Ottarfonden

Ottarfonden är en fristående stiftelse vars ändamål ska vara att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.

Fondens ändamål

Ottarfonden ska även, då behov föreligger, kunna bedriva och stödja allmän och enskild verksamhet för ensamma blivande mödrar. Under senare år har fondens styrelse vid bidragsbeviljandet givit denna paragraf en vid tolkning för att kunna stödja de mycket olikartade initiativ som numera förekommer på det sexologiska området. Styrelsen har ansett att alla framsteg på detta område indirekt kan främja ett rationellt handlande när det gäller familjeplanering.

Två ansökningstillfällen per år

Ottarfonden har två fasta ansökningstillfällen per år, den 15 april och den 15 oktober. Styrelsen träffas två gånger per år, mitten av maj och mitten av november. Beslut meddelas tidigast en månad efter dessa möten.

Ansökan ska innehålla:
• En tydlig projektbeskrivning (max 7000 tecken, inklusive blanksteg).
• En överskådlig budget som redogör för hur de sökta medlen ska användas, gärna i relation till andra sökta och/eller befintliga medel.
• Den/de sökandes CV eller organisationens verksamhetsberättelse.
• Relevanta bilagor (exempelvis manus, synopsis, webblänkar).

Ottarfonden ger ej bidrag till projekt och delmoment under akademiska grundutbildningar. Undantag kan göras för skrifter om ett för RFSU mycket relevant område som kan få stor spridning. Privatekonomiskt stöd ges ej.

Nästa ansökningsperiod öppnar den 1 sept 2018.

Styrelse
Fondens angelägenheter handhas av en styrelse som består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Nuvarande ledamöter är Axel Brattberg (ordförande), Lotti Helström och Katarina Görts Öberg. Suppleant är Jonis Bader. Sekreterare är Henrik Hirseland och löpande ekonomiskt arbete sköts av Mia Wiklund, båda från RFSU:s förbundskansli.