Till sidans huvudinnehåll

Sexualundervisningen måste utvärderas och stödjas

Sexualundervisningen ser i dag väldigt olika ut över landet och mycket hänger på lärarens engagemang och kunskap. Därför är Skolverkets nya förslag om hur sexualundervisningen kan stärkas bra, skriver RFSU i Altinget.

Skolverkets förslag innehåller flera viktiga bitar. Det är positivt att rektorns ansvar tydliggörs. Det är förutsättningen för att sexualundervisningen ska bli likvärdig, och att lärarna får de verktyg och stöd de behöver. Det är också bra att sexualkunskap föreslås bli ett eget kunskapsmål och att ämnet ska heta sexualitet och relationer.

Det är mycket positivt att det främjande arbetet betonas och att undervisningen ska ta upp saker som frivillighet, ömsesidighet, egna och andras rättigheter, heder.

Mot destruktiva maskulinitetsnormer

Samtidigt visar både Skolinspektionens granskning av sexualundervisningen och den nya befolkningsstudien om svenskarnas sexuella hälsa behovet av att skolan förbättrar arbetet med jämställdhet och normer, såväl kring kön som hbtq.

Lärarna själva efterfrågar mer kunskap för att kunna göra det. För trots att jämställdhet och hbtq-frågor har varit en uppgift för skolan sedan 1970-talet har skolan fortfarande svårt att integrera det i undervisningen.

Nu är det dags att ta nya krafttag för att på allvar genomföra det jämställdhetsuppdrag som anges i både skollag och läroplan. Inte minst behöver skolan bli bättre på att jobba mot destruktiva maskulinitetsnormer.

Eleverna ska göras delaktiga

I den stora befolkningsstudien uppger respondenterna också att deras kommunikativa förmåga har betydelse för deras sexuella hälsa. Det är i skolan och genom undervisningen vi kan ge unga de redskapen.

Det främjande arbetet, som stärker eleverna, måste vara i fokus: att prata om normer, relationer, skapa en skolmiljö där alla känner sig inkluderade och att ge eleverna redskap för kommunikation men också för att kunna göra egna medvetna val. Här är det viktigt att eleverna görs delaktiga, något som också Skolinspektionen påpekade behöver förbättras.

Förbättra sexualundervisningen

Under Almedalsveckan i år kommer RFSU ha fokus på sexualundervisningen. Vi presenterar här fem sätt att förbättra sexualundervisningen.

1. Gör sexualundervisningen till en obligatorisk del i alla lärarutbildningar.

Sexualundervisningen har varit obligatorisk i den svenska skolan sedan 1955. Ändå får inte alla blivande lärare de kunskaper de behöver. Enligt regeringsöverenskommelsen från 2019 ska lärarutbildningen innehålla sexualundervisning från år 2021.

RFSU ser fram emot att det förverkligas.

2. Kommuner och friskolor måste ta ett större ansvar för likvärdig sexualundervisning

Skolans huvudmän, det vill säga kommuner och de som driver friskolor, måste ta ett större ansvar för att all sexualundervisning blir lika bra.

3. Låt Skolverket utveckla skolornas sexualundervisning

Regeringen behöver ge Skolverket i uppdrag att systematiskt följa upp, utvärdera och stödja sexualundervisningen i alla skolformer.

4. Kunskapsbaserad sexualundervisning

En bra sexualundervisning bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Regeringen bör ge Skolverket och Skolforskningsinstitutet i uppdrag att systematiskt följa, sammanfatta och sprida forskning som kan stärka undervisningen.

Ett didaktiskt centrum för sexualundervisning skulle kunna fungera som ett stöd till alla lärarutbildningar.

5. En positiv och främjande undervisning

En bra sexualundervisning utgår från en positiv syn på sex och relationer där hbtq-frågor är en självklar del. Den ger både fakta och möjlighet att diskutera normer och värderingar ur ett genusperspektiv.

Framför allt ska undervisningen ske i dialog med eleverna och utgå från deras behov och frågor.

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare RFSU
Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning RFSU