Till sidans huvudinnehåll

Betänkandet Kursplaner för grundskolan - SOU 1993:2(3)

RFSU avger följande yttrande över kursplanerna i den del som berör sexual- och samlevnadsundervisningen.

Sammanfattning

RFSU föreslår:

  • Att sexual- och samlevnadsundervisningen även fortsättningsvis bör vara ämnesövergripande.
  • Att i ämnet Barn-och ungdomskunskap under rubriken ämnets uppbyggnad och karaktär följande komplettering görs: Eleverna skall ges kunskap så att de känner stöd i sökandet efter den egna sexuella identiteten. Homosexualitet bör behandlas säkrskilt men även integreras i olika teman. Frågor om sexuell integritet och sexuellt tvång bör tas upp.

RFSU anser att sexual- och samlevnadsundervisningen inte kan delas upp så att de känslomässiga och sociala delarna av sexualiteten behandlas under ett ämne och de biologiska delarna under biologin

I ämnet biologi, under avsnittet människan, sexualitet och samlevnad, föreslår vi följande komplettering: Undervisningen skall syfta till att öka elevens möjlighet att uppleva sexuallivet som en stark positiv faktor i samlevnaden. Undervisningen skall också motverka diskriminering av homosexuella och andra kulturers uppfattning om sexualitet. Eleverna skall genom sakupplysning och fria diskussioner få möjlighet att själva ta ställning i etiska frågor

Vi föreslår också en komplettering av mål som skall ha uppnåtts med; Ha kunskap om den psykosexuella utvecklingen, sexuella könsroller och etiska ställningstaganden i sexual- och samlevnadsfrågor.

Allmänt

Att få kontakt med sin sexualitet under puberteten är en av de stora livsavgörande upplevelserna i livet som färgar individens personlighet. I vårt samhälle finns ett stort massmedialt sexutbud. De flesta av ungdomarna har genom tidningar, video, reklam osv fått del av både sexuella budskap och handlingar långt innan de själva skaffat sig egen erfarenhet eller ens formulerat några frågor. För att skolan skall ha en rimlig möjlighet att ge en motbild till de många gånger falska kommersiella skildringarna av mäns och kvinnors sexualitet är det nödvändigt att sexual- och samlevnadsundervisningen ges tillräckligt utrymme redan i årskurs åtta

Sexual- och samlevnadsundervisningen griper in i de mest privata frågor som handlar om normer och beteenden, ibland om tonåringens "akuta situation". Undervisningen skall inte bara förmedla fakta, en annan uppgift är att skapa en levande kommunikation för att påverka attityder inom ett område som tillhör det mest privata i mänskligt liv

Detta skiljer sexual- och samlevnadsarbetet från all annan undervisning i skolan och medför särskilda krav. Erfarenheten visar att det är nödvändigt att det finns möjligheter att arbeta över flera ämnen såsom svenska, biologi, religion, samhällslära och eventuellt det nya ämnet barn- och ungdomskunskap. Ämnesövergripande samarbete behövs både för metodiken och bredden på ämnet. Det skapar också förutsättningar för att den lärare som är bäst lämpad får huvudansvaret. Att innehållet i skolans undervisning enligt föreliggande förslag till kursplaner nationellt är organiserat ämnesvis får enligt vår mening inte förhindra att sexual- och samlevnadsundervisningen samordnas inom flera ämnen.

Barn och ungdomskunskap

I vårt yttrande över läroplanskommittens betänkande har vi anfört betänkligheter över förslaget att huvudansvaret för sexual- och samlevnadsundervisningen förs till barn- och ungdomskunskap, vi hänvisar till detta. Om förslaget till kursplaner blir oförändrat även efter genomgång av remissvaren är det enligt vår mening nödvändigt med följande kompletteringar.


Under rubriken ämnets uppbyggnad och karaktär skall enligt förslaget sex- och samlevnadsfrågor som är aktuella under ungdomstiden tas upp och som exempel nämns vänskap, förälskelse, kärlek och sexualitet. Även om dessa exempel som nämns endast är övergripande och därmed i sig kan rymma många underrubriker bör några för tonåringar centrala frågor särskilt betonas. Det gäller den psykosexuella utvecklingen och sökandet efter den egna sexuella identiteten, manliga och kvinnliga sexuella könsroller. Homosexualitet bör behandlas särskilt men även integreras i olika teman. Det är också viktigt att tidigt i undervisningen ta upp sexuell integritet och sexuellt tvång.

Biologi

Som vi tidigare angett i remissvaret på läroplansutredningen anser RFSU att den grundläggande sexual- och samlevnadsundervisningen bör ges inom biologin. Vi anser också att det vore mycket olyckligt om ämnet delas upp så att det känslomässiga och sociala delarna av sexualiteten behandlas separerat från den biologiska delen. All erfarenhet visar att det krävs en helhetssyn på sexualiteten för att uppnå en bra kommunikation mellan vuxenvärlden och ungdomarna. Känslor, attityder kan inte skiljas ut från faktainformation om preventivmetoder och sexuellt överförda sjukdomar.

Under avsnittet människan , sexualitet och samlevnad, föreslår vi följande komplettering: Syftet med sexual- och samlevnadsundervisningen är att öka elevens möjlighet att uppleva sexuallivet som en stark positiv faktor i samlevnaden. Undervisningen skall också motverka diskriminering av homosexuella och andra kulturers uppfattningar om sexualitet. Eleverna skall genom sakupplysning och fria diskussioner få möjlighet att själva ta ställning i etiska frågor

Mål som skall ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret föreslår vi kompletteras med - ha kunskap om den psykosexuella utvecklingen , sexuella könsroller, och etiska ställningstaganden i sexual- och samlevnadsfrågor.