiedonsaantia seksuaalikasvatukseen liittyvässä opetuksessa ja valvomaan opetuksen laatua.

Ihmiset tietävät, että RFSU on järjestö, jossa he itse voivat osallistua aktiivisesti kasvatustyöhön ja sen kehittämiseen. Toiminnassamme niin jäsenet, vapaaehtoiset aktiivit kuin toimihenkilötkin voivat keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista eri paikoissa ja erilaisien kohderyhmien parissa.

Tavoitteet vuodelle 2020:

3.1. RFSU varmistaa osaltaan, että seksuaalikasvatuksessa ja -politiikassa omaksutaan ja jaetaan uusinta tietoa

3.2. Seksuaalikasvatuksemme tavoittaa ihmiset sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella, joko suoraan tilaisuuksissa tai eri kanavien kautta.

3.3. Vapaaehtoiset aktiivit ja asiantuntijat kouluttautuvat voidakseen auttaa oikeita kohderyhmiä seksuaalisuuteen, terveyteen ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Välitavoitteet. Päätavoitteen 3 saavuttamiseksi toiminnalle on vuonna 2015 ominaista, että

• useilla aktiiveilla on tietoa seksuaalisuudesta ja kehosta eri ikävuosina, ja he tietävät miten tietoa voi välittää kuhunkin kohderyhmään parhaiten sopivalla tavalla

• organisaatiomme eri osilla on käytössä menetelmät, joilla seksuaalikasvatus tuodaan lähelle ihmisiä, uusien kanavien ja sopivan tekniikan avulla

• organisaatiomme eri tasoilla toimivat asiantuntijat voivat panostaa sisäiseen koulutukseen sopiville ammattiryhmille.

Tavoite 4: RFSU tekee yhteistyötä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien puolesta maailmanlaajuisesti

RFSU työskentelee kansainvälisesti köyhyyden vähentämiseksi nostamalla esiin kysymyksiä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista. RFSU tekee strategisia pitkän aikavälin kehityssuunnitelmia yhdessä muiden toimijoiden kanssa ympäri maailmaa. RFSU:lle avoimuus, keskinäinen kunnioitus ja luottamus ovat keskeisiä arvoja. Halu oppia muilta on ratkaisevan tärkeää. Olemme syventäneet kansainvälistä yhteistyötämme, toisaalta tukeaksemme oikeuksia edistävää toimintaa, toisaalta hankkiaksemme tietoa ja kokemuksia, jotka vahvistavat omaa kansainvälistä työtämme. Kehitysyhteistyötä täydentää seksuaalipoliittinen vaikuttamistyömme kansainvälisellä tasolla, missä RFSU on yhä kysytympi ja arvostetumpi tekijä. Vaikuttamistyötä tehdään usein yhdessä järjestökumppanien kanssa.

RFSU valitsee yhteistyökumppaneikseen vaikuttamistyötä tekeviä järjestöjä, tai organisaatioita, joilla on vahva kyky ja aikomus tehdä sitä. Haluamme, että taloudellinen tukemme saa aikaan mahdollisimman hyviä tuloksia. Siksi tuemme edistyksellisiä järjestöjä, jotka toimivat ensisijaisesti seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien kehittämiseksi. RFSU:n valitsema kumppanuus lähtee tarpeesta ja tilanteesta, missä strateginen yhteistyö RFSU:n kanssa voi antaa parhaan mahdollisen tuloksen.

Tavoitteet vuodelle 2020:

4.1. RFSU on kansainvälinen verkostoituja, joka luo kontakteja sekä avaa ovia ja mahdollisuuksia muille järjestöille ja toimijoille.

4.2. RFSU tunnetaan kansainvälisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien asiantuntijana.

4.3. RFSU tekee maailmanlaajuista yhteistyötä edistyksellisten organisaatioiden kanssa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien puolesta

Välitavoitteet. Päätavoitteen 4 saavuttamiseksi toiminnalle on vuonna 2015 ominaista, että

• maissa, joissa RFSU toimii, sillä on vahva kumppanuussuhde useamman järjestön ja toimijan kanssa

• RFSU:n panos kansainvälisessä politiikassa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien edistämiseksi ja järjestöyhteistyö ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja tuottavat lisäarvoa

• työmme edistää yleistä tietoisuutta siitä, miten seksuaali-

ja lisääntymisterveysoikeudet ovat sidoksissa köyhyyden vähentämiseen.

Tavoite 5: RFSU on innovatiivinen toimija, joka laajentaa, syventää ja levittää kliinistä tietoa ja osaamista

RFSU-klinikka palvelee vuosittain monia potilaita ja havaitsee, miten seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyvät kysymykset ja käyttäytyminen muuttuvat. Yhteistyössä muiden tahojen, esimerkiksi tutkijoiden ja viranomaisten kanssa, kehitämme seksuaalisen lääketieteen ja seksologian menetelmiä sekä osaamista alueilla, joilla sitä tarjota riittävästi.

RFSU on vuonna 2020 merkittävä toimija seksuaaliterveyden alalla. Uusia menetelmiä ja tietoa levitetään sekä järjestön sisällä että ulkoisesti vaikuttamistyöllä, kouluttamalla, valmentamalla ja konsultoimalla.

Tavoitteet vuodelle 2020:

5.1. Klinikka on lisännyt tietoa ja kehitystä niillä alueilla, joilla tarpeet on tunnistettu.

5.2 . Klinikka koetaan avoimeksi kaikille, mukaan lukien kohderyhmät, jotka eivät saa palvelua muilla vastaanotoilla.

5.3. Klinikan tieto ja kokemus saavuttavat laajan yleisön ja niistä on hyötyä monille.

Välitavoitteet. Päätavoitteen 5 saavuttamiseksi toiminnalle on vuonna 2015 ominaista, että

• olemme tunnistaneet kysymyksiä tai ryhmiä, joille ei löydy palvelevia klinikoita, ja kehitämme menetelmiä vastaamaan näihin

• levitämme jatkuvasti kliinistä kokemus- ja tutkimustietoa, sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Kommentit

Tätä sivua ei ole vielä kommentoitu.

Jätä kommentti

Olen lukenut ja hyväksyn käyttöehdot
Varmistus, syötä oikealla näkyvä koodi:  captcha

Lisää aiheesta: RFSU

Enemmän kuin kondomeja

RFSU on kondomeja ja muita tuotteita, seksuaalikasvatusta, mielipiteenmuokkausta, seksuaalipolitiikkaa, klinikoita, koulutiedottajia ja paljon...

Enemmän kuin kondomeja